Rozdział 5 - Początek i koniec ubezpieczenia. - Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.57.262

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

Rozdział  V.

Początek i koniec ubezpieczenia.

§  12.
1.
Ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia następnego po zgłoszeniu przez właściciela gospodarstwa do ubezpieczenia ziemiopłodów (§§ 6 i 8), a w razie niezgłoszenia gospodarstwa - od dnia następnego po zarejestrowaniu gospodarstwa przez organ PZU (§ 10 ust. 1). Za dzień zgłoszenia uważa się dzień przyjęcia zgłoszenia przez PZU, a przy zgłoszeniach listownych - datę stempla pocztowego.
2.
Ubezpieczenie kończy się z dniem rozpoczęcia używania całości gruntów gospodarstwa na cele inne niż uprawy rolne.
§  13.
Odpowiedzialność PZU za szkody w poszczególnych ziemiopłodach w okresie trwania ubezpieczenia rozpoczyna się i kończy:
1)
przy szkodach gradowych:
a)
w oziminach - od roku następnego po ich zasiewie do chwili złożenia ich w sterty, stogi lub w budynkach,
b)
w roślinach jarych - od wzejścia ich do chwili złożenia w sterty, stogi lub w budynkach;
2)
przy szkodach powodziowych - od wysiewu nasion do gruntu do odłączenia roślin od pnia.
§  14.
Zmiana właściciela gospodarstwa nie przerywa ubezpieczenia. Nowy właściciel wchodzi w prawa i obowiązki poprzedniego.