Rozdział 6 - Ustalenie sumy ubezpieczenia. - Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.31.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

Rozdział  6.

Ustalenie sumy ubezpieczenia.

§  18.
1.
Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych gospodarstw ustala się na podstawie norm szacunkowych PZU zatwierdzonych przez Ministra Finansów, z tym że suma ubezpieczenia ustalona dla danego gospodarstwa obejmuje w jednej ogólnej kwocie wartość ubezpieczonych ziemiopłodów (§ 3).
2.
O zatwierdzeniu norm szacunkowych ogłasza się w Monitorze Polskim. Inspektoraty PZU powinny na żądanie osób zainteresowanych okazywać im normy szacunkowe.
§  19. 4
1.
W ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia gospodarstwa rolnego do ubezpieczenia lub zmiany obszaru użytków rolnych w gospodarstwie ubezpieczonym PZU przesyła właścicielowi dokument ubezpieczenia, w którym powinny być podane: obszar gruntów ornych gospodarstwa, ogólna suma ubezpieczenia ziemiopłodów i wysokość składki.
2.
Jeżeli obszar gruntów ornych gospodarstwa rolnego, podany w dokumencie ubezpieczenia, niezgodny jest ze stanem faktycznym, właściciel gospodarstwa obowiązany jest zawiadomić o tym właściwy inspektorat PZU w ciągu miesiąca od daty otrzymania dokumentu ubezpieczenia. W razie niezawiadomienia odszkodowanie za wszystkie szkody ustala się zgodnie z przepisem § 26 ust. 8.
§  20. 5
Jeżeli suma ubezpieczenia określona zgodnie z § 18, a podana w dokumencie ubezpieczenia, jest wyższa lub niższa od wartości przewidywanych plonów, właścicielowi przysługuje prawo żądania ustalenia sumy ubezpieczenia w drodze szczegółowego oszacowania upraw. Żądanie to powinno być zgłoszone na piśmie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania dokumentu ubezpieczenia. Zgłaszający żądanie zmiany sumy ubezpieczenia obowiązany jest podać w zgłoszeniu powierzchnię poszczególnych upraw oraz przewidywaną przez niego wydajność z 1 ha.
§  21.
O dokonaniu ogólnej zmiany w sumach ubezpieczenia ziemiopłodów PZU zawiadamia właścicieli gospodarstw w drodze obwieszczeń ogłaszanych w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.
4 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 13 maja 1967 r. (Dz.U.67.19.84) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
5 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 13 maja 1967 r. (Dz.U.67.19.84) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.