Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych. - Rozdział 2 - Obowiązkowe dostawy zbóż. - Dz.U.1964.46.316 t.j. - OpenLEX

Rozdział 2 - Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.46.316 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1970 r.

Rozdział  2.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych.

§  3.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych ustala się mnożąc ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych w danym gospodarstwie przez ilość kilogramów zboża, przypadającą z 1 ha przeliczeniowego (normę).
§  4.
W celu ustalenia hektara przeliczeniowego dzieli się grunty orne na sześć klas według ich jakości.
§  5.
1.
Obszar gruntów ornych w poszczególnych klasach oblicza się w hektarach przeliczeniowych według następującej tabeli:

1 ha gruntów ornych klasy I równa się 1,8 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy II równa się 1,6 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy III równa się 1,2 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy IV równa się 1,0 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy V równa się 0,8 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy VI równa się 0,5 ha przeliczeniowego.

2.
W powiatach i gromadach, w których przeprowadzona została gleboznawcza klasyfikacja gruntów z podziałem na osiem klas, oblicza się obszar gruntów ornych w hektarach przeliczeniowych według następującej tabeli:

1 ha gruntów ornych klasy I równa się 1,8 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy II równa się 1,6 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy IIIa równa się 1,25 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy IIIb równa się 1,15 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy IVa równa się 1,05 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy IVb równa się 0,95 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy V równa się 0,8 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy VI równa się 0,5 ha przeliczeniowego.

§  6.
Wysokość normy (§ 3) ustala się w zależności od powiatowego planu obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych oraz od grupy gospodarstw.
§  7.
Ustala się 15 grup indywidualnych gospodarstw rolnych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
§  8.
O zaliczeniu indywidualnego gospodarstwa rolnego do grupy decyduje ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych danego gospodarstwa bez odłogów i innych gruntów przydzielonych do zagospodarowania.
§  9.
Normy oblicza się przy zastosowaniu odpowiedniego układu wskaźników progresji obciążenia gospodarstw w zależności od ich wielkości.
§  10.
Ustala się 20 układów wskaźników progresji w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  11.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych ustalają na każdy rok gospodarczy spośród 20 układów wskaźników progresji od 1 do 4 układów obowiązujących w poszczególnych powiatach.
§  12.
1.
Na podstawie obowiązujących w danym powiecie układów wskaźników progresji (§ 11) prezydium powiatowej rady narodowej ustala tabelę norm najbardziej odpowiadającą warunkom gospodarczym danej gromady.
2.
Ustalone przez prezydium powiatowej rady narodowej tabele norm zatwierdza prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
3.
Zatwierdzone przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej tabele norm obowiązują w danej gromadzie.
§  13.
W razie gdy gospodarstwo rolne położone jest w dwóch lub więcej gromadach na terenie jednego województwa, stosuje się normę obowiązującą w gromadzie, w której znajdują się główne zabudowania gospodarcze danego gospodarstwa.
§  14.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż stosuje się zaokrąglenie do 1 kilograma. Niepełne kilogramy zaokrągla się do 1 kilograma w górę.
§  15.
1.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z poszczególnych indywidualnych gospodarstw rolnych ustalają właściwe do spraw skupu organy prezydiów gromadzkich (miejskich, dzielnicowych, osiedli) rad narodowych.
2.
Jeżeli gospodarstwo rolne nie jest położone na terenie jednej gromady (miasta, dzielnicy, osiedla), właściwość określa się w zależności od miejsca, w którym się znajdują główne zabudowania gospodarcze danego gospodarstwa.