Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.165.986

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC", termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
1.
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej.
2.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1)
polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
2)
wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy rzeczników patentowych, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem;
3)
polegających na zapłacie kar umownych;
4)
powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
3.
Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
1.
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu przez rzecznika patentowego w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2.
Obowiązek ubezpieczenia OC osoby świadczącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne powstaje nie później niż w dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
1.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50.000 euro.
2.
Kwota, o której mowa w ust. 1, ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
Umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 220, poz. 2175).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).