§ 1. - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.228.2265

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2003 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy, zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności w zakresie szacowania nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem oraz wyceny nieruchomości, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC", termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.