Rozdział 7 - Składki ubezpieczeniowe. - Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.57.262

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

Rozdział  VII. 1

Składki ubezpieczeniowe.

§  19.
1.
Składkę za obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi oblicza się według obowiązującej taryfy za pełny okres ubezpieczenia, którym jest rok kalendarzowy.
2.
Jeżeli ubezpieczenie rozpoczyna się, ulega zmianie lub kończy się w ciągu okresu ubezpieczenia (§ 12) składkę oblicza się za cały rok lub połowę roku zależnie od tego, czy ubezpieczenie trwało więcej niż pół roku, czy też najwyżej pół roku kalendarzowego. Rozliczeń z tego tytułu dokonuje się w następnym roku kalendarzowym.
§  20.
Składki są inkasowane na podstawie rejestrów poborowych w terminie ustalonym przez Ministra Finansów.
§  21.
1.
Składki za obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów są traktowane na równi z opłatami publicznymi. Do składek tych stosuje się odpowiednio przepisy o zobowiązaniach podatkowych.
2.
Do składek uiszczonych po terminie dolicza się dodatki lub odsetki za zwłokę. Składki nie uiszczone w terminie podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
1 Z dniem 1 stycznia 1962 r. rozdział VII nin. rozporządzenia traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz.U.62.3.6), zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia.