§ 3. - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.228.2265

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2003 r.
§  3. 
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności, o których mowa w § 1.