§ 4. - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1294 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2021 r.
§  4. 
1. 
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.
2. 
Równowartość w złotych wyrażonych w euro kwot, o których mowa w ust. 1, przelicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.