Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż przez spółdzielnie produkcyjne. 8 - Rozdział 4 - Obowiązkowe dostawy zbóż. - Dz.U.1954.28.109 - OpenLEX

Rozdział 4 - Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż przez spółdzielnie produkcyjne. 8 - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.28.109

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

Rozdział  4.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż przez spółdzielnie produkcyjne. 8

§  21. 9
Podstawą do ustalania wysokości obowiązkowych dostaw zbóż przez spółdzielnie produkcyjne jest wyrażona w hektarach przeliczeniowych powierzchnia gruntów ornych spółdzielni wraz z działkami przyzagrodowymi członków spółdzielni oraz norma dostawy obowiązująca w danym powiecie (rejonie).
§  22. 10
Ustala się jednolite normy powiatowe, a w powiatach, w których między poszczególnymi rejonami istnieją znaczne różnice warunków gospodarczych - normy rejonowe.
§  23.
Jednolite normy powiatowe lub rejonowe (§ 22) określa tabela, stanowiąca załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  24. 11
W przypadkach określonych w §§ 25 i 26 stosuje się, zamiast jednolitej normy powiatowej lub rejonowej, przejściową normę ulgową.
§  25. 12
1.
W województwach: warszawskim, łódzkim, kieleckim, lubelskim, białostockim, olsztyńskim, stalinogrodzkim, krakowskim i rzeszowskim przejściowe normy ulgowe stosuje się do spółdzielni produkcyjnych, w których ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych przypadająca średnio na jedną rodzinę członków spółdzielni nie uległa po zbiorach roku 1955 zmianie, a jednolita norma powiatowa (rejonowa) jest wyższa od normy dostaw, jaka obowiązywała daną spółdzielnię w roku gospodarczym 1955/56.
2.
Do spółdzielni, które są położone w województwach wymienionych w ust. 1 i w których ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych przypadająca średnio na jedną rodzinę członków spółdzielni zwiększyła się po zbiorach roku 1955, można w zależności od warunków gospodarczych zastosować jednolitą normę powiatową (rejonową) albo normę przejściową ulgową, nie niższą jednak od normy, jaka obowiązywała daną spółdzielnię w roku gospodarczym 1955/56.
§  26. 13
W województwach nie wymienionych w § 25 ust. 1 przejściowe normy ulgowe stosuje się w roku gospodarczym 1956/57 wyłącznie do spółdzielni, w których obowiązywały one w latach poprzednich, pod warunkiem, że zastosowanie przejściowej normy ulgowej jest uzasadnione sytuacją gospodarczą danej spółdzielni. Wysokość normy ulgowej nie może być jednak niższa od normy, jaka obowiązywała daną spółdzielnię w roku gospodarczym 1955/56.
§  27. 14
Decyzję w sprawie zastosowania do poszczególnych spółdzielni produkcyjnych przejściowej normy ulgowej i jej wysokości wydaje na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej Minister Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.
§  28. 15
1.
Do nowozałożonych spółdzielni produkcyjnych stosuje się jednolitą normę powiatową (rejonową). Spółdzielniom tym obniża się w pierwszym roku prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej wysokość obowiązkowych dostaw zbóż przypadających z gruntów, z których będą dokonane zbiory zespołowe - o 20%. Pierwszym rokiem prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej jest rok, w którym po raz pierwszy dokonano zespołowych siewów wiosennych.
2.
Obniżenie określone w ust. 1 stosuje się przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż.
3.
Nowozałożonym spółdzielniom produkcyjnym, których członkami są przeważnie chłopi małorolni i w których ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych przypadająca średnio na jedną rodzinę członków spółdzielni jest nieznaczna, Minister Skupu na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej obniży wysokość obowiązkowych dostaw zbóż odpowiednio do możliwości produkcyjnych poszczególnych spółdzielni.
§  28a. 16
1.
W spółdzielniach produkcyjnych, w których przejściowo w roku wstąpienia do spółdzielni wszyscy lub część członków zbiera zboże ozime indywidualnie, wysokość obowiązkowych dostaw zbóż ustala się oddzielnie dla poszczególnych członków zbierających zboża ozime indywidualnie.
2.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw dla spółdzielni od obszarów użytkowanych zespołowo przyjmuje się powierzchnię gruntów ornych spółdzielni pomniejszoną o obszar przejściowo użytkowany indywidualnie.
3.
Wysokość obowiązkowych dostaw z obszaru, z którego członek spółdzielni zbiera zboża ozime indywidualnie, ustala się na podstawie normy obowiązującej indywidualne gospodarstwa rolne, posiadające tyle hektarów przeliczeniowych gruntów ornych, ile wynosi obszar przejściowo użytkowany przez danego członka spółdzielni.
§  28b. 17
1.
Zrzeszenia uprawy ziemi obciąża się obowiązkowymi dostawami zbóż z gruntów, które zgodnie ze statutem są uprawiane zespołowo, według norm obowiązujących spółdzielnie produkcyjne w danym powiecie (rejonie).
2.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z gruntów uprawianych przez członków zrzeszenia uprawy ziemi indywidualnie ustala się stosując zasady i normy obowiązujące gospodarstwa indywidualne.
§  28c. 18
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż przez spółdzielnie produkcyjne ustalają prezydia powiatowych rad narodowych w porozumieniu z powiatowymi pełnomocnikami Ministerstwa Skupu.
8 Tytuł rozdziału 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
9 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
10 § 22 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
11 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
12 § 25 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
13 § 26 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
14 § 27 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
15 § 28 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
16 § 28a dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
17 § 28b dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
18 § 28c dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.