Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez członków spółdzielni produkcyjnych. - Rozdział 2 - Obowiązkowe... - Dz.U.1953.50.249 - OpenLEX

Rozdział 2 - Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez członków spółdzielni produkcyjnych. - Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.249

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.

Rozdział  2.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez członków spółdzielni produkcyjnych.

§ 9. 9
(skreślony).
§  10.
1.
W spółdzielniach produkcyjnych, które nie rozpoczęły jeszcze zespołowej gospodarki rolnej, (§ 5) obowiązek dostaw ciąży na członkach spółdzielni.
2.
W spółdzielni produkcyjnej, która w roku założenia nie prowadzi zespołowej gospodarki rolnej, ale w której dokonano zespołowych siewów jesiennych, wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez poszczególnych członków spółdzielni ustala się, mnożąc ilość hektarów użytków rolnych, wniesionych przez każdego członka do spółdzielni, przez normę, wynosząca 80% normy obowiązującej w powiecie dla gospodarstw indywidualnych.
3.
W spółdzielni produkcyjnej, która w roku założenia nie prowadzi zespołowej gospodarki rolnej i w której nie dokonano zespołowych siewów jesiennych, wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez poszczególnych członków spółdzielni ustala się, stosując normę obowiązującą w powiecie dla gospodarstw indywidualnych.
4.
Normę, określoną w ust. 3, stosuje się do członków spółdzielni produkcyjnej, która w roku następnym po jej założeniu nie prowadzi zespołowej gospodarki rolnej.
5.
Obowiązek dostaw, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4, nie dotyczy członków, którzy wnieśli do spółdzielni produkcyjnej użytki rolne o obszarze nie przekraczającym 1 ha.
§  11.
1.
W razie wstąpienia do spółdzielni produkcyjnej, która prowadzi zespołową gospodarkę rolną, nowych członków i dokonania z wniesionych przez nich użytków rolnych zbiorów indywidualnych - obowiązek dostaw z tych użytków ciąży na nowych członkach.
2.
Wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych z użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, ustala się w roku wniesienia ich do spółdzielni, mnożąc ilość hektarów użytków przez normę, wynoszącą 80% normy obowiązującej w danym powiecie dla gospodarstw indywidualnych.
§  11a. 10
1.
W rolniczych zrzeszeniach spółdzielczych (typu Ib), które nie prowadzą zespołowej hodowli, obowiązek dostaw ciąży na członkach spółdzielni.
2.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw członków rolniczych zrzeszeń spółdzielczych (ust. 1) stosuje się zasady określone w § 8.
§  11b. 11
1.
W zrzeszeniach uprawy ziemi obowiązek dostaw ciąży na członkach zrzeszeń.
2.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw członków zrzeszeń uprawy ziemi stosuje się normę wynoszącą 80% normy obowiązującej w danym powiecie dla gospodarstw indywidualnych.
9 § 9 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 lipca 1957 r. (Dz.U.57.38.167) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1957 r.
10 § 11a dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.
11 § 11b dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.