Rozdział 6 - Ustalenie sum ubezpieczenia. - Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.57.262

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

Rozdział  VI.

Ustalenie sum ubezpieczenia.

§  15.
Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych gospodarstw ustala się na podstawie norm szacunkowych PZU zatwierdzonych przez Ministra Finansów, z tym że suma ubezpieczenia ustalona dla danego gospodarstwa obejmuje w jednej ogólnej kwocie wartość ziarna i słomy bez podziału na rodzaje zbóż (§ 2) lub pola. O zatwierdzeniu norm szacunkowych ogłasza się w Monitorze Polskim. Inspektoraty PZU powinny na żądanie okazywać zainteresowanym normy szacunkowe.
§  16.
W każdym roku przynajmniej na 14 dni przed terminem płatności składki PZU przesyła właścicielowi wezwanie płatnicze, które zastępuje dowód ubezpieczeniowy. W wezwaniu płatniczym powinny być podane: obszar gruntów rolnych gospodarstwa, ogólna suma ubezpieczania ziemiopłodów, wysokość i termin płatności należnej składki oraz treść § 17 i § 21.
§  17.
Jeżeli suma ubezpieczenia określona na podstawie norm szacunkowych jest wyższa lub niższa co najmniej o 10% od wartości ziemiopłodów obliczonej według cen określonych na dany rok dla celów ubezpieczeniowych przez Ministra Finansów, właścicielowi przysługuje prawo żądania ustalenia sumy ubezpieczenia w drodze oszacowania szczegółowego. Żądanie to zgłasza właściciel na piśmie do dnia 15 kwietnia danego roku. Zgłaszający żądanie zmiany sumy ubezpieczenia obowiązany jest podać w zgłoszeniu powierzchnię zasiewu poszczególnych zbóż oraz przewidywane przez niego wydajności plonów z 1 ha.
§  18.
O dokonaniu ogólnych zmian w sumach ubezpieczenia ziemiopłodów w związku ze zmianami cen ziemiopłodów PZU zawiadamia właścicieli gospodarstw w drodze publicznych obwieszczeń.