Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.57.262

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

Rozdział  I.

Przepisy ogólne.

§  1.
1. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu rozporządzenia uważa się ogólny obszar gruntów, które tworzą jedną całość gospodarczą i są przeznaczone pod uprawy rolne.
2. Za właścicieli gospodarstw rolnych w rozumieniu rozporządzenia uważa się osoby fizyczne, osoby prawne lub spadki nie objęte, władające gospodarstwami rolnymi jako właściciele, posiadacze, użytkownicy lub dzierżawcy.
3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1) o PZU należy przez to rozumieć Państwowy Zakład Ubezpieczeń,
2) o prezydiach gromadzkich rad narodowych, należy przez to rozumieć również prezydia miejskich rad narodowych oraz rad narodowych osiedli.