Rozdział 4 - Zgłaszanie i rejestracja gospodarstw. - Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.57.262

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

Rozdział  IV.

Zgłaszanie i rejestracja gospodarstw.

§  6.
1.
Właściciel obowiązany jest zgłosić we właściwym inspektoracie PZU lub w prezydium gromadzkiej rady narodowej w ciągu 14 dni:
1)
powstanie nowego gospodarstwa;
2)
zmiany w obszarze gruntów;
3)
zmiany przeznaczenia gruntów na cele inne niż uprawy rolne;
4)
zmiany osoby właściciela gospodarstwa.
2.
Prezydium rady narodowej przekazuje niezwłocznie zgłoszenie do inspektoratu PZU.
§  7.
Cały obszar gruntów ornych każdego gospodarstwa rejestruje się według miejscowości, w której znajdują się jego zabudowania gospodarcze, chociażby nawet część gruntów znajdowała się poza granicami danej miejscowości.
§  8.
Rolnicza spółdzielnia produkcyjna ma obowiązek zgłosić swe powstanie we właściwym inspektoracie PZU w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia wymaganego do sądowej rejestracji, stwierdzającego celowość założenia spółdzielni. Do zgłoszenia należy dołączyć imienny wykaz członków spółdzielni z podaniem obszarów ich gruntów włączonych do spółdzielni.
§  9.
1.
Spółdzielnia obowiązana jest w terminie do końca marca każdego roku podać właściwemu inspektoratowi PZU obszar gruntów ornych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ubezpieczenia.
2.
Zmiany w ilości członków spółdzielnia zgłasza PZU w ciągu 14 dni od dnia powstania tych zmian, podając jednocześnie wykaz imienny przybywających lub ubywających członków i obszary ich gruntów włączonych do spółdzielni lub wyłączonych ze spółdzielni.
§  10.
1.
PZU prowadzi rejestr gospodarstw rolnych objętych obowiązkowym ubezpieczeniem ziemiopłodów i jest obowiązany raz w roku rejestr ten uzgodnić z ewidencją gruntów prowadzoną przez prezydia powiatowych (miejskich) rad narodowych.
2.
Obszary gruntów należących do rolniczych spółdzielni produkcyjnych wprowadza się do rejestru wymienionego w ust. 1 na podstawie danych otrzymanych od tych spółdzielni (§ 9 ust. 1).
§  11.
1.
PZU jest uprawniony do sprawdzenia w każdym czasie stanu upraw objętych obowiązkowym ubezpieczeniem.
2.
Właściciel gospodarstwa jest obowiązany udzielić na żądanie organów PZU wszelkich wyjaśnień mających wpływ na ustalenie obszaru i wartości upraw podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu.