Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.44.214

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lutego 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 lipca 1962 r.
w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 13, 16 i 43 dekretu z dnia 28 sierpnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach ziemniaków (Dz. U. z 1961 r. Nr 35, poz. 183) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Plany obowiązkowych dostaw ziemniaków.

§  1. Rada Ministrów ustala na każdy rok gospodarczy państwowy plan obowiązkowych dostaw ziemniaków z podziałem na województwa. Plan obowiązkowych dostaw ziemniaków sporządza się wspólnie dla województwa i miasta wyłączonego z województwa.
§  2. W ramach państwowego planu obowiązkowych dostaw ziemniaków prezydia wojewódzkich rad narodowych oraz rad narodowych miast wyłączonych z województw ustalają plany obowiązkowych dostaw ziemniaków dla poszczególnych powiatów, miast stanowiących powiaty miejskie i miast wyłączonych z województw, zwane dalej "planami powiatowymi obowiązkowych dostaw ziemniaków".

Rozdział  2.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw ziemniaków.

§  3. Przy ustalaniu zasad przeliczania gruntów ornych na hektary przeliczeniowe w zależności od jakości i położenia tych gruntów oraz przy ustalaniu grup indywidualnych gospodarstw rolnych i zasad zaliczania indywidualnych gospodarstw rolnych do odpowiedniej grupy stosuje się odpowiednio przepisy §§ 4, 5, 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1957 r. Nr 38, poz. 164, z 1958 r. Nr 47, poz. 233, z 1959 r. Nr 40, poz. 252, z 1960 r. Nr 36, poz. 201 oraz z 1962 r. Nr 44, poz. 213).
§  4.
1. Wysokość obowiązkowych dostaw ziemniaków przypadających z hektara gruntów ornych z indywidualnych gospodarstw rolnych w poszczególnych powiatach, miastach stanowiących powiaty miejskie i miastach wyłączonych z województw (normy) określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. W przypadkach gospodarczo uzasadnionych prezydia powiatowych rad narodowych mogą w poszczególnych gromadach, a na terenie miast stanowiących powiaty miejskie i miast wyłączonych z województw - prezydia rad narodowych tych miast - zarządzić stosowanie norm wyższych lub niższych w granicach do 15% norm obowiązujących na danym terenie, z tym że powiatowy plan obowiązkowych dostaw ziemniaków nie może być obniżony.
§  5. Wysokość obowiązkowych dostaw ziemniaków przypadających z jednego hektara gruntów ornych spółdzielni produkcyjnych w poszczególnych powiatach, miastach stanowiących powiaty miejskie i miastach wyłączonych z województw (normy) określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  6.
1. Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw ziemniaków stosuje się, bez względu na zmiany terytorialne wynikłe skutkiem tworzenia nowych powiatów, miast, osiedli lub gromad, normy dostaw, jakie obowiązywały na danym terenie przed dokonaniem zmian w podziale administracyjnym kraju.
2. 1 Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu może w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych wypadkach wprowadzić w granicach do 50% zmiany norm obowiązkowych dostaw ziemniaków w poszczególnych powiatach i miastach stanowiących powiaty oraz w poszczególnych gromadach, miastach i osiedlach.

Rozdział  3.

Zwolnienia i obniżenia wysokości oraz wykonanie obowiązkowych dostaw ziemniaków.

§  7. Wysokość obowiązkowych dostaw ziemniaków z gospodarstw rolnych, które zakontraktowały uprawy buraków cukrowych lub cykorii, obniża się o ilość ziemniaków przypadającą z zakontraktowanego obszaru, pod warunkiem wywiązania się z umów kontraktacyjnych.
§  8. Grunty Państwowego Funduszu Ziemi położone na terenach wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia - nadane indywidualnym gospodarstwom rolnym na własność na podstawie orzeczeń prezydiów rad narodowych lub zbyte w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71), jak również przekazane spółdzielniom produkcyjnym do użytkowania - zwalnia się od obowiązku dostaw ziemniaków w roku ich objęcia oraz w ciągu dwóch lat następnych.
§  9. Grunty Państwowego Funduszu Ziemi położone na terenach nie wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia - nadane indywidualnym gospodarstwom rolnym na własność na podstawie orzeczeń prezydiów rad narodowych lub zbyte w trybie i na zasadach określonych ustawą z dniu 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71), jak również przekazane spółdzielniom produkcyjnym do użytkowania - zwalnia się od obowiązku dostaw ziemniaków w roku ich objęcia oraz w roku następnym.
§  10. Jeżeli objęcie gruntów, o których mowa w § 8 oraz w § 9, nastąpiło w czwartym kwartale - za rok objęcia uważa się rok po nim następujący.
§  11.
1. Grunty Państwowego Funduszu Ziemi oraz inne grunty położone na terenach wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia przydzielone indywidualnym gospodarstwom rolnym i spółdzielniom produkcyjnym do zagospodarowania lub w dzierżawę na podstawie umów zawartych z właściwymi do spraw rolnictwa organami prezydiów rad narodowych - zwalnia się od obowiązku dostaw ziemniaków na okres trwania umowy.
2. Grunty Państwowego Funduszu Ziemi oraz inne grunty położone na terenach nie wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia przydzielone indywidualnym gospodarstwom rolnym i spółdzielniom produkcyjnym do zagospodarowania lub w dzierżawę na podstawie umów zawartych z właściwymi do spraw rolnictwa organami prezydiów rad narodowych - obciąża się obowiązkowymi dostawami ziemniaków w okresie trwania umowy według ulgowej normy dostaw w wysokości 100 kg z 1 ha gruntów ornych.
3. Jeżeli norma obowiązkowych dostaw ziemniaków z gruntów własnych gospodarstwa jest niższa od normy ulgowej (ust. 2), stosuje się przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw ziemniaków z gruntów przydzielonych do zagospodarowania lub w dzierżawę normę niższą.
§  11a. 2 Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może wprowadzić okresowe zwolnienia, o których mowa w § 8 i 11:
1) na innych terenach aniżeli wymienione w załączniku nr 3,
2) w stosunku do gruntów nabytych albo wydzierżawionych od rolników będących właścicielami (samoistnymi posiadaczami) gospodarstw ekonomicznie zaniedbanych oraz nabytych z licytacji na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 3, poz. 14).
§  12. 3
1. Indywidualnym gospodarstwom rolnym, w których grunty orne V i VI klasy stanowią co najmniej 40% ogólnego obszaru gruntów ornych, obniża się wysokość obowiązkowych dostaw ziemniaków przypadających z tych gruntów:
1) o 20% - o ile grunty orne V i VI klasy stanowią od 40% do 60% ogólnego obszaru gruntów ornych,
2) o 30% - o ile grunty orne V i VI klasy stanowią powyżej 60% ogólnego obszaru gruntów ornych.
2. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, może w uzasadnionych wypadkach zwiększyć wysokość ulg, o których mowa w ust. 1.
§  13. Nowo założonym spółdzielniom produkcyjnym obniża się o 30% wysokość obowiązkowych dostaw ziemniaków w pierwszym roku prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej. Za pierwszy rok prowadzenia zespołowej gospodarki uważa się rok, w którym po raz pierwszy dokonano zespołowych siewów wiosennych.
§  14. Grunty orne wniesione do spółdzielni produkcyjnych przez nowowstępujących członków obciąża się w pierwszych dwóch latach zespołowej gospodarki na tych gruntach normą dostaw ziemniaków wynoszącą 50% normy obowiązującej daną spółdzielnię.
§  15. 4 Indywidualnym gospodarstwom rolnym:
1) nie posiadającym naturalnych łąk i pastwisk,
2) liczącym poniżej 5 ha przeliczeniowych gruntów ornych, posiadającym naturalne łąki i pastwiska o obszarze do 5 arów,
3) liczącym 5 i więcej hektarów przeliczeniowych gruntów ornych, posiadającym naturalne łąki i pastwiska o obszarze do 10 arów,

obniża się obowiązkowe dostawy ziemniaków o 10%.

§  16. Spółdzielniom produkcyjnym, w których naturalne łąki i pastwiska stanowią mniej niż 20% ogólnego obszaru użytków rolnych, obniża się obowiązkowe dostawy ziemniaków o 10%.
§  17.
1. Gospodarstwa rolne położone w rejonach górskich w województwach: wrocławskim, katowickim, krakowskim i rzeszowskim, które z uwagi na warunki glebowo-klimatyczne mają ograniczone możliwości produkcji roślinnej, mogą być zwolnione częściowo lub całkowicie od obowiązku dostaw ziemniaków.
2. Prezydia wojewódzkich rad narodowych określą gospodarstwa rolne podlegające zwolnieniu (ust. 1).
§  18.
1. W przypadkach gospodarczo uzasadnionych zobowiązany do dostaw ziemniaków może wykonać swój obowiązek przez dostarczenie zboża lub zwierząt rzeźnych według następujących norm zamiany:
1) 100 kg zboża za 400 kg ziemniaków,
2) 1 kg trzody chlewnej za 33 kg ziemniaków.
2. 5 Inne rodzaje zwierząt rzeźnych mogą być przyjmowane na poczet obowiązkowych dostaw ziemniaków w stosunku określonym w tabeli zamienników, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych (Dz. U. z 1963 r. Nr 4, poz. 20, z 1964 r. Nr 26, poz. 169, z 1968 r. Nr 43, poz. 313 i z 1969 r. Nr 3, poz. 19), z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na podstawie § 26a tego rozporządzenia.
§  19. Ziemniaki-sadzeniaki kwalifikowane dostarczane w wykonaniu umów kontraktacyjnych z zaliczeniem na obowiązkowe dostawy ziemniaków podlegają zaliczeniu na te dostawy według normy zamiany wynoszącej 100 kg ziemniaków-sadzeniaków za 120 kg ziemniaków.
§  20. Indywidualne gospodarstwa rolne i spółdzielnie produkcyjne położone w rejonach górskich i podgórskich oraz na terenie Żuław w województwach olsztyńskim i gdańskim mogą wykonywać obowiązkowe dostawy ziemniaków dostawą zboża lub zwierząt rzeźnych według norm zamiany określonych w § 18 względnie wełny owczej według następujących norm zmiany:

1 kg wełny owczej białej sort A, AB, B za 230 kg ziemniaków,

1 kg wełny owczej białej sort BC, C za 205 kg ziemniaków,

1 kg wełny owczej białej jednolitej sort CD, D za 185 kg ziemniaków,

1 kg wełny owczej białej mieszanej sort CD, D, DE i E za 160 kg ziemniaków,

1 kg wełny owczej kolorowej sort BC, C, CD, DE, E za 140 kg ziemniaków.

§  20a. 6 Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może w zależności od relacji cen ziemniaków do innych produktów wprowadzić zmiany w wysokości norm zamiany zboża, trzody chlewnej i wełny owczej, określonych w § 18 i 20.

Rozdział  4.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  21.
1. Tworzy się fundusz nagród na cele premiowania obowiązkowych dostaw ziemniaków.
2. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu może w granicach ustalonego funduszu nagród przyznawać nagrody:
1) gromadom i wsiom przodującym w wykonaniu obowiązkowych dostaw - na cele kulturalno-oświatowe,
2) osobom wyróżniającym się w akcji obowiązkowych dostaw ziemniaków oraz przy organizowaniu i nadzorowaniu tej akcji.
3. Suma nagród przyznawanych w ramach funduszu nagród na cele premiowania obowiązkowych dostaw ziemniaków nie może przekraczać 0,5% wartości wykonanych obowiązkowych dostaw ziemniaków.
§  22. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków (Dz. U. z 1952 r. Nr 37, poz. 256, z 1953 r. Nr 33, poz. 139, z 1954 r. Nr 31, poz. 124, z 1955 r. Nr 24, poz. 148, z 1956 r. Nr 28, poz. 130, z 1957 r. Nr 38, poz. 165, z 1958 r. Nr 47, poz. 234, z 1959 r. Nr 40, poz. 251 i z 1960 r. Nr 36, poz. 202).
§  23. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
§  24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1.

NORMY OBOWIĄZKOWYCH DOSTAW ZIEMNIAKÓW DLA GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH

Województwo warszawskie
Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i pow.
1ciechanowski
- wsie: Konarzewo-

Zawady Dworskie i

Konarzewo-Zawady

Włościańskie w

gromadzie Gołtymin-

Ośrodek

170180190210210220230230240260290300310
- pozostałe gromady i

wsie

220240250260270290300310320340370380400
2garwoliński
- wsie: Antoniówka w

gromadzie Podłęż,

Kraski Dolne, Kraski

Górne, Kraski Nowe i

Pasternik w gromadzie

Maciejowice

150180200210240250280300330360400440460
- gromady: Parysów i

Pilawa oraz wsie:

Chromin w gromadzie

Borowie, Kościeliska

Stare, Lipiny, Natolin

i Stara Huta w

gromadzie Budy

Uśniackie, Dedka,

Głosków, Łętów, Słup

"C" i Wilchta w

gromadzie Głosków

230250260270290300310320330360410420430
- pozostałe gromady i

wsie

260280300310330340350360370410440450480
3gostyniński250270290300310320330340350380430440450
4grodziskomazowiecki220240250260270290300310320340360380400
5grójecki220240250260270290300310320340360380400
6łosicki220240250260270290300310320350370380400
7makowski170180190210210220230230240260290300310
8miński
- gromada Groszki Nowe

oraz wieś Kąty-

Borucza w gromadzie

Dobre

190210220230240240250260270300320330340
- pozostałe gromady i

wsie

220240250260270290300310320340370390400
9mławski
- wsie: Bolewo, Konopki -

Piaski, Budy Bolewskie

i Krośnice w gromadzie

Konopki, Garlino,

Kluszewo i Purzyce

Rozwory w gromadzie

Nosarzewo-Borowe oraz

Budy Garlińskie w

gromadzie Szydłowo

220230230250270280280290300320360370390
- pozostałe gromady i

wsie

270300320330340350360380400430470490500
10nowodworski
- wsie: Błędowo,

Błędówko, Błogosławie,

Czarna, Falbogi Borowe,

Janowo, Pomocnia,

Swobodnia, Śniadowo,

Śniadówko, Wojszyce,

Wola Błędowska i Zaręby

w gromadzie Nowy Modlin

260280290300310320340360370400430450470
- pozostałe gromady i

wsie

170190200200220230230240250270300310320
11ostrołęcki
- wieś Gąski w gromadzie

Lelis

110140150170180190210230250280300330350
- wsie: Heronimy, Żebry -

Perosy, Żerań Mały,

Żerań Wielki w

gromadzie Olszewo-

Borki oraz Olszyny w

gromadzie Czarnia

170180190210210220230230240260290300310
- pozostałe gromady i

wsie

210230240250260270290300310330360370380
12ostrowski
- gromada Lubotyń Stary

oraz wsie: Ołdaki-

Grodzisk, Ołdaki-

Polonia i Przezdziecko

-Lenarty w gromadzie

Andrzejewo

160190210230250280300330350380430470490
- pozostałe gromady i

wsie

230250260270290300310320330360410420430
13otwocki220240250260270290300310320340370380400
14piaseczyński210230230240250260270280290320350360370
15płocki270300320330340350360380400430470490500
16płoński260280290300310 320340360370400430450470
17pruszkowski210220230240250260270280290320350360370
18przasnyski
- wsie: Kopaczyska i

Zawady w gromadzie

Brodowe Łąki

170180190210210220230230240260290300310
- pozostałe gromady i

wsie

220230230250270280280290300320360370390
19pułtuski250270290300310320340350360390430440450
20rycki
- wsie: Lendo Wielkie i

Niedźwiedź w gromadzie

Nowodwór oraz wieś

Podlodówka w gromadzie

Sobieszyn

200240260290310340370400440480530570610
- pozostałe gromady i

wsie

260280300310330340350360370410440450480
21siedlecki220240250260270290300310320350370380400
22sierpecki270300320330340350360380400430470490500
23sochaczewski
- wsie: Bieliny, Granica,

Komorów, Koszówka,

Józefów, Kampinos,

Kampinos A i Wiejca w

gromadzie Kampinos

170190200200220230230240250270300310320
- pozostałe gromady i

wsie

250270290310320330340350360400440450460
24sokołowski210230240250260270280290300320360370380
25węgrowski
- wieś Kaliska w

gromadzie Łochów

190210220230240240250260270300320330340
- pozostałe gromady i

wsie

230250260270290300310320330360410420430
26wołomiński190210220230240240250260270300320330340
27wyszkowski
- gromada Kamieńczyk oraz

wsie: Deskurów, Lucynów

Duży, Lucynów Mały,

Ślubów i Tumanek w

gromadzie Wyszków

190210220230240240250260270300320330340
- pozostałe gromady i

wsie

230250260270290300310320330360410420430
28żuromiński270300320330340350360380400430470490500
m. Otwock220240250260270290300310320340370380400
m. Płock270300320330340350360380400430470490500
m. Pruszków210220230240250260270280290320350360370
m. Siedlce220240250260270290300310320350370380400
m. Żyrardów220240250260270290300310320340370380400
M. st. Warszawa230250260270290300310320330360410420430

Województwo bydgoskie

Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i pow.
1aleksandrowski270300310320350360370380400440480490500
2brodnicki380420430450470490500520540590660680690
3bydgoski340370390410430440460480490550590610630
4chełmiński370400420440460480490510530580630660680
5chojnicki460490510530560580600620640710780800810
6golubsko-dobrzyński
- gromady: Ciechocin,

Działyń, Nowogród i

Świętosław oraz wieś

Podolina z gromady

Zbójno

300330350370380400410420440480520540550
- pozostałe gromady i

wsie

350380400410430450460480490540590610630
7grudziądzki340380390410430440460470490540590610630
8inowrocławski310350360380390410420440450500540560570
9lipnowski300330350370380400410420440480520540550
10mogileński330380390410420440460470490540590600620
11radziejowski270300310320350360370380400440480490500
12rypiński
- wsie: Czarnia Duża,

Czarnia Mała, Otocznia

i Zambrzyca z gromady

Skrwilno

270310320330340360380390400440490500510
- pozostałe gromady i

wsie

360400420430450470480500520570620640670
13sępoleński430380500520550570590610630700770790810
14świecki
- wsie: Glinki z gromady

Serock oraz Nieciszewo

i Mirowice z gromady

Pruszcz

340370390410430440460480490550590610630
- pozostałe gromady i

wsie

420460480500520540560580600660720740770
15szubiński430470490510530550570590610680740760780
16toruński
- gromady: Dobrzejowice,

Obrowo i Osiek n. Wisłą

oraz wsie: Józefowo,

Młyniec Drugi i

Mierzynek w gromadzie

Lubicz i Obory w

gromadzie Złotoria

300330350370380400410420440480520540550
- pozostałe gromady i

wsie

360400410430450460480500520570620640660
17tucholski
- wieś Cierplewo w

gromadzie Lubiewo

340370390410430440460480490550590610630
- pozostałe gromady i

wsie

420460480500510530550570590660720740760
18wąbrzeski350380400410430450460480490540590610630
19włocławski
- wsie: Cieślikowo,

Lubaty, Goreń Duży i

Krzewent w gromadzie

Kłotno

250270290300310320330340350380430440450
- pozostałe gromady i

wsie

290320350360370390400420430470510530540
20wyrzyski
- wieś Drzewianowo w

gromadzie Mrocza i wieś

Występ w gromadzie

Nakło n.Notecią

340370390410430440460480490550590610630
- pozostałe gromady i

wsie

490540560590610640660690710780860880900
21żniński360390410430440460480500510560620630660
m. Bydgoszcz340370390410430440460480490550590610630
m. Grudziądz340380390410430440460470490540590620630
m. Inowrocław310350360380390410420440450500540560570
m. Toruń360400410430450460480500590570620640660
m. Włocławek290320350360370390400420430470510530540

Województwo poznańskie

Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i pow.
1chodzieski430480500520540560580600620690760760790
2czarnkowski430480500520540560580600620690760780790
3gnieźnieński330360370390400420430450470520560580600
4gostyński380420440460470490510530550600660680700
5jarociński380410430450470490510520540600650670690
6kaliski320350370380400410430440460510560570590
7kępiński400440460480500510530550570630690710730
8kolski430480500520540560580600620690760780790
9koniński280420440460480500520530550610660680700
10kościański390430450470480500520540560620670690710
11krotoszyński360400420430450470490500520570630650660
12leszczyński390420440460480500520540560610670690710
13międzychodzki410450470490510530550570590650700720740
14nowotomyski410450470490510530550570590650710740750
15obornicki430480500520540560580600620690760780790
16ostrowski330370380400410430450460480530580590610
17ostrzeszowski
- gromady: Bukownica,

Doruchów, Grabów n.

Prosną (bez wsi

Palaty), Kobyla Góra,

Mąkoszyce, Ostrzeszów,

Rogaszyce, m. Grabów n.

Prosną, m. Ostrzeszów

oraz wsie: Kaliszkowice

Kaliskie, Przedborów i

osady: Dąbrówki,

Drożdżyny, Jaźwiny,

Huby Małe, Rekińce,

Westrza w gromadzie

Mikstat

400440460480500510530550570630690710730
- pozostałe gromady i

wsie

320350370380400410430440460510560570590
18pleszewski320350370380400410430440460510560570590
19poznański350390400420440450470490510560610630640
20rawicki
- wieś Załęcze w

gromadzie Sierakowo

290310330340350390400420430470500510530
- pozostałe gromady i

wsie

390430450470490510530550590620680700720
21słupecki
- gromady: Brudzewo,

Ciążeń, Ostrowo

Kościelne i Strzałkowo

420460490510530550570590610670740760770
- pozostałe gromady280420440460480500520530550610660680700
22szamotulski430480500520540560580600620690760780790
23średzki340370380410420440460470480550590610620
24śremski340370380410420440460470480550590610620
25trzcianecki420460480500520540560580600670740760770
26turecki320350370380400410430440460510560570590
27wągrowiecki430480500520540560580600620690760780790
28wolsztyński400440460480500520540560580630690710730
29wrzesiński
- gromada Nekla340370380410420440460470480550590610620
- pozostałe gromady420460490510530550570590610670740760770
m. Gniezno330360370390400420430450470520560580600
m. Kalisz320350370380400410430440460510560570590
m. Ostrów Wlkp.330370380400410430450460480530580590610
m. Piła420460480500520540560580600670740760770
m. Leszno390420440460480500520540560610670690710
M. Poznań350390400420440450470490510560610630640

Województwo łódzkie

Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i pow.
1bełchatowski270300320330350360370380400430480500510
2brzeziński260290300320340350360370380420460480490
3kutnowski
- gromada Bedlno (z

wyjątkiem wsi Groszki i

Wyrów) oraz wieś Sędki

w gromadzie Biała

250270290300310320330340350380430440450
- pozostałe gromady i

wsie

320350370380400410420440450500550570580
4łaski280320330350360370390400410450500510530
5łęczycki320350370380400410420440450500550570580
6łowicki290330340350370380390410420470510520540
7łódzki270290320330340350370380390430470490500
8pajęczański290310340350370380390410420460500520530
9piotrkowski270300320330350360370380400430480500510
10poddębicki320350370390400420430450460510560570590
11radomszczański290310340350370380390410420460500520530
12rawski
- wsie: Wólka Ligięzowska

oraz Waliska w

gromadzie Pobiedna

160190210230250280300310350390430460490
- pozostałe gromady i

wsie

250270290310320330340350370400440450460
13sieradzki330350370380400410430440470510560570590
14skierniewicki230250260270280290300320330360390400420
15wieluński290330340350370380390410420470510520540
16wieruszowski
- gromady: Podzamcze i

Wyszanów

340370380410420440460470480550590610620
- pozostałe gromady290330340350370380390410420470510520540
m. Pabianice280320330350360370390400410450500510530
m. Piotrków Trybunalski270300320330350360370380400430480500510
m. Tomaszów Mazowiecki260290300320340350360370380420460480490
m. Zduńska Wola330350370380400410430440470510560570590
m. Zgierz270290320330340350370380390430470490500
M. Łódź270290320330340350370380390430470490500

Województwo kieleckie

Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i pow.
1białobrzeski
- gromady: Olszany,

Promna, Przybyszew i

Rykały

180220230250270300320340380420460500530
- pozostałe gromady150180200210240250280300330360400440460
2buski140180190200230240270290310340380410440
3iłżecki140180190210230250270280320350390430450
4jędrzejowski150180190210230250270290310350390410440
5kielecki150190200230240270280300340360410440480
6konecki180220230260290300340360390430480520550
7kazimierski150190200230250270290310340380410450480
8kozienicki150180200210240250280300330360400440460
9lipski140180190200230240270280310340380410440
10opatowski160190210230260280290310350380430460490
11opoczyński160190210230250280300310350390430460490
12pińczowski150190200230250270290310340380410450480
13przysuski160180200220250260280290340360410440460
14radomski160180200220250260280290340360410440460
15sandomierski180210230260280290320350380410460490510
16staszowski150180200210240250280300330360400440460
17szydłowiecki160180200220250260280290340360410440460
18włoszczowski180200230250270300320340380420460500530
19zwoleński150180200210240250280300330360400440460
m. Kielce150190200230240270280300340360410440480
m. Ostrowiec Świętokrzyski160190210230250280290310350380430460490
m. Radom160180200220250260280290340360410440460
m. Skarżysko-Kamienna150190200230240270280300340360410440480
m. Starachowice140180190210230250270280320350390430450

Województwo lubelskie

Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i powyżej
1bełżycki190220250270290310330370400440490530560
2bialski190230250280300320350380410460510550590
3biłgorajski170200210230260270290310350380430460490
4bychawski190220250270290310330370400440490530560
5chełmski180230240270290310340370400440490520570
6hrubieszowski200250270290320350370400450480550580620
7janowski170200210230260270290310350380430460490
8krasnostawski180210230260290300330360400430480510540
9kraśnicki180210230250280290320350380410470500530
10lubartowski220260290320350370400430470510580620660
11lubelski190220250270290310330370400440490530560
12łukowski200240260290310340370400440480530570610
13opolsko-lubelski
- wieś Wałowice w

gromadzie Józefów i

wieś Stasin w gromadzie

Prawno

180210230250280290320350380410470500530
- pozostałe gromady i

wsie

200240260290310340370390440470520570600
14parczewski200250260290320340370390440480540570610
15puławski
- gromady: Góra Puławska,

Janowiec i Zarzecze

150180200210240250280300330360400440460
- pozostałe gromady200240260290310340370390440470520570600
16radzyński200240260290310340370400440480530570610
17tomaszowski
- wieś Chyże w gromadzie

Bełżec oraz wieś Huta

- Szumy w gromadzie

Susiec

140160170200210220250270290320360380400
- pozostałe gromady i

wsie

190230250270300310350370400450500530570
18włodawski210250270300340360380410460490560600630
19zamojski
- wsie Czarnystok i

Trzęsiny w gromadzie

Gorajec - Stara Wieś

170200210230260270290310350380430460490
- wieś Majdan Wielki i

Majdan Mały w gromadzie

Krasnobród oraz gromady

Kotlice i Niewirków

190230250270300310350370400450500530560
- pozostałe gromady i

wsie

210230260300330350370400450480540590620
m. Chełm180230240270290310340370400440490520570
m. Lublin190220250270290310330370400440490530560
m. Zamość210230260300330350370400450480540590620

Województwo białostockie

Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i pow.
1augustowski
- wieś Jagłowo w

gromadzie Jaminy, wsie

Rygol i Muły w

gromadzie Gruszki oraz

wieś Tobołowo w

gromadzie Monkinie

90110120130140150160170190200230240270
- pozostałe gromady i

wsie

110140150160170180190210230250290300330
2białostocki140160180200220230250270300330360380420
3bielski110140150160180190210230240270300330350
4dąbrowski
- gromady: Bartniki,

Lipsk i Rygałówka

110140150160170180190210230250290300330
- pozostałe gromady90120140150160170180210220240270290310
5ełcki110140150160170180190220230250290310330
6gołdapski
- wsie: Białe Jeziorki i

Cisówek w gromadzie

Dubeninki

90100120130140150160170190200230240270
- pozostałe gromady i

wsie

140160170180210220240250280300340370400
7grajewski140160170190220230240270290310360380410
8hajnowski110140150160180190210230240270300330350
9kolneński110140150170180190210230250280300330350
10łapski
- m. Łapy oraz wsie: Liza

Stara w gromadzie

Brzozowo Stare,

Łukawica i Pietkowo

Drugie w gromadzie

Poświętne

110140150160180190210230240270300330350
- pozostałe gromady i

wsie

140160180200220230250270300330360380420
11łomżyński160190210230250280300330350380430470490
12moniecki
- wsie: Brzozówka

Folwarczna, Czarnystok,

Dobrzyniówka i

Górnystok w gromadzie

Jasionówka

90120140150160170180210220240270290310
- pozostałe gromady i

wsie

140160180200220230250270300330360380420
13olecki100120140150160170180190220230270280300
14sejneński90100120130140150160170190200230240270
15siemiatycki140160170180210220230250280300340360380
16sokólski90120140150160170180210220240270290310
17suwalski90100120130140150160170190200230240270
18wysokomazowiecki
- gromady: Brzózki-

Gromki, Dąbrówka

Kościelna, Jabłoń

Kościelna, Klukowo,

Kobylin, Borzymy,

Kuczyn, Kulesze

Kościelne, Osipy

Kolonia, Piekuty Nowe

(z wyjątkiem wsi

Markowo Wólka),

Piszczaty -

Piotrowięta, Ruś Stara,

Szepietowo Stacja i

Wyszonki Kościelne

140160180200220230250270300330360380420
- wieś Markowo Wólka w

gromadzie Piekuty Nowe

110140150160180190210230240270300330350
- pozostałe gromady i

wsie

170210220240270280310340360400440480510
19zambrowski160190210230250280300330350380430470490
m. Białystok140160180200220230250270300330360380420

Województwo olsztyńskie

Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i pow.
1bartoszycki210230240260270270280290300330360370380
2biskupiecki
- wieś Swędrówka w

gromadzie Bisztynek

210230240250280290300310320350390400410
- pozostałe gromady i

wsie

250270280290300320330340350390430440450
3braniewski220240270280290300310320330360390400410
4działdowski280310320330350360370400410450490500540
5giżycki200210220230240250260270280320340350360
6iławski310340350370390410420430450490540560570
7kętrzyński210230240250280290300310320350390400410
8lidzbarski200230240250260260270280290320350360370
9morąski260280300310320330340360370410450460470
10mrągowski220250250260270280290300320350380400400
11nidzicki
- wsie: Ząbie i Orzechowo

w gromadzie Kurki

220240250260270280290300340360440460480
- gromada Janowo220230230250270280280290300320360370390
- pozostałe gromady i

wsie

280310320330350360370400410450490500510
12nowomiejski310340360370400410430440450500540570580
13olsztyński220240250260270280290300310340380390400
14ostródzki
- wsie: Mostkowo, Kajdy,

Ględy i Sobno w

gromadzie Łukta

260280300310320330340360370410410410410
- pozostałe gromady i

wsie

300330340360370390400420430480520540550
15pasłęcki230250260270280290300310320350390400410
16piski240260280290300310320330340370420430440
17szczycieński
- wsie: Dąbrowy i Antonia

w gromadzie Rozogi

170190200210220230250300310330360370380
- pozostałe gromady i

wsie

240260270280290300310320330380410420430
18węgorzewski190220230230250260270280290340310350360
m. Olsztyn220240250260270280290300310380360390400

Województwo gdańskie

Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i pow.
1elbląski
- wsie: Drużno i Węzina w

gromadzie Komorowo

Żuławskie, Nowa Dolna i

Stankowo w gromadzie

Markusy oraz Stare

Dolno w gromadzie

Zwierzno

230250260270280290300310320350390400410
- pozostałe gromady i

wsie

300330340360370380400420440480520530550
2golański330390400410430460480490500560600630650
3kartuski360390410420440460470500520570620630650
4kościerski370410430440460480510520540600650670680
5kwidzyński330370380410420430450470500540580600620
6lęborski360400410430450470490500520580630650670
7malborski320350370380400410430450470520540580590
8nowodworsko-gdański350390400410430470480490500560600630650
9pucki370400420440450470500510530580630650670
10starogardzki380420430460480500520540550610670670670
11sztumski290320330340360370380390410460500510520
12tczewski380410430410460480500530540600650670680
13wejherowski370400420440450470500510530580630650670
m. Elbląg300330340360370380400420440480520530550
m. Gdańsk350390400410430460480490500560600630650
m. Gdynia350390400410430460480490500560600630650
m. Sopot350390400410430460480490500560600630650
m. Tczew380410430440460480500560580600 650670690

Województwo koszalińskie

Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i pow.
1białogardzki330370380400410420440450470470470470470
2bytowski300340350370380400420430440440440440440
3człuchowski330370380400410420440450470470470470470
4drawski330370380400410420440450470470470470470
5kołobrzeski340380390410420430450460480480460480460
6koszaliński340380380410420430450460480480480480480
7miastecki300340350370380400420430440440440440440
8sławieński340380390410420430450460480460480480480
9słupski340380390410420430450460480480480480480
10szczecinecki330370380400410420440450470470470470470
11świdwiński330370380400410420440450470470470470470
12wałecki330370380400410420440450470470470470470
13złotowski330370380400410420440450470470470470470
m. Koszalin340380390410420430450460480480480480480
m. Słupsk340380390410420430450460480480480480480

Województwo szczecińskie

Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i pow.
1chojeński350390400410430460480490500520520520520
2choszczeński350390400410430460480490500520520520520
3goleniowski350390400410430460480490500520520520520
4gryficki340380390410420430450460480500500500500
5gryfiński340380390410420430450460480500500500500
6kamieński340380390410420430450460480500500500500
7łobeski350390400410430460480490500520520520520
8myśliborski350390400410430460480490500520520520520
9nowogardzki350390400410430460480490500520520520520
10pyrzycki350390400410430460480490500520520520520
11stargardzki340380390410420430450460480500500500500
12szczeciński310340360370390400420430450470470470470
13woliński310340360370390400420430450470470470470
m. Szczecin310340360370390400420430450470470470470

Województwo zielonogórskie

Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i pow.
1głogowski300330340350370390400410430450450450450
2gorzowski350390400410430460480490500520520520520
3krośnieński270290300310330350360370390410410410410
4lubski270290300310330350360370390410410410410
5międzyrzecki350390400410430460480490500520520520520
6nowosolski300330340350370390400410430450450450450
7strzelecki350390400410430460480490500520520520520
8sulechowski350390400410430460480490500520520520520
9sulęciński
- gromady: Drzewce i Ośno

Lubuskie oraz m. Ośno

270290300310330350360370390410410410410
- pozostałe gromady350390400410430460480490500520520520520
10szprotawski300330340350370390400410430450450450450
11słubicki270290300310330350360370390410410410410
12świebodziński
- wsie: Kosobudz i

Kłodnica w gromadzie

Toporów

270290300310330350360370390410410410410
- pozostałe gromady i

wsie

350390400410430460480490500520520520520
13wschowski300330340350370390400410430450450450450
14zielonogórski
- gromady: Nietkowice,

Nowogród Bobrzański i

Niewiska

270290300310330350360370390410410410410
- pozostałe gromady300330340350370390400410430450450450450
15żagański270290300310330350360370390410410410410
16żarski270290300310330350360370390410410410410
m. Gorzów Wlkp.350390400410430460480490500520520520520
m. Zielona Góra300330340350370390400410430450450450450

Województwo wrocławskie

Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i pow.
1bolesławiecki260280290310320340350360380410450460470
2bystrzycki160180180190200220220230240270290300310
3dzierżoniowski280300320330340370380390400440480500510
4górowski290310330340350390400420430470500510530
5jaworski260280290310320340350360380410450460480
6jeleniogórski190200210230240250260270280300330340350
7kamiennogórski190200210230240250260270280300330340350
8kłodzki190200210230240250260270280300330340350
9legnicki300330350360380390410420440480530540560
10lubański290310330340360380390400420460500520530
11lubiński270290310320330350370380390430470480490
12lwówecki280310320340350370390400410450490510520
13milicki300330350360380400410420440490530550560
14noworudzki190200210230240250260270280300330340350
15oleśnicki290320330340360380400410420460510520530
16oławski300330340350370390410420440480520540550
17strzeliński260280300310320330340350370410440460470
18sycowski320350360380390420430450460510560570590
19średzki280300320330340370380390400440480500510
20świdnicki280310320330340350370380400440480500510
21wałbrzyski240270280290300320340350360390430440450
22trzebnicki290320330350360390400410430470510530540
23wołowski300330340350370380400410430470510530540
24wrocławski290320340350370380390410420460510520540
25ząbkowicki250270280290310320330340350390420430450
26zgorzelecki290320330350360380400410420470510520540
27złotoryjski260280290310320340350360380410450460470
m. Jelenia Góra190200210230240250260270280300330340350
m. Legnica300330350360380390410420440480530540560
m. Świdnica280310320330340350370380400440480500510
m. Wałbrzych240270280290300320340350360390430440450
M. Wrocław290320340350370380390410420460510520540

Województwo opolskie

Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i pow.
1brzeski300330350370390400420430450490530550560
2głubczycki210230240250260270290300310330360370380
3grodkowski290320340360370390400410430470510530540
4kluczborski310350360380400410420440450500540560570
5kozielski270300310320340360370380400430470490500
6krapkowicki
- gromady: Dobra,

Zielina, Strzeleczki,

Kórnica, Wałce, m.

Zdzieszowice oraz wsie:

Brożec i Kromołów w

gromadzie Żużela

250280290300310320330350370400440450460
- pozostałe gromady i

wsie

310340350380390410420440450490540550570
7namysłowski300330350370390400420430450490530550560
8niemodliński290320340360370380400410430470510520540
9nyski250270280290300320340350360400430440460
10oleski310350360380400410420440450500540560570
11opolski310350360380400410420440450500540560570
12prudnicki250280290300310320330350370400440450460
13raciborski260290300310330340350360370410450460480
14strzelecki310340350380390410420440450490540550570
m. Brzeg300330350370390400420430450490530550560
m. Nysa250270280290300320340350360400430440460
m. Opole310350360380400410420440450500540560570
m. Racibórz260290300310330340350360370410450460480

Województwo katowickie

Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i pow.
1będziński
- osiedle Maczki110130140150160180200210230240260300320
- pozostałe gromady170190220240260270300320360380430460500
2bielski150170180200220240250270300330370390410
3cieszyński110130150160180190200220240260300320340
4częstochowski180220240260300310330370400440490520560
5gliwicki190230260280310330360390430470520560590
6kłobucki200240260300320340380400440490540580630
7lubliniecki200240260300320340380400440490540580630
8myszkowski160190200230250270300320340380430450490
9pszczyński190230250270310320360380410460510560590
10rybnicki
- gromada Ornontowice190230250270310320360380410460510560590
- pozostałe gromady220260280320350370400430470520590620660
11tarnogórski170200220240260270300320360390440470500
12tyski190230250270310320360380410460510560590
13wodzisławski220260280320350370400430470520590620660
14zawierciański
- wsie: Gołuchowice i

Siedliszowice-

Trzciniec w gromadzie

Pradła, Gulzów-Mokrus

w gromadzie Gibło,

Józefów w osiedlu

Ogrodzieniec,

Kiełkowice, Żelazko i

Śrubarnia w gromadzie

Podzamcze, Karlin w

gromadzie Bzów

110130140150160180200210230240280300320
- pozostałe gromady i

wsie

160190200230250270300320340380430450490
m. Będzin170190220240260270300320360380430460500
m. Bielsko-Biała150170180200220240250270300330370390410
m. Bytom170200220240260270300320360390440470500
m. Chorzów190230260280310330360390430470520560590
m. Cieszyn110130150160180190200220240260300320340
m. Czeladź170190220240260270300320360380430460500
m. Częstochowa180220240260300310330370400440480520560
m. Dąbrowa Górnicza170190220240260270300320360380430460500
m. Gliwice190230260280310330360390430470520560590
m. Katowice170190220240260270300320360380430460500
m. Mysłowice170190220240260270300320360380430460500
m. Ruda Śląska190230260280310330360390430470520560590
m. Rybnik220260280320350370400430470520590620660
m. Siemianowice Śląskie170190220240260270300320360380430460590
m. Sosnowiec170190220240260270300320360380430460500
m. Świętochłowice190230260280310330360390430470520560590
m. Tychy190230250270310320360380410460510560590
m. Zabrze190230260280310330360390430470520560590
m. Zawiercie160190200230250270300320340380430450490

Województwo krakowskie

Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i pow.
1bocheński130150160190210220240260280300350370390
2brzeski
- gromady: Charzewice i

Zakliczyn (bez wsi

Wróblowice) oraz wsie:

Niedźwiedzia w

gromadzie Doły,

Jaworsko w gromadzie

Łysa Góra oraz Piaski

Drużków w gromadzie

Czchów

100110120130140150160180190210230260270
- pozostałe gromady i

wsie

120140150180200210220240270290320350370
3chrzanowski140160180200210230240270290310360380400
4dąbrowski120140160180200210220240270290320350370
5krakowski
- wsie: Bieńkowice,

Byszyce i Gorzków w

gromadzie Koźmice

Wielkie

100110120130140150160180190210230260270
- wsie: Biały Kościół,

Bębło, Będkowice,

Czajowice, Prądnik

Korzkiewski, Wielka

Wieś i Wierzchowie w

gromadzie Biały

Kościół, Szyce w

gromadzie Modlnica,

Brzozówka Korzkiewska,

Garliczka, Górna Wieś,

Grębtnica, Januszowice,

Korzkiew, Owczary i

Przybysławice w

gromadzie

Przybysławice,

Baranówka, Luborzyca,

Łuczyce, Maciejowice,

Pietrzejowice, Wysiółek

Luborzycki i Wola

Luborzycka w gromadzie

Luborzyca, Michałowice,

Masłomiąca,

Młodziejowice,

Pielgrzymowice,

Sieborowice, Więcławice

Stare, Więcławice

Dworskie, Dworskie

Wilczkowice, Dworskie

Zagórzyce, Zagórzyce

Stare, Zdziesławice i

Zerwana w gromadzie

Michałowice, Kończyce,

Książniczki i

Wiktorowice w gromadzie

Raciborowice, Jaśkowice

i Wielkie Drogi w

gromadzie Wielkie

Drogi, Garlica Duchowna

i Wola Zachariaszewska

w gromadzie Zielonki

110130140150160180200210230240280300320
- pozostałe gromady i

wsie

150180190210230240270290320350390420450
6limanowski60 707080100100110120130140150160180
7miechowski110130140150160180200210230240280300320
8myślenicki100110120130140150160180190210230260270
9nowosądecki100120130140150160180200210230260280300
10nowotarski 50 50 60 60 70 70 80 80100110120130130
11olkuski110130140150160180200210230240280300320
12oświęcimski130150160190210220230260280300340370390
13proszowicki120140150180190200220230260290320350370
14suski100110120130140150160180190210230260270
15tarnowski130150160180200210220240270290320350370
16wadowicki120140150180190200220230260280310340360
17żywiecki100120130140150160180200210230260280300
m. Jaworzno140160180200210230240270290310360380400
m. Nowy Sącz100120130140150160180200210230260280300
m. Zakopane 50 50 60 60 70 70 80 80100110120130130
m. Tarnów130150160180200210220240270290320350370
M. Kraków150180190210230240270290320350390420450

Województwo rzeszowskie

Lp.PowiatGrupy gospodarstw w ha przeliczeniowych
2-2,993-3,994-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910-11,9912-14,9915-19,9920-24,9925 i pow.
1brzozowski140160180200220230260270300330370390410
2dębicki160200210230260270290320350380430460470
3gorlicki140160170200210220250270290320350380400
4jarosławski150190200220250260280310330350400440460
5jasielski120150160190200210230250270290330350380
6kolbuszowski140170180210220230260280310330380400430
7krośnieński150170180210230250270280320340390410440
8leski 60 70 80 90100100110120140150160170180
9leżajski120150160190200210230250270290330350380
10lubaczowski140160170200210220250270290320360380400
11łańcucki160200210230260270290320350380430460490
12mielecki160180210220250270290310340370410450480
13niżański160200210230260270290320360380430460490
14przemyski140170190210220230260280310330380400430
15przeworski170200220250270280310330370390440480510
16ropczycki160200210230260270280320350380430460470
17rzeszowski170200220250270280310330370400450480510
18sanocki
- wieś Poraż w gromadzie

Poraż

60 70 80 90100100110120140150160170180
- pozostałe gromady i

wsie

140160170200210220250270290320350380410
19strzyżowski150170180210230250270280320340390410440
20tarnobrzeski170210230260280290320350380410460500540
21ustrzycki 60 80 90 90100100110120140150160180190
m. Przemyśl140170190210220230260280310330380400430
m. Rzeszów170200220250270280310330370400450480510
m. Stalowa Wola160200210230260270290320360380430460490

ZAŁĄCZNIK Nr 2.

NORMY OBOWIĄZKOWYCH DOSTAW ZIEMNIAKÓW DLA SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Lp.Nazwa województwa, miasta wyłączonego z województwa, powiatu, miasta stanowiącego powiat miejski, gromady lub wsiNorma w kg na 1 ha fizyczny gruntów ornych
I. M. st. Warszawa130
II. Województwo warszawskie:
1ciechanowski160
2garwoliński160
3gostyniński180
4grodziskomazowiecki160
5grójecki180
6łosicki150
7makowski120
8miński150
9mławski190
10nowodworski140
11ostrołęcki120
12ostrowski160
13otwocki140
14piaseczyński160
15płocki200
16płoński200
17pruszkowski150
18przasnyski150
19pułtuski180
20rycki160
21siedlecki150
22sierpecki190
23sochaczewski
- wsie: Bieliny, Granica, Komorów, Koszówka,

Józefów, Kampinos, Kampinos A, Wiejca w gromadzie

Kampinos

140
- pozostałe gromady i wsie190
24sokołowski180
25węgrowski180
26wołomiński140
27wyszkowski160
28żuromiński190
m. Otwock140
m. Płock200
m. Pruszków150
m. Siedlce150
m. Żyrardów160
III. Województwo bydgoskie:
1aleksandrowski220
2brodnicki260
3bydgoski220
4chełmiński260
5chojnicki310
6golubsko-dobrzyński
- gromady: Ciechocin, Działyń, Nowogród, Świętosław

i wieś Podolina w gromadzie Zbójno

190
- pozostałe gromady i wsie260
7grudziądzki250
8inowrocławski220
9lipnowski190
10mogileński260
11radziejowski220
12rypiński
- wsie: Czarnia Duża, Czarnia Mała, Otocznia i

Zambrzyca z gromady Skrwilno

190
- pozostałe gromady i wsie270
13sępoleński330
14szubiński310
15świecki
- wsie: Glinki w gromadzie Serock oraz Nieciszewo i

Mirowice w gromadzie Pruszcz

250
- pozostałe gromady i wsie310
16toruński
- gromady: Dobrzejewice, Obrowo i Osiek n. Wisłą

oraz wsie: Józefowo i Młyniec Drugi z gromady

Lubicz i Obory z gromady Złotoria

190
- pozostałe gromady i wsie250
17tucholski310
18wąbrzeski260
19włocławski
- wsie: Cieślikowo, Lubaty, Goreń Duży i Krzewent z

gromady Kłotno

190
- pozostałe gromady i wsie230
20wyrzyski330
21żniński260
m. Bydgoszcz220
m. Grudziądz250
m. Inowrocław220
m. Toruń250
m. Włocławek230
IV. Województwo poznańskie:
1chodzieski300
2czarnkowski300
3gnieźnieński250
4gostyński290
5jarociński290
6kaliski270
7kępiński300
8kolski300
9koniński280
10kościański290
11krotoszyński280
12leszczyński290
13międzychodzki300
14nowotomyski300
15obornicki300
16ostrowski240
17ostrzeszowski240
18pleszewski240
19poznański260
20rawicki290
21słupecki280
22szamotulski300
23średzki280
24śremski280
25trzcianecki300
26turecki240
27wągrowiecki300
28wolsztyński300
29wrzesiński280
m. Gniezno250
m. Kalisz270
m. Leszno290
m. Ostrów Wielkopolski240
m. Piła300
V. M. Poznań260
VI. Województwo łódzkie:
1bełchatowski190
2brzeziński190
3kutnowski
- gromada Bedlno (z wyjątkiem wsi Groszki i Wyrów)

oraz wieś Sędki w gromadzie Biała

180
- pozostałe wsie i gromady220
4łaski190
5łęczycki220
6łowicki210
7łódzki190
8pajęczański180
9piotrkowski190
10poddębicki210
11radomszczański180
12rawski
- wsie: Wólka Ligęzowska oraz Waliska w gromadzie

Pobiedna

110
- pozostałe gromady i wsie180
13sieradzki210
14skierniewicki160
15wieluński190
16wieruszowski190
17m. Pabianice190
m. Piotrków Trybunalski190
m. Tomaszów Mazowiecki190
m. Zduńska Wola190
m. Zgierz190
VII. M. Łódź190
VIII. Województwo kieleckie:
1białobrzeski100
2buski120
3iłżecki120
4jędrzejowski130
5kazimierski130
6kielecki100
7konecki100
8kozienicki120
9lipski120
10opatowski150
11opoczyński110
12pińczowski130
13przysuski100
14radomski100
15sandomierski150
16staszowski120
17szydłowiecki100
18włoszczowski130
19zwoleński120
m. Kielce100
m. Ostrowiec Świętokrzyski150
m. Radom100
m. Skarżysko-Kamienna100
m. Starachowice120
IX. Województwo lubelskie:
1bełżycki120
2bielski150
3biłgorajski150
4bychawski120
5chełmski140
6hrubieszowski150
7janowski120
8krasnostawski150
9kraśnicki120
10lubartowski150
11lubelski150
12łukowski120
13opolsko-lubelski120
14parczewski150
15puławski120
16radzyński150
17tomaszowski120
18włodawski150
19zamojski130
m. Chełm140
m. Lublin150
m. Zamość160
X. Województwo białostockie:
1augustowski110
2białostocki 90
3bielski 80
4dąbrowski 90
5ełcki100
6gołdapski120
7grajewski120
8hajnowski100
9kolneński100
10łapski 90
11łomżyński130
12moniecki100
13olecki100
14sejneński 90
15siemiatycki100
16sokólski 90
17suwalski 90
18wysokomazowiecki130
19zambrowski130
m. Białystok 90
XI. Województwo olsztyńskie:
1bartoszycki160
2biskupiecki180
3braniewski180
4działdowski180
5giżycki130
6iławski200
7kętrzyński150
8lidzbarski150
9morąski180
10mrągowski160
11nidzicki150
12nowomiejski200
13olsztyński160
14ostródzki180
15pasłęcki180
16piski170
17szczycieński160
18węgorzewski150
m. Olsztyn160
XII. Województwo gdańskie:
1elbląski
- wsie: Drużno i Węzina w gromadzie Komorowo

Żuławskie, Nowa Dolna i Stankowo w gromadzie

Markusy oraz Stare Dolno w gromadzie Zwierzno

180
- pozostałe gromady i wsie250
2gdański280
3kartuski280
4kościerski270
5kwidzyński290
6lęborski300
7malborski260
8nowodworsko-gdański280
9pucki280
10stargardzki290
11sztumski270
12tczewski280
13wejherowski280
m. Elbląg250
m. Gdańsk280
m. Gdynia280
m. Sopot280
m. Tczew280
XIII. Województwo koszalińskie:
1białogardzki230
2bytowski200
3człuchowski230
4drawski230
5kołobrzeski240
6koszaliński240
7miastecki200
8sławieński240
9słupski240
10szczecinecki230
11świdwiński230
12wałecki230
13złotowski230
m. Koszalin240
m. Słupsk240
XIV. Województwo szczecińskie:
1chojeński320
2choszczeński320
3goleniowski320
4gryficki300
5gryfiński300
6kamieński320
7łobeski330
8myśliborski300
9nowogardzki330
10pyrzycki320
11stargardzki320
12szczeciński280
13woliński220
m. Szczecin280
XV. Województwo zielonogórskie:
1głogowski250
2gorzowski280
3krośnieński200
4lubski200
5międzyrzecki300
6nowosolski230
7strzelecki300
8słubicki210
9sulechowski300
10sulęciński250
11szprotawski250
12świebodziński
- wsie: Toporów, Kosobudz i Kłodnica z gromady

Toporów

200
- pozostałe gromady280
13wschowski230
14zielonogórski240
15żagański210
16żarski210
m. Gorzów Wlkp.280
m. Zielona Góra240
XVI. Województwo wrocławskie:
1bolesławiecki200
2bystrzycki120
3dzierżoniowski200
4górowski200
5jaworski200
6jeleniogórski130
7kamiennogórski130
8kłodzki130
9legnicki230
10lubański200
11lubiński210
12lwówecki200
13milicki200
14noworudzki130
15oleśnicki210
16oławski210
17strzeliński200
18sycowski220
19średzki220
20świdnicki220
21trzebnicki210
22wałbrzyski130
23wołowski200
24wrocławski210
25ząbkowicki190
26zgorzelecki200
27złotoryjski200
m. Jelenia Góra130
m. Legnica230
m. Świdnica220
m. Wałbrzych130
XVII. M. Wrocław200
XVIII. Województwo opolskie:
1brzeski230
2głubczycki160
3grodkowski230
4kluczborski240
5kozielski200
6krapkowicki180
7namysłowski240
8niemodliński220
9nyski180
10oleski240
11opolski210
12prudnicki180
13raciborski200
14strzelecki240
m. Brzeg230
m. Nysa180
m. Opole210
m. Racibórz200
XIX. Województwo katowickie:
1będziński 80
2bielski100
3cieszyński 80
4częstochowski150
5gliwicki150
6kłobucki130
7lubliniecki170
8myszkowski100
9pszczyński170
10rybnicki170
11tarnogórski150
12tyski170
13wodzisławski170
14zawierciański100
m. Będzin 80
m. Bielsko-Biała100
m. Bytom 80
m. Chorzów 80
m. Cieszyn 80
m. Czeladź 80
m. Częstochowa150
m. Dąbrowa Górnicza 80
m. Gliwice150
m. Katowice 80
m. Mysłowice 80
m. Ruda Śląska 80
m. Rybnik170
m. Siemianowice Śląskie 80
m. Sosnowiec 80
m. Świętochłowice 80
m. Tychy170
m. Zabrze150
m. Zawiercie100
XX. Województwo krakowskie:
1bocheński 80
2brzeski 70
3chrzanowski 80
4dąbrowski100
5krakowski 80
6limanowski 40
7miechowski
- gromada Sieciechowice 80
- pozostałe gromady110
8myślenicki 80
9nowosądecki 70
10nowotarski 50
11olkuski 80
12oświęcimski 80
13proszowicki110
14suski 40
15tarnowski 80
16wadowicki 80
17żywiecki 40
m. Jaworzno 80
m. Nowy Sącz 70
m. Tarnów 80
m. Zakopane 50
XXI. M. Kraków 80
XXII. Województwo rzeszowskie:
1brzozowski100
2dębicki110
3gorlicki 80
4jarosławski120
5jasielski 90
6kolbuszowski 80
7krośnieński 90
8leski 50
9leżajski100
10lubaczowski120
11łańcucki120
12mielecki100
13niżański110
14przemyski110
15przeworski100
16ropczyński100
17rzeszowski100
18sanocki 90
19strzyżowski 90
20tarnobrzeski110
21ustrzycki 50
m. Przemyśl110
m. Rzeszów100
m. Stalowa Wola100

ZAŁĄCZNIK Nr 3. 7

WYKAZ WOJEWÓDZTW I POWIATÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ULGOWEGO OBCIĄŻENIA OBOWIĄZKOWYMI DOSTAWAMI

1. Powiaty: międzychodzki, trzcianecki i miasto Piła w województwie poznańskim.

2. Powiaty: olecki, gołdapski i ełcki oraz z powiatu grajewskiego gromada Prostki, osiedle Prostki, wsie Marchewki i Kurczątki w gromadzie Grajewo w województwie białostockim.

3. Województwo olsztyńskie z wyjątkiem powiatów: działdowskiego i nowomiejskiego.

4. Powiaty: elbląski, kwidzyński, lęborski, malborski, sztumski, nowodworsko-gdański i miasto Elbląg w województwie gdańskim.

5. Województwo koszalińskie.

6. Województwo szczecińskie.

7. Województwo zielonogórskie.

8. Województwo wrocławskie i miasto Wrocław.

9. Województwo opolskie.

10. Powiat gliwickim, z powiatu lublinieckiego gromady: Ciasna, Gwoździany, Łagiewniki Małe, Myślina, Pludry, Sieraków, Szemrowice i miasto Dobrodzień, z powiatu tarnogórskiego gromady: Miedary, Tworóg i Wojska oraz osiedla: Krupski Młyn, Stolarzowice, Wieszowa i Zbrosławice oraz miasta: Gliwice, Bytom i Zabrze w województwie katowickim.

11. Powiat ustrzycki, z wyjątkiem miasta Ustrzyki Dolne, powiat leski, z wyjątkiem miasta Lesko oraz gromad: Olszanica, Uherce Mineralne, Łukawica, Tarnawa Górna, Hoczew; z powiatu sanockiego tylko gromady: Jaśliska, Bukowsko, Szczawne, Komańcza, Mrzygłód, Poraż, Tyrawa Wołoska, Sieniawa oraz wsie: Balucianka, Deszno, Królik Polski, Królik Wołoski, Posada Górna, Wisłoczek i Woltuszowa z gromady Posada Górna; z powiatu krośnieńskiego tylko gromady: Tylawa, Polany i wieś Chyrowa w gromadzie Iwla oraz przysiółek Nowa Wieś w gromadzie Nadole; z powiatu jasielskiego tylko gromada Krempna; z powiatu gorlickiego tylko gromady: Gładyszów, Uście Gorlickie, Wysowa, Śnietnica i wsie: Bartne, Bodaki, Małastów i Ropica Górna w gromadzie Sękowa; z powiatu przemyskiego tylko gromady: Bircza, Leszczawa Dolna, Nowosiółki Dydyńskie, Żochatyn, Sufczyna i wieś Krzeczkowa w gromadzie Olszany - w województwie rzeszowskim.

1 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
2 § 11a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
3 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
4 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
5 § 18 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
6 § 20a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
7 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 listopada 1968 r. (Dz.U.68.43.314) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 1968 r.