Rozdział 10 - Przepisy końcowe. - Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.31.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

Rozdział  10.

Przepisy końcowe.

§  30.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi (Dz. U. Nr 57, poz. 262).
§  31.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.