Wykonanie obowiązkowych dostaw zbóż. - Rozdział 6 - Obowiązkowe dostawy zbóż. - Dz.U.1964.46.316 t.j. - OpenLEX

Rozdział 6 - Wykonanie obowiązkowych dostaw zbóż. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.46.316 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1970 r.

Rozdział  6.

Wykonanie obowiązkowych dostaw zbóż.

§  41. 6
1.
Zakontraktowane płody rolne, wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego rozporządzenia, a dostarczone w okresie od dnia 1 czerwca do końca terminów przewidzianych w umowach kontraktacyjnych, zalicza się w danym roku gospodarczym na poczet obowiązkowych dostaw zbóż do wysokości ustalonego zobowiązania. Przy zaliczaniu na obowiązkowe dostawy stosuje się normy zamiany określone w załączniku nr 5.
2. 7
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może zmieniać normy zamiany zakontraktowanych płodów rolnych, określone w załączniku nr 5, w zależności od kształtowania się plonów tych płodów.
§  42.
1.
Gospodarstwa rolne mogą dostarczyć na poczet obowiązkowych dostaw zbóż nie kontraktowaną kukurydzę.
2.
Nie kontraktowaną kukurydzę odpowiadającą obowiązującym normom (standardom) zalicza się na poczet obowiązkowych dostaw do wysokości ustalonego zobowiązania.
3.
Za dostarczoną na poczet obowiązkowych dostaw zbóż nie kontraktowaną kukurydzę wypłaca się należność w gotówce, obliczoną według stałych cen urzędowych.
§  43.
1.
Indywidualne gospodarstwa rolne o obszarze gruntów ornych do 3 ha przeliczeniowych mogą wykonać obowiązkowe dostawy zbóż dostawą zwierząt rzeźnych albo ziemniaków lub - po upływie ustalonego terminu dostaw - przez uiszczenie równoważnika pieniężnego w wysokości różnicy między ceną żyta podstawowej jakości w rynkowym skupie zbóż ze zbiorów danego roku a ceną tego żyta w dostawach obowiązkowych.
2.
Uiszczenie równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane w terminie do dnia 31 grudnia danego roku, po uprzednim uzyskaniu zgody organów ustalających wysokość obowiązkowych dostaw.
3. 8
Indywidualne gospodarstwa rolne o obszarze gruntów ornych powyżej 3 ha przeliczeniowych i spółdzielnie produkcyjne mogą wykonać obowiązkowe dostawy zbóż dostawą zwierząt rzeźnych.
4. 9
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu może w poszczególnych latach ograniczyć w określonych rejonach kraju wykonywanie obowiązkowych dostaw zbóż dostawami zwierząt rzeźnych przez gospodarstwa, o których mowa w ust. 3.
§  44.
1.
Indywidualne gospodarstwa rolne, zespoły uprawowe oraz spółdzielnie produkcyjne, położone w rejonach górskich lub podgórskich oraz na terenie Żuław w województwach olsztyńskim i gdańskim, mogą wykonać obowiązkowe dostawy zbóż dostawą zwierząt rzeźnych lub wełny owczej.
2.
Indywidualne gospodarstwa rolne, spółdzielnie produkcyjne i zespoły uprawowe położone na terenie powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz w województwie krakowskim mogą zamiast zbóż uiścić równoważnik pieniężny w wysokości i terminie określonych w § 43 ust. 1 i 2.
§  45. 10
(skreślony).
§  46. 11
(skreślony).
§  47. 12
1.
Normy zamiany kukurydzy nie kontraktowanej, trzody chlewnej, zwierząt rzeźnych, ziemniaków i wełny owczej, dostarczanych na poczet obowiązkowych dostaw zbóż (§§ 42-46), określa załącznik nr 6 do niniejszego rozporządzenia.
2.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może zmieniać normy zamiany kukurydzy nie kontraktowanej, trzody chlewnej, zwierząt rzeźnych, ziemniaków i wełny owczej, określone w załączniku nr 6, w zależności od wzajemnej relacji cen zbóż do cen tych produktów.
§  48.
1.
Ustala się terminy wykonania obowiązkowych dostaw zbóż:
1) 13
przez indywidualne gospodarstwa rolne, spółdzielnie produkcyjne i zespoły uprawowe - od dnia 5 sierpnia do dnia 30 listopada każdego roku,
2)
przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych - od dnia 5 sierpnia do dnia 31 marca roku następnego.
2. 14
Terminy wykonania obowiązkowych dostaw zbóż przez poszczególne gospodarstwa rolne w ramach terminów, o których mowa w ust. 1, określają organy ustalające wysokość obowiązkowych dostaw uwzględniając przy tym wskaźniki miesięcznych terminarzy dostaw, ustalone przez właściwe do spraw skupu organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w zależności od warunków gospodarczych w poszczególnych powiatach (w miastach stanowiących powiaty).
3.
Gospodarstwom produkującym kwalifikowane zboża siewne, przeznaczone do wymiany sąsiedzkiej, organy ustalające wysokość obowiązkowych dostaw mogą na ich wniosek przesunąć terminy dostaw odpowiedniej części obowiązkowych dostaw zbóż do dnia 31 marca roku następnego.
6 § 41 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1966 r. (Dz.U.66.25.152) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 1966 r.
7 § 41 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
8 § 43 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1970 r. (Dz.U.70.30.251) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1970 r.
9 § 43 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1970 r. (Dz.U.70.30.251) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1970 r.
10 § 45 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1970 r. (Dz.U.70.30.251) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1970 r.
11 § 46 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1970 r. (Dz.U.70.30.251) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1970 r.
12 § 47 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
13 § 48 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1966 r. (Dz.U.66.25.152) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 1966 r.
14 § 48 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1966 r. (Dz.U.66.25.152) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 1966 r.