Rozdział 3 - Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla członków spółdzielni produkcyjnych. - Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.4.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lutego 1970 r.

Rozdział  3.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla członków spółdzielni produkcyjnych.

§  9.
1.
W spółdzielniach produkcyjnych, które nie rozpoczęły jeszcze zespołowej gospodarki rolnej (§ 6 ust. 4), obowiązek dostaw ciąży na członkach spółdzielni.
2.
W spółdzielni produkcyjnej, która w roku założenia nie prowadzi zespołowej gospodarki rolnej, ale w której dokonano zespołowych siewów jesiennych, wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla poszczególnych członków spółdzielni ustala się mnożąc ilość hektarów użytków rolnych wniesionych przez każdego członka do spółdzielni przez normę dostawy wynoszącą 80% normy obowiązującej w danym powiecie (mieście, osiedlu, gromadzie, wsi) indywidualne gospodarstwa rolne.
3.
W spółdzielni produkcyjnej, która w roku założenia nie prowadzi zespołowej gospodarki rolnej i w której nie dokonano zespołowych siewów jesiennych, wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla poszczególnych członków spółdzielni ustala się stosując pełną normę dostawy obowiązującą w danym powiecie (mieście, osiedlu, gromadzie, wsi) indywidualne gospodarstwa rolne.
4.
Przepis ust. 3 stosuje się również do członków spółdzielni produkcyjnej, która w latach następnych po jej założeniu nie prowadzi zespołowej gospodarki rolnej.
5.
Obowiązek dostaw, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4, nie dotyczy członków, którzy wnieśli do spółdzielni produkcyjnych użytki rolne o obszarze nie przekraczającym 1 ha.
§  10.
1.
W razie wstąpienia do spółdzielni produkcyjnej, która prowadzi zespołową gospodarkę rolną, nowych członków i dokonania z wniesionych przez nich użytków rolnych zbiorów indywidualnie - obowiązek dostaw z tych użytków ciąży na nowych członkach.
2.
Wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych z użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, ustala się w roku wniesienia ich do spółdzielni mnożąc ilość hektarów użytków rolnych przez normę dostawy wynoszącą 80% normy obowiązującej w danym powiecie (mieście, osiedlu, gromadzie, wsi) indywidualne gospodarstwa rolne.
3.
Przepis § 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio.