Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.487

| Akt oczekujący
Wersja od: 20 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego

Na podstawie art. 98 ust. 9b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284 i 288) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej przez dom maklerski nieprowadzący działalności, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, i prowadzący jeden rodzaj lub kilka rodzajów działalności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 tej ustawy, oraz niespełniający wymogu posiadania kapitału założycielskiego w wysokości ustalonej zgodnie z art. 98 ust. 2 lub 4 tej ustawy, zwany dalej "ubezpieczonym";
2) termin powstania obowiązku ubezpieczenia;
3) minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
§  2. 
1.  Obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 1, zwanym dalej "ubezpieczeniem OC", jest objęta odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, za szkody wyrządzone jego działaniem lub zaniechaniem, w związku z prowadzoną działalnością maklerską, w okresie ubezpieczenia.
2.  Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia innego niż prawa majątkowe wynikające z instrumentów finansowych;
2) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
3.  Ubezpieczenie OC nie obejmuje również kar umownych, wynikających z działania podjętego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub zaniechania tego działania w tym okresie, w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością maklerską.
4.  Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wysokości odszkodowania.
§  3.  Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.
§  4. 
1.  Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia.
2.  Kwoty, o których mowa w ust. 1, są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
§  5.  Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  6.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego (Dz. U. poz. 1449).
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).