Rozdział 2 - Przedmiot ubezpieczenia. - Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.57.262

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

Rozdział  II.

Przedmiot ubezpieczenia.

§  2.
1.
Obowiązkowemu ubezpieczeniu od gradobicia i powodzi podlegają uprawy zbóż: żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i kukurydzy.
2.
Uprawy zbóż wymienionych w ust. 1, wchodzących w skład mieszanek z innymi roślinami, podlegają ubezpieczeniu, jeżeli spodziewany plon tych zbóż stanowiłby co najmniej 50% ogólnego plonu danej mieszanki.
§  3.
Nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu uprawy zbóż wymienionych w § 2 ust. 1:
1)
w gospodarstwach o ogólnym obszarze gruntów poniżej ½ ha;
2)
na działkach przyzagrodowych członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych;
3)
w państwowych gospodarstwach rolnych oraz gospodarstwach prowadzonych na rachunek Państwa lub przedsiębiorstw i zakładów państwowych;
4)
w gospodarstwach stanowiących własność państw obcych.