Rozdział 12 - Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie. - Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.57.262

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

Rozdział  XII.

Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie.

§  33.
1.
Właściciel, który nie zgadza się z decyzją organu PZU w sprawie odszkodowania, może w ciągu 30 dni od dnia otrzymania tej decyzji odwołać się do organu nadrzędnego PZU (dyrekcji wojewódzkiej lub zarządu centralnego).
2.
Jeżeli właściciel nie zgadza się z decyzją organu nadrzędnego PZU albo nie skorzysta z uprawnienia określonego w ust. 1 - może dochodzić swych roszczeń w drodze sądowej lub arbitrażowej.
3.
Roszczenia nie można dochodzić w drodze sądowej lub arbitrażowej po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania od PZU:
1)
decyzji o nieuznaniu roszczenia do odszkodowania lub
2)
decyzji o wysokości przyznanego odszkodowania.
4.
PZU jest obowiązany w decyzjach, o których mowa w ust. 3, pouczyć właściciela o terminie wniesienia pozwu i o skutkach prawnych połączonych z zaniedbaniem tego terminu. W przypadku niepouczenia przewidziany w ust. 3 termin nie biegnie.
§  34.
Roszczenia właściciela i PZU w sprawach o odszkodowanie przedawniają się z upływem 3 lat od dnia powstania szkody.