Rozdział 3 - Zakres odpowiedzialności PZU. - Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.31.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

Rozdział  3.

Zakres odpowiedzialności PZU.

§  4.
1.
PZU odpowiada za szkody wyrządzone przez opady gradu i powódź w ubezpieczonych ziemiopłodach upraw, z wyjątkiem ziemniaków, których plony ubezpieczone są wyłącznie od skutków powodzi.
2.
Za działanie opadu gradu uważa się, w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, uszkodzenie lub zniszczenie roślin przez uderzenie spadających gradzin.
3.
Za powódź uważa się wylew wód bieżących lub stojących z ich naturalnych lub sztucznych łożysk. Nie uważa się jednak za powódź wylewu wód z rowów melioracyjnych, spowodowanego przez ulewne deszcze lub tajanie śniegu, na skutek wadliwego działania bądź uszkodzenia urządzeń odwadniających, wodociągowych, kanalizacyjnych, basenów itp. Minister Finansów określi szczegółowe zasady uznawania szkód powodziowych z uwzględnieniem okoliczności występujących na terenie żuław.
4.
Za szkodę uważa się utratę przewidywanego plonu lub zmniejszenie się jego ilości z powodu zniszczenia lub uszkodzenia przez bezpośrednie działanie przyczyn wymienionych w ust. 1.
§  5.
1.
PZU nie odpowiada za szkody:
1)
gradowe - w oziminach w roku ich zasiewu;
2)
gradowe lub powodziowe - w ubezpieczonych ziemiopłodach nie przekraczające 10% przewidywanego plonu na uszkodzonym polu; dla upraw wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 przyjmuje się osobno szkodę dla ziarna i osobno dla słomy; przy szkodach ponad 10% PZU odpowiada za całą szkodę, obliczoną zgodnie z § 26;
3)
powodziowe - spowodowane rozmyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa właściciela albo pełnoletnich członków jego rodziny prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe;
4)
powodziowe - powstałe wskutek działań wojennych;
5)
w roślinach uprawianych jako poplony.
2.
Ubezpieczeniem nie są objęte ujemne skutki szkody dla nowych zasiewów w latach następnych.