Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.57.262

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

Rozdział  IX.

Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania.

§  26.
1. Oszacowanie szkody w ubezpieczonych ziemiopłodach przeprowadza przedstawiciel PZU w obecności poszkodowanego oraz przedstawiciela właściwej gromadzkiej rady narodowej. Nieobecność poszkodowanego lub przedstawiciela rady narodowej mimo ich zawiadomienia przez PZU nie wstrzymuje oszacowania szkody.
2. PZU wszczyna dochodzenie w celu ustalenia wysokości odszkodowania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Przy szkodach wynikłych we wczesnym okresie wegetacji roślin PZU może wyznaczyć termin ostatecznego ustalenia wysokości szkody na okres przed sprzętem uszkodzonych ziemiopłodów.
§  27.
1. Wartość plonu, jaki byłby osiągnięty na uszkodzonym polu, gdyby nie było szkody, oblicza się dla całej powierzchni uszkodzonego pola przyjmując:
1) dla ziarna zbóż oraz dla kukurydzy uprawianej na zieloną paszę - spodziewaną wydajność z 1 ha oraz ceny określone na dany rok dla celów ubezpieczeniowych przez Ministra Finansów;
2) dla słomy żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa - 30% wartości ziarna.
2. Wysokość szkody oblicza się osobno dla ziarna zbóż, osobno dla słomy żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa oraz osobno dla kukurydzy uprawianej na zieloną paszę, przyjmując wartość plonu obliczoną według ust. 1 oraz ustalony osobno dla ziarna i słomy lub zielonej masy procent szkody.
3. Wysokość szkody ustala się oddzielnie dla każdego pola.
4. Od wysokości szkody potrąca się koszty, jakie byłyby poniesione w związku ze sprzętem, omłotem itp., gdyby ziemiopłody nie uległy zniszczeniu. Przy uprawach zamiennych uwzględnia się przypuszczalną wartość nowej uprawy zmniejszoną o koszty jej wykonania.
5. W przypadku kilkakrotnego uszkodzenia tej samej uprawy w ciągu roku ustala się łączną wysokość szkody.
§  28. Odszkodowanie ustala się w pełnej wysokości szkody, obliczonej w sposób określony w § 27 ust. 2 i 4, jednak nie wyższej od sumy ubezpieczenia ustalonej na podstawie norm szacunkowych PZU (§ 15) lub szacunku szczegółowego (§ 17).