Art. 3. - [Obowiązek przekazywania egzemplarzy obowiązkowych] - Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.545 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2018 r.
Art.  3.  [Obowiązek przekazywania egzemplarzy obowiązkowych]
1. 
Wydawca, który udostępnia publicznie egzemplarze publikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, obowiązany jest do nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom liczby egzemplarzy publikacji (egzemplarze obowiązkowe), określonej w art. 5 ust. 1-3.
2. 
Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, podlega również bezpośredni producent dzieła wyprodukowanego w kraju dla wydawcy zagranicznego.
3. 
Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązane są także do przekazywania uprawnionym bibliotekom egzemplarzy obowiązkowych:
1)
kolejnych wydań tego samego dzieła;
2)
poszczególnych mutacji gazet i czasopism, w tym również poszczególnych wersji językowych;
3)
wydań bibliofilskich;
4)
reprintów dzieł wcześniej już publikowanych;
5)
dzieł, które pierwotnie nie były publicznie udostępniane, w tym takich, które utraciły charakter tajny lub poufny.
4. 
W przypadku gdy to samo dzieło wydawca publikuje w różnych standardach edytorskich, obowiązek przekazania egzemplarzy obowiązkowych odnosi się do standardu najwyższego.
5. 
Minister Kultury i Sztuki 1  określi, w drodze rozporządzenia, w zakresie niezbędnym do zachowania dorobku wydawniczego, wykaz bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasady i tryb ich przekazywania.
1 Obecnie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 9 i art. 14 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.2017.888), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.