§ 5. - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.194.1289

Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 2010 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.