Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych. - Dz.U.2019.1321 - OpenLEX

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1321

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55 i 730) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC", termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
1. 
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna komornika sądowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, zwanej dalej "ustawą", w tym czynności wykonywanych jako zastępca innego komornika.
2. 
W przypadku gdy komornik sądowy zatrudnia pracowników, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna komornika sądowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania jego pracowników, w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 3 ustawy.
3. 
Ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna komornika sądowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania asesorów wyznaczonych w trybie art. 43 ust. 1 ustawy.
4. 
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1)
polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, albo pracownikowi, o którym mowa w ust. 2, albo asesorowi, o którym mowa w ust. 3;
2)
wyrządzonych przez ubezpieczonego po odwołaniu komornika, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania czynności określonych w art. 3 ustawy przed odwołaniem;
3)
powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
5. 
Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1-3, z zastrzeżeniem ust. 4, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń.
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu, w którym komornik uzyskał prawo wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 ustawy.
1. 
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 100 000 euro.
2. 
Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
1. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2. 
Umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (Dz. U. poz. 2326), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 300 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55 i 730).