Zwolnienia i obniżenia wysokości obowiązkowych dostaw zbóż. - Rozdział 6 - Obowiązkowe dostawy zbóż. - Dz.U.1954.28.109 - OpenLEX

Rozdział 6 - Zwolnienia i obniżenia wysokości obowiązkowych dostaw zbóż. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.28.109

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

Rozdział  6.

Zwolnienia i obniżenia wysokości obowiązkowych dostaw zbóż.

§  32. 22
Odłogi i inne grunty przydzielone do zagospodarowania indywidualnym gospodarstwom rolnym na podstawie pisemnych umów (o zagospodarowanie lub dzierżawnych) zawartych z prezydiami rad narodowych zwalnia się od obowiązku dostaw zbóż w roku pierwszego zbioru z tych gruntów.
§  33.
1. 23
W latach następnych po roku pierwszego zbioru aż do upływu terminu przewidzianego w umowie stosuje się do gruntów określonych w § 32 normy ulgowe w wysokości od 150 kg do 250 kg zboża z jednego hektara przeliczeniowego w zależności od rodzaju i stanu przydzielonych gruntów.
2.
Jeżeli norma obowiązkowych dostaw zbóż przypadających z gruntów ornych własnego gospodarstwa jest niższa od normy ulgowej, stosuje się przy ustalaniu obowiązkowych dostaw zbóż z użytków rolnych przydzielonych do zagospodarowania normę niższą.
3.
Minister Skupu określa szczegółowe zasady stosowania norm wymienionych w ust. 1.
§  34. 24
W razie nadania gruntów przydzielonych do zagospodarowania na własność osobom, które do tego czasu użytkowały je na podstawie umowy z prezydiami rad narodowych (§ 32), stosuje się do tych gruntów na okres pierwszych dwóch lat od nadania własności normy ulgowe w wysokości określonej w § 33.
§  35. 25
Do gruntów użytkowanych nie na podstawie pisemnych umów zawartych z prezydiami rad narodowych zwolnień i norm ulgowych (§§ 32 i 33) nie stosuje się. Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z tych gruntów stosuje się normę właściwą dla łącznego obszaru tych gruntów oraz gruntów własnych gospodarstwa.
§  36. 26
1.
Grunty przydzielone do zagospodarowania zespołom uprawowym na podstawie pisemnych umów zawartych z prezydiami rad narodowych zwalnia się od obowiązku dostaw zbóż w roku pierwszego zbioru z tych gruntów.
2.
W latach następnych po roku pierwszego zbioru stosuje się do gruntów określonych w ust. 1 normy ulgowe od 100 kg do 200 kg zboża z jednego hektara przeliczeniowego gruntów ornych w zależności od rodzaju i stanu przydzielonych użytków.
3.
Minister Skupu określa szczegółowe zasady stosowania norm wymienionych w ust. 2.
§  37. 27
1.
Grunty przydzielone do użytkowania spółdzielniom produkcyjnym zwalnia się od obowiązku dostaw zbóż w pierwszych dwóch latach użytkowania.
2.
W trzecim, czwartym i piątym roku użytkowania stosuje się do gruntów wymienionych w ust. 1 50% normy obowiązującej daną spółdzielnię, a w szóstym roku i dalszych latach użytkowania - pełną normę obowiązującą daną spółdzielnię.
§  38. 28
Grunty orne wniesione do spółdzielni produkcyjnych przez nowowstępujących członków po 15 lipca 1955 r. obciążane będą w pierwszych dwóch latach zespołowej gospodarki na tych gruntach normą dostaw zbóż, wynoszącą 50% normy obowiązującej daną spółdzielnię.
§  39.
Zwalnia się od obowiązku dostaw gospodarstwa rolne:
a) 29
należące do tuczarń okręgowych zakładów tuczu przemysłowego i Funduszu Wczasów Pracowniczych,
b)
wymienione w §§ 29 i 30 niniejszego rozporządzenia i nie produkujące zbóż.
§  40.
Na wniosek posiadacza gospodarstwa rolnego o obszarze gruntów ornych poniżej 5 ha przeliczeniowych, mającego na utrzymaniu więcej niż czworo dzieci poniżej 14 lat, obniża się wysokość obowiązkowych dostaw zbóż o 50 kg zboża na każde dziecko powyżej czworga.
§  41.
1.
Jeżeli na skutek nadzwyczajnych okoliczności zdolność produkcyjna gospodarstwa została w takim stopniu zmniejszona, że obowiązkowe dostawy zbóż nie mogą być wykonane w części lub w całości, może nastąpić częściowe lub całkowite zwolnienie od obowiązku dostaw zbóż.
2.
Wnioski w sprawach wymienionych w ust. 1 rozstrzygają prezydia powiatowych rad narodowych w porozumieniu z powiatowymi pełnomocnikami Ministerstwa Skupu.
3. 30
Prezydia powiatowych rad narodowych mogą przekazać prezydiom gromadzkich rad narodowych uprawnienia w zakresie częściowego zwolnienia indywidualnych gospodarstw rolnych od obowiązku dostaw zbóż (ust. 1) w granicach do 25% wysokości dostaw poszczególnego gospodarstwa.
§  41a. 31
1.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą przyznać ulgi w obowiązkowych dostawach zbóż spółdzielniom produkcyjnym obsiewającym znaczną część gospodarstwa łubinem i innymi nasionami strączkowymi na zielony nawóz.
2.
Minister Skupu określi szczegółowe zasady udzielania ulg wymienionych w ust. 1.
§  42.
1.
Gospodarstwom rolnym, kontraktującym uprawy wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego rozporządzenia, zmniejsza się wysokość obowiązkowych dostaw zbóż w zależności od obszaru upraw zakontraktowanych przy zastosowaniu norm ustalonych dla danego gospodarstwa.
2.
Wysokość zmniejszenia ustala się mnożąc ilość hektarów fizycznych zajętych pod uprawy zakontraktowane przez normę właściwą dla danego gospodarstwa.
3.
Aż do upływu terminu wykonania umowy kontraktacyjnej określonego w tej umowie wstrzymuje się wykonanie części obowiązkowych dostaw zbóż, obliczonej według zasad ust. 2.
4.
Po terminowym wywiązaniu się zobowiązanego z umowy kontraktacyjnej (ust. 2) następuje ostateczne zmniejszenie.
22 § 32 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
23 § 33 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
24 § 34 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
25 § 35 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
26 § 36 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
27 § 37 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
28 § 38 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
29 § 39 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
30 § 41 ust. 3 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1956 r. (Dz.U.57.1.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 1957 r.
31 § 41a dodany przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.