Rozdział 10 - Płatność i zwrot odszkodowania. - Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.57.262

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

Rozdział  X.

Płatność i zwrot odszkodowania.

§  29.
1.
PZU wypłaca odszkodowanie po zbiorach, nie później jednak niż w dniu 30 listopada tego roku, w którym nastąpiła szkoda. Jeżeli dochodzenia w celu ustalenia przyczyny szkody lub wysokości odszkodowania nie zostały zakończone w powyższym terminie, odszkodowanie płatne będzie w ciągu 14 dni po ukończeniu dochodzeń, jednak i w tym przypadku bezsporna część odszkodowania powinna być wypłacona do dnia 30 listopada.
2.
W przypadku zastosowania uprawy zamiennej PZU wypłaca w ciągu 14 dni od dnia oszacowania szkody zaliczkę do wysokości co najmniej 75% odszkodowania.
§  30.
1.
Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzą na PZU wszelkie prawa, jakie do wysokości wypłaconego odszkodowania przysługują właścicielowi gospodarstwa w stosunku do osób trzecich z tytułu ich odpowiedzialności za powstanie szkody.
2.
Jeżeli właściciel gospodarstwa zrzekł się bez zgody PZU prawa do odszkodowania od osób trzecich z tytułu poniesionej straty, PZU jest wolny od obowiązku wypłaty odszkodowania.
§  31.
Jeżeli po wypłacie odszkodowania zostanie ujawniona okoliczność, która na podstawie przepisów rozporządzenia wyłącza odpowiedzialność PZU za daną szkodę lub jej część, wówczas PZU może żądać zwrotu nienależnie wypłaconej sumy odszkodowania z odpowiednimi kosztami oszacowania szkody.