Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych. - Rozdział 2 - Obowiązkowe dostawy zbóż. - Dz.U.1954.28.109 - OpenLEX

Rozdział 2 - Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.28.109

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

Rozdział  2.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych.

§  3.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych ustala się mnożąc ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych w danym gospodarstwie przez ilość kilogramów zboża, przypadającą z 1 ha przeliczeniowego (normę).
§  4.
W celu ustalenia hektara przeliczeniowego dzieli się obszar Państwa na trzy rejony rolnicze, a grunty orne na sześć klas według ich jakości. Rejony rolnicze określone są w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
§  5.
Obszar gruntów ornych w poszczególnych rejonach rolniczych i klasach oblicza się w hektarach przeliczeniowych według następującej tabeli:
Klasa gruntów ornychI rejonII rejonIII rejon
I1 ha równa się1,8 ha przeliczeniowego1,9 ha przeliczeniowego2,0 ha przeliczeniowego
II1 ha równa się1,6 ha przeliczeniowego1,6 ha przeliczeniowego1,7 ha przeliczeniowego
III1 ha równa się1,2 ha przeliczeniowego1,2 ha przeliczeniowego1,3 ha przeliczeniowego
IV1 ha równa się1,0 ha przeliczeniowego1,0 ha przeliczeniowego1,0 ha przeliczeniowego
V1 ha równa się0,8 ha przeliczeniowego0,8 ha przeliczeniowego0,8 ha przeliczeniowego
VI1 ha równa się0,6 ha przeliczeniowego0,5 ha przeliczeniowego0,5 ha przeliczeniowego
§  6.
Wysokość normy (§ 3) ustala się w zależności od gminnego planu obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych oraz od grupy gospodarstw.
§  7.
Ustala się 15 grup indywidualnych gospodarstw rolnych w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  8. 1
O zaliczeniu indywidualnego gospodarstwa rolnego do grupy decyduje ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych danego gospodarstwa bez odłogów i innych gruntów przydzielonych do zagospodarowania.
§  9.
Normy oblicza się przy zastosowaniu odpowiedniego układu wskaźników progresji obciążenia gospodarstw w zależności od ich wielkości.
§  10. 2
Ustala się 14 układów wskaźników progresji w tablicy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  11. 3
Minister Skupu ustala na każdy rok gospodarczy spośród 14 układów wskaźników progresji od 3 do 4 układów, obowiązujących w poszczególnych powiatach.
§  12.
1.
Na podstawie obowiązujących w danym powiecie układów wskaźników progresji (§ 11) prezydium powiatowej rady narodowej - na wniosek powiatowego pełnomocnika Ministerstwa Skupu - ustala tabelę norm najbardziej odpowiadającą warunkom gospodarczym danej gminy.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach prezydium powiatowej rady narodowej - za zgodą wojewódzkiego pełnomocnika Ministerstwa Skupu - może ustalić dwie lub więcej tabel norm dla poszczególnych gromad tej samej gminy.
3.
Ustalone przez prezydium powiatowej rady narodowej tabele norm zatwierdza prezydium wojewódzkiej rady narodowej w porozumieniu z wojewódzkim pełnomocnikiem Ministerstwa Skupu.
4.
Zatwierdzone przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej tabele norm obowiązują w danej gminie.
§  13.
W przypadku gdy gospodarstwo rolne położone jest w dwóch lub więcej gminach na terenie jednego województwa, stosuje się normę obowiązującą w gminie, w której znajdują się główne zabudowania gospodarcze danego gospodarstwa.
§  13a. 4
Z wyjątkiem przypadków określonych w § 13b stosuje się przy ustalaniu obowiązkowych dostaw zbóż ze zbiorów 1956 roku, bez względu na zmiany terytorialne, wynikłe na skutek utworzenia nowych powiatów i wprowadzenia reformy podziału administracyjnego wsi, normy dostaw stosowane w danej gromadzie (wsi) przy ustalaniu obowiązkowych dostaw zbóż ze zbiorów 1955 r.
§  13b. 5
1.
W województwach: koszalińskim, szczecińskim i zielonogórskim oraz w powiatach: sępoleńskim, inowrocławskim, żnińskim i mogileńskim województwa bydgoskiego, gnieźnieńskim i jarocińskim województwa poznańskiego, kutnowskim województwa łódzkiego, malborskim województwa gdańskiego, kozielskim i prudnickim województwa opolskiego, złotoryjskim, zgorzeleckim i lubańskim województwa wrocławskiego zmniejsza się obciążenie indywidualnych gospodarstw rolnych obowiązkowymi dostawami zbóż przez wprowadzenie obniżonych norm tych dostaw dla poszczególnych gromad i grup gospodarstw.
2.
Na okres przejściowy, a mianowicie na lata gospodarcze 1956/57, 1957/58 i 1958/59 zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 1 obciążenie obowiązkowymi dostawami zbóż indywidualnych gospodarstw rolnych w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim i biłgorajskim województwa lubelskiego.
3.
W przypadkach rażących różnic w wysokości norm mogą być objęte zmniejszeniem obciążeń w obowiązkowych dostawach zbóż również gromady (wsie), które w związku ze zmianami w podziale administracyjnym kraju zostały włączone do województw lub powiatów wymienionych w ust. 1 i 2 bądź z tych województw lub powiatów wyłączone.
4.
Obniżone normy obowiązkowych dostaw zbóż (ust. 1 i 2) zatwierdzają prezydia wojewódzkich rad narodowych.
§  13c. 6
Minister Skupu może w wyjątkowych przypadkach na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej wprowadzić zmiany w normach obowiązkowych dostaw zbóż w gromadach, w których w związku ze zmianami w podziale administracyjnym kraju wystąpią między poszczególnymi wsiami znaczne różnice w wysokości norm obowiązkowych dostaw zbóż.
§  14.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż stosuje się zaokrąglenie do 1 kilograma. Niepełne kilogramy zaokrągla się do 1 kilograma w górę.
§  15.
1.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z poszczególnych indywidualnych gospodarstw rolnych ustalają prezydia gminnych (miejskich) rad narodowych w porozumieniu z gminnymi delegatami Ministerstwa Skupu.
2.
Do ustalania wysokości obowiązkowych dostaw zbóż właściwe jest prezydium gminnej (miejskiej) rady narodowej tej gminy (miasta), na terenie której położone jest dane gospodarstwo.
3.
Jeżeli gospodarstwo położone jest na terenie dwóch lub więcej gmin, właściwość określa się w zależności od miejsca, w którym znajdują się główne zabudowania gospodarcze danego gospodarstwa.
1 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
2 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
3 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
4 § 13a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
5 § 13b dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
6 § 13c dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.