Przepisy końcowe. - Rozdział 9 - Obowiązkowe dostawy zbóż. - Dz.U.1954.28.109 - OpenLEX

Rozdział 9 - Przepisy końcowe. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.28.109

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

Rozdział  9.

Przepisy końcowe.

§  55.
1. 37
W powiatach, w których plan obowiązkowych dostaw zbóż ze zbiorów 1956 r. został wykonany co najmniej w 90%, znosi się do dnia 15 lipca 1957 r. w stosunku do gospodarstw, które obowiązek dostaw zbóż wykonały w całości, obowiązek uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązek odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy).
2.
Zarządzenie o zniesieniu obowiązków wymienionych w ust. 1 wydaje Minister Skupu na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej.
§  55a. 38
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw rolnych, należących do stowarzyszeń wyznaniowych, a prowadzonych przy szkołach i zakładach opiekuńczych, stanowi ilość towarowego zboża, wynikająca z planu gospodarczego tych gospodarstw. Ilość ta nie może być niższa od ilości zboża, jaka przypadałaby od danego gospodarstwa przy zastosowaniu norm obowiązujących spółdzielnie produkcyjne w danym powiecie (rejonie).
§  56.
1.
Tworzy się fundusz nagród na cele premiowania obowiązkowych dostaw zbóż.
2.
Sposób i tryb przyznawania nagród ustala regulamin zatwierdzony przez Radę Ministrów.
3.
Ogólna suma przyznanych nagród nie może przekraczać 0,5% wartości wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż.
§  57.
1.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1952 r. Nr 32, poz. 217, Nr 41, poz. 281 oraz z 1953 r. Nr 33, poz. 138 i Nr 45, poz. 218).
2.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania nowych na podstawie niniejszego rozporządzenia, o ile nie są z nim sprzeczne.
§  58.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skupu i innym zainteresowanym ministrom.
§  59.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
37 § 55 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 1955 r. (Dz.U.55.31.187) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 1955 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.

38 § 55a dodany przez § 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.