Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1007

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2020 r.
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające za szkody powstałe z tytułu wykonywania działalności agencyjnej, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC", termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.