Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1007

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2020 r.
§  2. 
1.  Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna odpowiednio agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, którzy wykonują czynności agencyjne, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zwane dalej "czynnościami agencyjnymi", na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 i 1000), za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych.
2.  Ubezpieczeniem OC są objęte również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne.
3.  Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1) wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne;
2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi lub osobie, z którą ubezpieczony lub osoba, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, pozostaje we wspólnym pożyciu;
3) 3  (uchylony);
4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
3a.  4  Ubezpieczenie OC nie obejmuje również kar umownych, wynikających z działania podjętego w okresie ubezpieczenia lub zaniechania działania w tym okresie, w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności agencyjnych.
4.  5  Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wysokości odszkodowania.
3 § 2 ust. 3 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 6 maja 2020 r. (Dz.U.2020.846) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2020 r.
4 § 2 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 6 maja 2020 r. (Dz.U.2020.846) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2020 r.
5 § 2 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 6 maja 2020 r. (Dz.U.2020.846) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 czerwca 2020 r.