Rozdział 3 - Zakres ubezpieczenia. - Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.57.262

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

Rozdział  III.

Zakres ubezpieczenia.

§  4.
1.
Obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w ubezpieczonych ziemiopłodach przez:
1)
działanie opadów gradu;
2)
zniszczenie lub uszkodzenie ziemiopłodów osadami naniesionymi przez wody powodziowe;
3)
całkowite lub częściowe wymoknięcie roślin wskutek zatrzymania się wód powodziowych na polu.
2.
Za działanie opadów gradu rozumie się uszkodzenie roślin przez połamanie, podziurawienie lub poszarpanie liści, wykruszenie ziarna itp.
3.
Za powódź uważa się wylew wód bieżących lub stojących z ich naturalnych lub sztucznych łożysk. Nie uważa się jednak za powódź wylewu wód z rowów melioracyjnych i przegonów spowodowanego przez ulewne lub długotrwałe deszcze, topnienie śniegu albo wskutek wadliwego działania lub uszkodzenia urządzeń odwadniających.
4.
Ubezpieczeniem objęte są tylko ilościowe ubytki plonów roślin uszkodzonych.
5.
Ubezpieczeniem nie są objęte ujemne skutki szkody dla nowych zasiewów w latach następnych.
§  5.
Ubezpieczeniem nie są objęte:
1)
szkody gradowe w oziminach w roku ich zasiewu;
2)
szkody gradowe i powodziowe w słomie kukurydzy uprawianej na zbiór ziarna;
3)
szkody gradowe i powodziowe nie przekraczające 10% spodziewanego plonu na uszkodzonym polu, przyjmując osobno szkodę dla ziarna, osobno dla słomy i osobno dla kukurydzy uprawianej na zieloną paszę; przy szkodach ponad 10% PZU odpowiada za całą szkodę obliczoną zgodnie z § 27;
4)
szkody gradowe i powodziowe w ziemiopłodach tych gospodarstw rolnych, które z winy właścicieli nie były zarejestrowane do ubezpieczenia ziemiopłodów przed dniem powstania szkody;
5)
szkody powodziowe spowodowane rozmyślnie lub wskutek rżącego niedbalstwa właścicieli;
6)
szkody powodziowe powstałe wskutek działań wojennych.