Rozdział 8 - Obowiązki właściciela. - Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.57.262

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

Rozdział  VIII.

Obowiązki właściciela.

§  22.
1.
Właściciel ubezpieczonych ziemiopłodów obowiązany jest w miarę możności zapobiegać zwiększeniu się szkody.
2.
Właściciel ubezpieczonych upraw obowiązany jest dokonać sprzętu plonów w czasie właściwym dla danej uprawy.
§  23.
1.
O szkodzie powstałej w ubezpieczonych ziemiopłodach właściciel jest obowiązany zawiadomić właściwy inspektorat PZU albo prezydium gromadzkiej rady narodowej najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia powstania szkody lub otrzymania wiadomości o niej. Prezydium gromadzkiej rady narodowej zawiadamia niezwłocznie PZU o każdej szkodzie, która doszła do jego wiadomości.
2.
Zawiadomienie o szkodzie może być dokonane zbiorowo dla wszystkich poszkodowanych danej gromady (miasta, osiedla). W zawiadomieniu zbiorowym powinny być podane nazwiska poszkodowanych oraz nazwy uszkodzonych roślin.
3.
Jeżeli poszkodowany zamierza z powodu znacznej szkody zebrać plony przed ich dojrzeniem albo zaorać uszkodzone pole lub jego część, powinien w zawiadomieniu o szkodzie wyraźnie to zaznaczyć.
§  24.
1.
Do czasu oględzin szkody przez przedstawiciela PZU poszkodowany nie może bez zgody PZU zmienić stanu spowodowanego przez szkodę, chyba że zmiana jest konieczna dla zapobieżenia powiększeniu się szkody.
2.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku szkody PZU nie dokona jej oględzin.
3.
Poszkodowany może zaorać uszkodzone pole lub jego cześć przed oszacowaniem szkody przez PZU jeżeli zamierza zastosować uprawę zamienną.
4.
W przypadku sprzętu uszkodzonych ziemiopłodów lub zaorania uszkodzonego pola (jego części) przed oszacowaniem szkody poszkodowany obowiązany jest pozostawić w pewnym oddaleniu od granic pola poletka z nie sprzątniętymi plonami lub nie zaorane. Ilość poletek na każdym uszkodzonym polu powinna być nie mniejsza od 2, o powierzchni około 20 m2 każde. Na polach większych od 2 ha ilość poletek powinna być nie mniejsza od ilości hektarów uszkodzonej powierzchni.
5.
Poszkodowany jest obowiązany ułatwić organom PZU przeprowadzenie dochodzeń oraz udzielić potrzebnych wyjaśnień i dostarczyć dowody niezbędne do wypłaty odszkodowania.
§  25.
W razie niespełnienia przez właściciela któregokolwiek z obowiązków wymienionych w § 22, 23 ust. 1 i 3 oraz § 24 wskutek złego zamiaru lub rażącego niedbalstwa PZU może odmówić odszkodowania w części lub w całości, jeżeli niedopełnienie obowiązków miało wpływ na powstanie szkody, jej rozmiar lub ustalenie wysokości odszkodowania.