Rozdział 2 - Przedmiot ubezpieczenia. - Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.31.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

Rozdział  2.

Przedmiot ubezpieczenia.

§  3.
1.
Obowiązkowemu ubezpieczeniu w gospodarstwach rolnych podlegają ziemiopłody następujących upraw:
1)
żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i prosa - ziarno i słoma;
2)
gryki (tatarki) - ziarno;
3)
kukurydzy - ziarno lub zielona masa;
4)
ziemniaków.
2.
Uprawy wymienione w ust. 1, wchodzące w skład mieszanek z innymi roślinami, podlegają ubezpieczeniu, jeżeli przewidywany plon tych upraw stanowi co najmniej 50% ogólnego plonu danej mieszanki.