Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne. - Rozdział 1 - Obowiązkowe dostawy... - Dz.U.1953.50.249 - OpenLEX

Rozdział 1 - Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne. - Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.249

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.

Rozdział  1.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne.

§  1. 1
Podstawą do ustalania wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne jest powierzchnia użytków rolnych wraz z działkami przyzagrodowymi członków spółdzielni, wyrażona w hektarach fizycznych, oraz norma dostawy z jednego hektara użytków rolnych.
§  2. 2
1.
Spółdzielnie produkcyjne zwolnione są od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych w pierwszym i drugim roku prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej.
2.
Dla spółdzielni produkcyjnych prowadzących trzeci rok i dalsze lata zespołową gospodarkę rolnę norma dostawy z jednego hektara użytków rolnych wynosi 30% normy obowiązującej w danym powiecie dla gospodarstw indywidualnych.
§  3. 3
(skreślony).
§  4. 4
(skreślony).
§  5.
Pierwszym rokiem prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej jest rok, w którym po raz pierwszy dokonano zespołowych siewów wiosennych.
§  6. 5
1.
Użytki rolne wniesione przez nowowstępujących członków do spółdzielni produkcyjnych, prowadzących zespołową gospodarkę rolną, obciążane będą w pierwszych dwóch latach zespołowych zbiorów z tych użytków normą wynoszącą 50% normy obowiązującej daną spółdzielnię. W następnych latach obowiązek dostaw z tych użytków rolnych ustala się przez zastosowanie pełnej normy obowiązującej daną spółdzielnię.
2. 6
Przepis ust. 1 nie dotyczy spółdzielni produkcyjnej w pierwszym i drugim roku prowadzenia przez nią zespołowej gospodarki rolnej.
§  7.
Wysokość normy obowiązkowej dostawy zwierząt rzeźnych dla gospodarstw indywidualnych, stanowiącą podstawę do ustalenia normy dla spółdzielni produkcyjnych, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. Nr 50, poz. 248).
§  8.
1.
W przypadku gdy spółdzielnia nie może wykonać obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych, obowiązek ten ciąży na członkach spółdzielni.
2. 7
Obowiązek dostaw każdego członka spółdzielni w trzecim roku prowadzenia przez spółdzielnię zespołowej gospodarki rolnej ustala się, dzieląc wysokość obowiązkowych dostaw spółdzielni na członków proporcjonalnie do powierzchni użytków rolnych wniesionych przez każdego członka do spółdzielni.
3.
Obowiązek dostaw, o których mowa w ust. 2, nie dotyczy członków, którzy wnieśli do spółdzielni użytki rolne o obszarze nie przekraczającym 1 ha.
4. 8
W czwartym i następnych latach prowadzenia przez spółdzielnię zespołowej gospodarki rolnej obowiązek dostaw każdego członka ustala się, dzieląc wysokość obowiązkowych dostaw spółdzielni przez ilość rodzin jej członków.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 lipca 1957 r. (Dz.U.57.38.167) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1957 r.
2 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1959 r.

3 § 3 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1959 r.
4 § 4 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1959 r.
5 § 6:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 marca 1956 r. (Dz.U.56.8.45) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1956 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.

6 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1959 r.
7 § 8 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1958 r. (Dz.U.59.1.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1959 r.

8 § 8 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 1956 r.