§ 2. - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1294 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2021 r.
§  2. 
1. 
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna odpowiednio brokera ubezpieczeniowego i brokera reasekuracyjnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
2. 
Ubezpieczeniem OC są objęte również szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub czynności brokerskie w zakresie reasekuracji, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, łącznie zwane dalej "czynnościami brokerskimi".
3. 
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1)
wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom fizycznym, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie;
2)
polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę fizyczną, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony lub osoba fizyczna, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie, pozostaje we wspólnym pożyciu;
3)
polegających na zapłacie kar umownych;
4)
powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
4. 
Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.