Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.31.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

Rozdział  1.

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Obowiązkowemu ubezpieczeniu od gradobicia i powodzi podlegają ziemiopłody w gospodarstwach rolnych.
2. 1
Za gospodarstwo rolne w rozumieniu rozporządzenia uważa się wynoszący co najmniej 0,5 ha ogólny obszar użytków rolnych (grunty orne, łąki i pastwiska), które stanowią jedną całość gospodarczą i są przeznaczone pod uprawy rolne, a należą do jednej lub więcej osób fizycznych (gospodarstwo indywidualne) albo do rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Za gospodarstwo rolne uważa się również działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, jeżeli obszar działki przekracza 0,6 ha.
3.
Za właścicieli gospodarstw rolnych w rozumieniu rozporządzenia uważa się osoby fizyczne władające gospodarstwami rolnymi jako właściciele, posiadacze, użytkownicy lub dzierżawcy oraz zarządy rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
§  2.
1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1)
o PZU - należy przez to rozumieć Państwowy Zakład Ubezpieczeń;
2)
o spółdzielniach - należy przez to rozumieć rolnicze spółdzielnie produkcyjne.
2.
Przepisy rozporządzenia, w których jest mowa o biurze gromadzkiej rady narodowej, stosuje się odpowiednio do właściwych organów administracji prezydiów miejskich (dzielnicowych) rad narodowych oraz rad narodowych osiedli.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 maja 1967 r. (Dz.U.67.19.84) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.