Rozdział 5 - Początek i koniec odpowiedzialności PZU. - Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.31.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

Rozdział  5.

Początek i koniec odpowiedzialności PZU.

§  14.
1.
Odpowiedzialność PZU rozpoczyna się następnego dnia po zgłoszeniu gospodarstwa do ubezpieczenia przez właściciela (§ 7 ust. 1 i 2, § 8 i § 9), a w razie niezgłoszenia gospodarstwa - od dnia następnego po zawiadomieniu inspektoratu PZU przez biuro gromadzkiej rady narodowej (§ 11) lub po zarejestrowaniu gospodarstwa przez organ PZU (§ 10).
2.
Za dzień zgłoszenia uważa się dzień przyjęcia zgłoszenia przez PZU lub biuro gromadzkiej rady narodowej, a przy zgłoszeniach listownych lub telegraficznych - datę stempla pocztowego lub nadania telegramu.
§  15.
1.
Odpowiedzialność PZU ustaje z dniem rozpoczęcia używania całości gruntów gospodarstwa na cele inne niż uprawa rolna.
2.
Zmiana właściciela gospodarstwa nie pociąga za sobą ustania odpowiedzialności PZU. Nowy właściciel wchodzi w prawa i obowiązki poprzedniego właściciela.
§  16.
Odpowiedzialność PZU za szkody w poszczególnych uprawach w okresie trwania ubezpieczenia rozpoczyna się i kończy:
1)
przy szkodach gradowych:
a)
w oziminach - od roku następnego po ich zasiewie do chwili złożenia ich w sterty, stogi lub w budynkach,
b)
w roślinach jarych - od wzejścia ich do chwili złożenia w sterty, stogi lub w budynkach;
2)
przy szkodach powodziowych - od wysiewu nasion (wysadzenia ziemniaków) do gruntu do chwili złożenia w budynkach oraz w sterty i stogi, a jeżeli chodzi o ziemniaki - również w kopce.
§  17. 3
Po wypadku szkody odpowiedzialność PZU trwa nadal.
3 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 maja 1967 r. (Dz.U.67.19.84) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.