Obowiązkowe dostawy zbóż. - Dz.U.1954.28.109 - OpenLEX

Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.28.109

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 czerwca 1954 r.
w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Na podstawie art. 5 ust. 2, 13, 14, 15 ust. 4, 16, 22a, 25, 32 i 33 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż (Dz. U. z 1952 r. Nr 32, poz. 214 i z 1953 r. Nr 33, poz. 133) zarządza się, co następuje:

Plany obowiązkowych dostaw zbóż.

§  1.
W ramach państwowego planu obowiązkowych dostaw zbóż, uchwalonego przez Radę Ministrów, Minister Skupu na wniosek prezydiów wojewódzkich rad narodowych zatwierdza powiatowe plany obowiązkowych dostaw zbóż.
§  2.
1.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych w porozumieniu z wojewódzkimi pełnomocnikami Ministerstwa Skupu - na wniosek prezydiów powiatowych rad narodowych - zatwierdzają w ramach powiatowych planów gminne plany obowiązkowych dostaw zbóż.
2.
Gminny plan obowiązkowych dostaw zbóż obejmuje plany obowiązkowych dostaw z:
1)
indywidualnych gospodarstw rolnych,
2)
spółdzielni produkcyjnych,
3)
zespołów uprawowych,
4)
gospodarstw rolnych, należących do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych, nie włączonych do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych.

§  3.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych ustala się mnożąc ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych w danym gospodarstwie przez ilość kilogramów zboża, przypadającą z 1 ha przeliczeniowego (normę).
§  4.
W celu ustalenia hektara przeliczeniowego dzieli się obszar Państwa na trzy rejony rolnicze, a grunty orne na sześć klas według ich jakości. Rejony rolnicze określone są w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
§  5.
Obszar gruntów ornych w poszczególnych rejonach rolniczych i klasach oblicza się w hektarach przeliczeniowych według następującej tabeli:
Klasa gruntów ornychI rejonII rejonIII rejon
I1 ha równa się1,8 ha przeliczeniowego1,9 ha przeliczeniowego2,0 ha przeliczeniowego
II1 ha równa się1,6 ha przeliczeniowego1,6 ha przeliczeniowego1,7 ha przeliczeniowego
III1 ha równa się1,2 ha przeliczeniowego1,2 ha przeliczeniowego1,3 ha przeliczeniowego
IV1 ha równa się1,0 ha przeliczeniowego1,0 ha przeliczeniowego1,0 ha przeliczeniowego
V1 ha równa się0,8 ha przeliczeniowego0,8 ha przeliczeniowego0,8 ha przeliczeniowego
VI1 ha równa się0,6 ha przeliczeniowego0,5 ha przeliczeniowego0,5 ha przeliczeniowego
§  6.
Wysokość normy (§ 3) ustala się w zależności od gminnego planu obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych oraz od grupy gospodarstw.
§  7.
Ustala się 15 grup indywidualnych gospodarstw rolnych w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  8. 1
O zaliczeniu indywidualnego gospodarstwa rolnego do grupy decyduje ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych danego gospodarstwa bez odłogów i innych gruntów przydzielonych do zagospodarowania.
§  9.
Normy oblicza się przy zastosowaniu odpowiedniego układu wskaźników progresji obciążenia gospodarstw w zależności od ich wielkości.
§  10. 2
Ustala się 14 układów wskaźników progresji w tablicy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  11. 3
Minister Skupu ustala na każdy rok gospodarczy spośród 14 układów wskaźników progresji od 3 do 4 układów, obowiązujących w poszczególnych powiatach.
§  12.
1.
Na podstawie obowiązujących w danym powiecie układów wskaźników progresji (§ 11) prezydium powiatowej rady narodowej - na wniosek powiatowego pełnomocnika Ministerstwa Skupu - ustala tabelę norm najbardziej odpowiadającą warunkom gospodarczym danej gminy.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach prezydium powiatowej rady narodowej - za zgodą wojewódzkiego pełnomocnika Ministerstwa Skupu - może ustalić dwie lub więcej tabel norm dla poszczególnych gromad tej samej gminy.
3.
Ustalone przez prezydium powiatowej rady narodowej tabele norm zatwierdza prezydium wojewódzkiej rady narodowej w porozumieniu z wojewódzkim pełnomocnikiem Ministerstwa Skupu.
4.
Zatwierdzone przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej tabele norm obowiązują w danej gminie.
§  13.
W przypadku gdy gospodarstwo rolne położone jest w dwóch lub więcej gminach na terenie jednego województwa, stosuje się normę obowiązującą w gminie, w której znajdują się główne zabudowania gospodarcze danego gospodarstwa.
§  13a. 4
Z wyjątkiem przypadków określonych w § 13b stosuje się przy ustalaniu obowiązkowych dostaw zbóż ze zbiorów 1956 roku, bez względu na zmiany terytorialne, wynikłe na skutek utworzenia nowych powiatów i wprowadzenia reformy podziału administracyjnego wsi, normy dostaw stosowane w danej gromadzie (wsi) przy ustalaniu obowiązkowych dostaw zbóż ze zbiorów 1955 r.
§  13b. 5
1.
W województwach: koszalińskim, szczecińskim i zielonogórskim oraz w powiatach: sępoleńskim, inowrocławskim, żnińskim i mogileńskim województwa bydgoskiego, gnieźnieńskim i jarocińskim województwa poznańskiego, kutnowskim województwa łódzkiego, malborskim województwa gdańskiego, kozielskim i prudnickim województwa opolskiego, złotoryjskim, zgorzeleckim i lubańskim województwa wrocławskiego zmniejsza się obciążenie indywidualnych gospodarstw rolnych obowiązkowymi dostawami zbóż przez wprowadzenie obniżonych norm tych dostaw dla poszczególnych gromad i grup gospodarstw.
2.
Na okres przejściowy, a mianowicie na lata gospodarcze 1956/57, 1957/58 i 1958/59 zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 1 obciążenie obowiązkowymi dostawami zbóż indywidualnych gospodarstw rolnych w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim i biłgorajskim województwa lubelskiego.
3.
W przypadkach rażących różnic w wysokości norm mogą być objęte zmniejszeniem obciążeń w obowiązkowych dostawach zbóż również gromady (wsie), które w związku ze zmianami w podziale administracyjnym kraju zostały włączone do województw lub powiatów wymienionych w ust. 1 i 2 bądź z tych województw lub powiatów wyłączone.
4.
Obniżone normy obowiązkowych dostaw zbóż (ust. 1 i 2) zatwierdzają prezydia wojewódzkich rad narodowych.
§  13c. 6
Minister Skupu może w wyjątkowych przypadkach na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej wprowadzić zmiany w normach obowiązkowych dostaw zbóż w gromadach, w których w związku ze zmianami w podziale administracyjnym kraju wystąpią między poszczególnymi wsiami znaczne różnice w wysokości norm obowiązkowych dostaw zbóż.
§  14.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż stosuje się zaokrąglenie do 1 kilograma. Niepełne kilogramy zaokrągla się do 1 kilograma w górę.
§  15.
1.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z poszczególnych indywidualnych gospodarstw rolnych ustalają prezydia gminnych (miejskich) rad narodowych w porozumieniu z gminnymi delegatami Ministerstwa Skupu.
2.
Do ustalania wysokości obowiązkowych dostaw zbóż właściwe jest prezydium gminnej (miejskiej) rady narodowej tej gminy (miasta), na terenie której położone jest dane gospodarstwo.
3.
Jeżeli gospodarstwo położone jest na terenie dwóch lub więcej gmin, właściwość określa się w zależności od miejsca, w którym znajdują się główne zabudowania gospodarcze danego gospodarstwa.

(skreślony).

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż przez spółdzielnie produkcyjne. 8

§  21. 9
Podstawą do ustalania wysokości obowiązkowych dostaw zbóż przez spółdzielnie produkcyjne jest wyrażona w hektarach przeliczeniowych powierzchnia gruntów ornych spółdzielni wraz z działkami przyzagrodowymi członków spółdzielni oraz norma dostawy obowiązująca w danym powiecie (rejonie).
§  22. 10
Ustala się jednolite normy powiatowe, a w powiatach, w których między poszczególnymi rejonami istnieją znaczne różnice warunków gospodarczych - normy rejonowe.
§  23.
Jednolite normy powiatowe lub rejonowe (§ 22) określa tabela, stanowiąca załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  24. 11
W przypadkach określonych w §§ 25 i 26 stosuje się, zamiast jednolitej normy powiatowej lub rejonowej, przejściową normę ulgową.
§  25. 12
1.
W województwach: warszawskim, łódzkim, kieleckim, lubelskim, białostockim, olsztyńskim, stalinogrodzkim, krakowskim i rzeszowskim przejściowe normy ulgowe stosuje się do spółdzielni produkcyjnych, w których ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych przypadająca średnio na jedną rodzinę członków spółdzielni nie uległa po zbiorach roku 1955 zmianie, a jednolita norma powiatowa (rejonowa) jest wyższa od normy dostaw, jaka obowiązywała daną spółdzielnię w roku gospodarczym 1955/56.
2.
Do spółdzielni, które są położone w województwach wymienionych w ust. 1 i w których ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych przypadająca średnio na jedną rodzinę członków spółdzielni zwiększyła się po zbiorach roku 1955, można w zależności od warunków gospodarczych zastosować jednolitą normę powiatową (rejonową) albo normę przejściową ulgową, nie niższą jednak od normy, jaka obowiązywała daną spółdzielnię w roku gospodarczym 1955/56.
§  26. 13
W województwach nie wymienionych w § 25 ust. 1 przejściowe normy ulgowe stosuje się w roku gospodarczym 1956/57 wyłącznie do spółdzielni, w których obowiązywały one w latach poprzednich, pod warunkiem, że zastosowanie przejściowej normy ulgowej jest uzasadnione sytuacją gospodarczą danej spółdzielni. Wysokość normy ulgowej nie może być jednak niższa od normy, jaka obowiązywała daną spółdzielnię w roku gospodarczym 1955/56.
§  27. 14
Decyzję w sprawie zastosowania do poszczególnych spółdzielni produkcyjnych przejściowej normy ulgowej i jej wysokości wydaje na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej Minister Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.
§  28. 15
1.
Do nowozałożonych spółdzielni produkcyjnych stosuje się jednolitą normę powiatową (rejonową). Spółdzielniom tym obniża się w pierwszym roku prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej wysokość obowiązkowych dostaw zbóż przypadających z gruntów, z których będą dokonane zbiory zespołowe - o 20%. Pierwszym rokiem prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej jest rok, w którym po raz pierwszy dokonano zespołowych siewów wiosennych.
2.
Obniżenie określone w ust. 1 stosuje się przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż.
3.
Nowozałożonym spółdzielniom produkcyjnym, których członkami są przeważnie chłopi małorolni i w których ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych przypadająca średnio na jedną rodzinę członków spółdzielni jest nieznaczna, Minister Skupu na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej obniży wysokość obowiązkowych dostaw zbóż odpowiednio do możliwości produkcyjnych poszczególnych spółdzielni.
§  28a. 16
1.
W spółdzielniach produkcyjnych, w których przejściowo w roku wstąpienia do spółdzielni wszyscy lub część członków zbiera zboże ozime indywidualnie, wysokość obowiązkowych dostaw zbóż ustala się oddzielnie dla poszczególnych członków zbierających zboża ozime indywidualnie.
2.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw dla spółdzielni od obszarów użytkowanych zespołowo przyjmuje się powierzchnię gruntów ornych spółdzielni pomniejszoną o obszar przejściowo użytkowany indywidualnie.
3.
Wysokość obowiązkowych dostaw z obszaru, z którego członek spółdzielni zbiera zboża ozime indywidualnie, ustala się na podstawie normy obowiązującej indywidualne gospodarstwa rolne, posiadające tyle hektarów przeliczeniowych gruntów ornych, ile wynosi obszar przejściowo użytkowany przez danego członka spółdzielni.
§  28b. 17
1.
Zrzeszenia uprawy ziemi obciąża się obowiązkowymi dostawami zbóż z gruntów, które zgodnie ze statutem są uprawiane zespołowo, według norm obowiązujących spółdzielnie produkcyjne w danym powiecie (rejonie).
2.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z gruntów uprawianych przez członków zrzeszenia uprawy ziemi indywidualnie ustala się stosując zasady i normy obowiązujące gospodarstwa indywidualne.
§  28c. 18
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż przez spółdzielnie produkcyjne ustalają prezydia powiatowych rad narodowych w porozumieniu z powiatowymi pełnomocnikami Ministerstwa Skupu.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw rolnych, należących do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych, nie włączonych do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

§  29.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw:
1)
podległych Ministrom: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Sprawiedliwości, Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej oraz Centrali Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarskiego i Zarządowi Przemysłu Zielarskiego,
2) 19
należących do Centralnego Zarządu Selekcji Roślin, do oddziałów zaopatrzenia robotniczego i do państwowych ośrodków maszynowych,
3) 20
należących do zakładów wychowawczych i opiekuńczych podległych Ministrowi Oświaty oraz do szkół rolniczych,
4) 21
o charakterze naukowo-doświadczalnym,

stanowi ilość towarowego zboża, wynikająca z planu gospodarczego tych gospodarstw.

§  30.
1.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw rolnych należących do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych nie wymienionych w § 29 stosuje się przepisy § 29, z tym że ilość towarowego zboża, wynikająca z planu gospodarczego tych gospodarstw, nie może być niższa od ilości zboża, jaka przypadłaby przy zastosowaniu norm obowiązujących spółdzielnie produkcyjne w danej gminie (powiecie, rejonie).
2.
W razie gdy ilość towarowego zboża, wynikająca z planu gospodarczego tych gospodarstw (ust. 1), jest niższa od ilości zboża, jaka przypadłaby przy zastosowaniu norm obowiązujących spółdzielnie produkcyjne w danej gminie (powiecie, rejonie), stosuje się te normy.
§  31.
Wymiar obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw rolnych, wymienionych w §§ 29 i 30, ustalają prezydia powiatowych rad narodowych w porozumieniu z powiatowymi pełnomocnikami Ministerstwa Skupu.

Zwolnienia i obniżenia wysokości obowiązkowych dostaw zbóż.

§  32. 22
Odłogi i inne grunty przydzielone do zagospodarowania indywidualnym gospodarstwom rolnym na podstawie pisemnych umów (o zagospodarowanie lub dzierżawnych) zawartych z prezydiami rad narodowych zwalnia się od obowiązku dostaw zbóż w roku pierwszego zbioru z tych gruntów.
§  33.
1. 23
W latach następnych po roku pierwszego zbioru aż do upływu terminu przewidzianego w umowie stosuje się do gruntów określonych w § 32 normy ulgowe w wysokości od 150 kg do 250 kg zboża z jednego hektara przeliczeniowego w zależności od rodzaju i stanu przydzielonych gruntów.
2.
Jeżeli norma obowiązkowych dostaw zbóż przypadających z gruntów ornych własnego gospodarstwa jest niższa od normy ulgowej, stosuje się przy ustalaniu obowiązkowych dostaw zbóż z użytków rolnych przydzielonych do zagospodarowania normę niższą.
3.
Minister Skupu określa szczegółowe zasady stosowania norm wymienionych w ust. 1.
§  34. 24
W razie nadania gruntów przydzielonych do zagospodarowania na własność osobom, które do tego czasu użytkowały je na podstawie umowy z prezydiami rad narodowych (§ 32), stosuje się do tych gruntów na okres pierwszych dwóch lat od nadania własności normy ulgowe w wysokości określonej w § 33.
§  35. 25
Do gruntów użytkowanych nie na podstawie pisemnych umów zawartych z prezydiami rad narodowych zwolnień i norm ulgowych (§§ 32 i 33) nie stosuje się. Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z tych gruntów stosuje się normę właściwą dla łącznego obszaru tych gruntów oraz gruntów własnych gospodarstwa.
§  36. 26
1.
Grunty przydzielone do zagospodarowania zespołom uprawowym na podstawie pisemnych umów zawartych z prezydiami rad narodowych zwalnia się od obowiązku dostaw zbóż w roku pierwszego zbioru z tych gruntów.
2.
W latach następnych po roku pierwszego zbioru stosuje się do gruntów określonych w ust. 1 normy ulgowe od 100 kg do 200 kg zboża z jednego hektara przeliczeniowego gruntów ornych w zależności od rodzaju i stanu przydzielonych użytków.
3.
Minister Skupu określa szczegółowe zasady stosowania norm wymienionych w ust. 2.
§  37. 27
1.
Grunty przydzielone do użytkowania spółdzielniom produkcyjnym zwalnia się od obowiązku dostaw zbóż w pierwszych dwóch latach użytkowania.
2.
W trzecim, czwartym i piątym roku użytkowania stosuje się do gruntów wymienionych w ust. 1 50% normy obowiązującej daną spółdzielnię, a w szóstym roku i dalszych latach użytkowania - pełną normę obowiązującą daną spółdzielnię.
§  38. 28
Grunty orne wniesione do spółdzielni produkcyjnych przez nowowstępujących członków po 15 lipca 1955 r. obciążane będą w pierwszych dwóch latach zespołowej gospodarki na tych gruntach normą dostaw zbóż, wynoszącą 50% normy obowiązującej daną spółdzielnię.
§  39.
Zwalnia się od obowiązku dostaw gospodarstwa rolne:
a) 29
należące do tuczarń okręgowych zakładów tuczu przemysłowego i Funduszu Wczasów Pracowniczych,
b)
wymienione w §§ 29 i 30 niniejszego rozporządzenia i nie produkujące zbóż.
§  40.
Na wniosek posiadacza gospodarstwa rolnego o obszarze gruntów ornych poniżej 5 ha przeliczeniowych, mającego na utrzymaniu więcej niż czworo dzieci poniżej 14 lat, obniża się wysokość obowiązkowych dostaw zbóż o 50 kg zboża na każde dziecko powyżej czworga.
§  41.
1.
Jeżeli na skutek nadzwyczajnych okoliczności zdolność produkcyjna gospodarstwa została w takim stopniu zmniejszona, że obowiązkowe dostawy zbóż nie mogą być wykonane w części lub w całości, może nastąpić częściowe lub całkowite zwolnienie od obowiązku dostaw zbóż.
2.
Wnioski w sprawach wymienionych w ust. 1 rozstrzygają prezydia powiatowych rad narodowych w porozumieniu z powiatowymi pełnomocnikami Ministerstwa Skupu.
3. 30
Prezydia powiatowych rad narodowych mogą przekazać prezydiom gromadzkich rad narodowych uprawnienia w zakresie częściowego zwolnienia indywidualnych gospodarstw rolnych od obowiązku dostaw zbóż (ust. 1) w granicach do 25% wysokości dostaw poszczególnego gospodarstwa.
§  41a. 31
1.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą przyznać ulgi w obowiązkowych dostawach zbóż spółdzielniom produkcyjnym obsiewającym znaczną część gospodarstwa łubinem i innymi nasionami strączkowymi na zielony nawóz.
2.
Minister Skupu określi szczegółowe zasady udzielania ulg wymienionych w ust. 1.
§  42.
1.
Gospodarstwom rolnym, kontraktującym uprawy wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego rozporządzenia, zmniejsza się wysokość obowiązkowych dostaw zbóż w zależności od obszaru upraw zakontraktowanych przy zastosowaniu norm ustalonych dla danego gospodarstwa.
2.
Wysokość zmniejszenia ustala się mnożąc ilość hektarów fizycznych zajętych pod uprawy zakontraktowane przez normę właściwą dla danego gospodarstwa.
3.
Aż do upływu terminu wykonania umowy kontraktacyjnej określonego w tej umowie wstrzymuje się wykonanie części obowiązkowych dostaw zbóż, obliczonej według zasad ust. 2.
4.
Po terminowym wywiązaniu się zobowiązanego z umowy kontraktacyjnej (ust. 2) następuje ostateczne zmniejszenie.

Wykonanie obowiązkowych dostaw zbóż.

§  43.
Zakontraktowane płody rolne, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego rozporządzenia, a dostarczone w okresie od dnia 1 czerwca do końca terminów przewidzianych w umowach kontraktacyjnych, zalicza się w danym roku gospodarczym na poczet obowiązkowych dostaw zbóż do wysokości ustalonego zobowiązania. Przy zaliczaniu stosuje się normy zamiany określone w załączniku nr 6.
§  44.
1.
Gospodarstwa rolne mogą dostarczyć na poczet obowiązkowych dostaw zbóż niekontraktowaną kukurydzę.
2.
Niekontraktowaną kukurydzę odpowiadającą obowiązującym normom (standardom) zalicza się na poczet obowiązkowych dostaw do wysokości ustalonego zobowiązania.
3.
Za dostarczoną na poczet obowiązkowych dostaw zbóż niekontraktowaną kukurydzę wypłaca się należność w gotówce, obliczoną według stałych cen urzędowych.
§  45.
1.
Gospodarstwa zobowiązane do dostarczenia pszenicy mogą zamiast 100 kg pszenicy dostarczyć 110 kg żyta lub jęczmienia bądź 115 kg owsa lub mieszanki zbożowej.
2.
Dostawy zbóż zakontraktowanych (§ 43) oraz kukurydzy niekontraktowanej (§ 44) zalicza się w stosunku 100 kg za 100 kg pszenicy.
§  46.
1.
Indywidualne gospodarstwa rolne o obszarze gruntów ornych do 3 ha przeliczeniowych mogą w granicach do 30% wysokości obowiązkowych dostaw zbóż, ustalonej dla danego gospodarstwa, dostarczyć zamiast zbóż trzodę chlewną, mleko lub ziemniaki według norm zamiany określonych w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.
2.
Indywidualne gospodarstwa rolne o obszarze gruntów ornych powyżej 3 ha przeliczeniowych, specjalizujące się w hodowli zarodowej bydła lub trzody chlewnej, mogą za zgodą prezydium powiatowej rady narodowej w granicach do 30% wysokości obowiązkowych dostaw zbóż, ustalonej dla danego gospodarstwa, dostarczyć zamiast zbóż - zwierzęta rzeźne lub mleko według norm zamiany, określonych w załączniku nr 7.
3.
Minister Skupu w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa oraz Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego określi tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2.
§  46a. 32
1. 33
Spółdzielnie produkcyjne, położone w rejonach górskich lub podgórskich, mogą w roku 1956 wykonać obowiązkowe dostawy zbóż dostawą zwierząt rzeźnych, mleka lub wełny owczej według norm zamiany, określonych w załączniku nr 7.
2.
Spółdzielnie produkcyjne, specjalizujące się w produkcji hodowlanej bydła lub trzody chlewnej, mogą za zgodą prezydium powiatowej rady narodowej w granicach do 30% - a za zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej w granicach do 50% - wysokości obowiązkowej dostawy zbóż, ustalonej dla danej spółdzielni produkcyjnej, dostarczyć zamiast zbóż zwierzęta rzeźne lub mleko według norm zamiany, określonych w załączniku nr 7.
3.
Minister Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa określi szczegółowe zasady oraz tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2.
§  46b. 34
Indywidualne gospodarstwa rolne oraz spółdzielnie produkcyjne specjalizujące się w prowadzeniu gospodarki warzywniczej, kwiaciarskiej lub sadowniczej mogą za zgodą prezydium powiatowej rady narodowej wykonać obowiązkowe dostawy zbóż przez dostawę zwierząt rzeźnych lub mleka według norm zamiany określonych w załączniku nr 7.
§  47.
Wykonane przez spółdzielnie produkcyjne dostawy zbóż zalicza się w połowie na obowiązkowe dostawy zbóż, a w połowie na pokrycie należności państwowych ośrodków maszynowych z tytułu opłat w naturze - do czasu pełnego pokrycia tych należności.
§  48.
Ustala się terminy wykonania obowiązkowych dostaw zbóż:
1) 35
przez indywidualne gospodarstwa rolne, spółdzielnie produkcyjne i zespoły uprawowe - od dnia 16 lipca do dnia 15 grudnia każdego roku,
2)
przez państwowe gospodarstwa rolne podległe Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych i pozostałe gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych - od dnia 16 lipca do dnia 31 grudnia każdego roku.
§  49.
1.
Terminy wykonania obowiązkowych dostaw zbóż przez poszczególne gospodarstwa rolne - w ramach terminów określonych w § 48 - ustalają:
1)
prezydia gminnych (miejskich) rad narodowych w porozumieniu z gminnymi delegatami Ministerstwa Skupu - dla indywidualnych gospodarstw rolnych,
2)
prezydia powiatowych rad narodowych w porozumieniu z powiatowymi pełnomocnikami Ministerstwa Skupu - dla spółdzielni produkcyjnych, zespołów uprawowych i gospodarstw rolnych, wymienionych w §§ 29 i 30 rozporządzenia,
3)
Minister Państwowych Gospodarstw Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skupu - dla państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
2.
Minister Skupu określi tryb ustalania terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
§  49a. 36
1.
Gospodarstwom rolnym podległym Centralnemu Zarządowi Selekcji Roślin oraz instytutom naukowym Ministerstwa Rolnictwa ustala się w roku gospodarczym 1956/57 terminy dostaw: zbóż siewnych ozimych - w III kwartale 1956 r., zbóż konsumpcyjnych - w IV kwartale 1956 r. i zbóż siewnych jarych - w I kwartale 1957 r.
2.
Gospodarstwom produkującym kwalifikowane zboża siewne, przeznaczone do wymiany sąsiedzkiej, prezydia rad narodowych mogą na ich wniosek przesunąć terminy dostawy części obowiązkowych dostaw zbóż ze zbiorów 1956 r. odpowiadającej ilości zbóż jarych przeznaczonych do wymiany sąsiedzkiej na wiosnę 1957 r. - do dnia 31 marca 1957 r.

Postępowanie odwoławcze.

§  50.
1.
Od decyzji ustalającej wysokość obowiązkowej dostawy przysługuje zobowiązanemu prawo odwołania.
2.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem prezydium rady narodowej, które wydało zaskarżoną decyzję, do prezydium rady narodowej bezpośrednio wyższego stopnia.
§  51.
1.
Odwołanie od decyzji prezydium gminnej (miejskiej) rady narodowej rozstrzyga prezydium powiatowej rady narodowej w porozumieniu z powiatowym pełnomocnikiem Ministerstwa Skupu.
2.
W razie różnicy zdań pomiędzy prezydium powiatowej rady narodowej a powiatowym pełnomocnikiem Ministerstwa Skupu odwołanie rozstrzyga prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  52.
1.
Odwołanie od decyzji prezydium powiatowej rady narodowej rozstrzyga prezydium wojewódzkiej rady narodowej w porozumieniu z wojewódzkim pełnomocnikiem Ministerstwa Skupu.
2.
Decyzja prezydium wojewódzkiej rady narodowej jest ostateczna.
§  53.
1.
Odwołanie powinno być wniesione w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obowiązku dostawy lub od dnia powstania nowych okoliczności, uniemożliwiających wykonanie obowiązku dostawy.
2.
Odwołanie może być wniesione ustnie lub na piśmie.
3.
Odwołanie jest wolne od wszelkich opłat.
4.
Odwołanie powinno być rozpatrzone i ostatecznie załatwione najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wniesienia odwołania.
5.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązku dostawy.
6.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach prezydium rady narodowej, które wydało zaskarżoną decyzję, może odroczyć wykonanie obowiązku dostawy w części lub w całości do czasu wydania decyzji przez prezydium rady narodowej stopnia wyższego.
§  54.
W przypadku gdy odwołanie zostało uwzględnione, a zobowiązanie wykonane, część dostawy, o jaką zmniejszono zobowiązanie, zalicza się na obowiązkowe dostawy w roku następnym.

Przepisy końcowe.

§  55.
1. 37
W powiatach, w których plan obowiązkowych dostaw zbóż ze zbiorów 1956 r. został wykonany co najmniej w 90%, znosi się do dnia 15 lipca 1957 r. w stosunku do gospodarstw, które obowiązek dostaw zbóż wykonały w całości, obowiązek uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązek odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy).
2.
Zarządzenie o zniesieniu obowiązków wymienionych w ust. 1 wydaje Minister Skupu na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej.
§  55a. 38
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw rolnych, należących do stowarzyszeń wyznaniowych, a prowadzonych przy szkołach i zakładach opiekuńczych, stanowi ilość towarowego zboża, wynikająca z planu gospodarczego tych gospodarstw. Ilość ta nie może być niższa od ilości zboża, jaka przypadałaby od danego gospodarstwa przy zastosowaniu norm obowiązujących spółdzielnie produkcyjne w danym powiecie (rejonie).
§  56.
1.
Tworzy się fundusz nagród na cele premiowania obowiązkowych dostaw zbóż.
2.
Sposób i tryb przyznawania nagród ustala regulamin zatwierdzony przez Radę Ministrów.
3.
Ogólna suma przyznanych nagród nie może przekraczać 0,5% wartości wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż.
§  57.
1.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1952 r. Nr 32, poz. 217, Nr 41, poz. 281 oraz z 1953 r. Nr 33, poz. 138 i Nr 45, poz. 218).
2.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania nowych na podstawie niniejszego rozporządzenia, o ile nie są z nim sprzeczne.
§  58.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skupu i innym zainteresowanym ministrom.
§  59.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

REJONY ROLNICZE

IIIIII
Miasto st. Warszawa
1. m.st. Warszawa
Województwo warszawskie
1. pow. ciechanowski1. pow. ostrołęcki
2. pow. garwoliński2. pow. ostrowski
3. pow. gostyniński3. pow. siedlecki
4. pow. grodzisko-mazowiecki4. pow. sokołowski
5. pow. grójecki5. pow. węgrowski
6. pow. makowski6. m. Siedlce
7. pow. miński
8. pow. mławski
9. pow. miejsko-uzdrowiskowy Otwock
10. pow. nowodworski
11. pow. płocki
12. pow. płoński
13. pow. przasnyski
14. pow. pułtuski
15. pow. piaseczyński
16. pow. pruszkowski
17. pow. sierpecki
18. pow. sochaczewski
19. pow. wołomiński
20. m. Płock
21. m. Pruszków
22. m. Żyrardów
Województwo bydgoskie
1. pow.

aleksandrowski

1. pow. Chojnicki
2. pow. brodnicki
3. pow. bydgoski
4. pow. chełmiński
5. pow. grudziądzki
6. pow. inowrocławski
7. poz. lipnowski
8. pow. mogileński
9. pow. rypiński
10. pow. sępoleński
11. pow. szubiński
12. pow. świecki
13. pow. toruński
14. pow. tucholski
15. pow. wąbrzeski
16. pow. włocławski
17. pow. wyrzyski
18. pow. żniński
19. m. Bydgoszcz
20. m. Grudziądz
21. m. Inowrocław
22. m. Toruń
23. m. Włocławek
Województwo poznańskie
1. pow. chodzieski1. pow. koniński
2. pow. czarnkowski2. pow. kolski
3. pow. gnieźnieński3. pow. kaliski
4. pow. gostyński4. pow. turecki
5. pow. jarociński5. m. Kalisz
6. pow. kępiński
7. pow. kościański
8. pow. krotoszyński
9. pow. leszczyński
10. pow. międzychodzki
11. pow. nowotomyski
12. pow. ostrowski
13. pow. obornicki
14. pow. pilski
15. pow. poznański
16. pow. rawicki
17. pow. szamotulski
18. pow. średzki
19. pow. śremski
20. pow. wągrowiecki
21. pow. wolsztyński
22. pow. wrzesiński
23. m. Gniezno
24. m. Leszno
25. m. Ostrów Wlkp.
26. m. Poznań
27. m. Piła
Miasto Łódź
1. m. Łódź
Województwo łódzkie
1. pow. brzeziński1. pow. łaski
2. pow. kutnowski2. pow. piotrkowski
3. pow. łęczycki3. pow. radomszczański
4. pow. łowicki4. pow. rawski
5. pow. łódzki5. pow. sieradzki
6. pow. skierniewicki6. pow. wieluński
7. m. Tomaszów Maz.7. m. Piotrków Trybunalski
8. m. Zgierz8. m. Pabianice
Województwo kieleckie
1. pow. buski1. pow. konecki
2. pow. iłżecki2. pow. opoczyński
3. pow. jędrzejowski
4. pow. kielecki
5. pow. kozienicki
6. pow. opatowski
7. pow. pińczowski
8. pow. radomski
9. pow. sandomierski
10. pow. włoszczowski
11. m. Kielce
12. m. Ostrowiec Świętokrzyski
13. m. Radom
14. m. Starachowice
15. m. Skarżysko-Kamienna
Województwo lubelskie
1. pow. chełmski1. pow. bialski
2. pow. krasnystawski2. pow. biłgorajski
3. pow. kraśnicki3. pow. hrubieszowski
4. pow. lubartowski4. pow. łukowski
5. pow. lubelski5. pow. radzyński
6. pow. puławski6. pow. tomaszowski
7. pow. zamojski7. pow. włodawski
8. m. Chełm
9. m. Lublin
10. m. Zamość
Województwo białostockie
1. pow. augustowski
2. pow. białostocki
3. pow. bielski
4. pow. ełcki
5. pow. gołdapski
6. pow. grajewski
7. pow. hajnowski
8. pow. kolneński
9. pow. łomżyński
10. pow. moniecki
11. pow. olecki
12. pow. siemiatycki
13. pow. sokólski
14. pow. suwalski
15. pow.

wysokomazowiecki

16. m. Białystok
Województwo olsztyńskie
1. pow. bartoszycki1. pow. giżycki
2. pow. braniewski2. pow. piski
3. pow. działdowski3. pow. węgorzewski
4. pow. iławecki
5. pow. kętrzyński
6. pow. lidzbarski
7. pow. morąski
8. pow. mrągowski
9. pow. nidzicki
10. pow. nowomiejski
11. pow. olsztyński
12. pow. ostródzki
13. pow. pasłęcki
14. pow. reszelski
15. pow. suski
16. pow. szczycieński
17. m. Olsztyn
Województwo gdańskie
1. pow. kwidzyński 1. pow. elbląski
2. pow. starogardzki 2. pow. gdański
3. pow. tczewski 3. pow. kartuski
4. m. Tczew 4. pow. kościerski
5. pow. lęborski
6. pow. malborski
7. pow. nowodworsko-gdański
8. pow. sztumski
9. pow. wejherowski
10. m. Elbląg
11. m. Gdańsk
12. m. Gdynia
13. m. Sopot
Województwo koszalińskie
1. pow. białogardzki
2. pow. bytowski
3. pow. człuchowski
4. pow. drawski
5. pow. kołobrzeski
6. pow. koszaliński
7. pow. miastecki
8. pow. sławieński
9. pow. słupski
10. pow. szczecinecki
11. pow. wałecki
12. pow. złotowski
13. m. Koszalin
14. m. Słupsk
Województwo szczecińskie
1. pow. chojeński
2. pow. choszczeński
3. pow. gryficki
4. pow. gryfiński
5. pow. kamieński
6. pow. łobeski
7. pow. myśliborski
8. pow. nowogardzki
9. pow. pyrzycki
10. pow. stargardzki
11. pow. szczeciński
12. pow. woliński
13. m. Szczecin
Województwo zielonogórskie
1. pow. głogowski
2. pow. gorzowski
3. pow. gubiński
4. pow. krośnieński
5. pow. międzyrzecki
6. pow. nowosolski
7. pow. rzepiński
8. pow. skwierzyński
9. pow. strzelecki
10. pow. sulechowski
11. pow. sulęciński
12. pow. szprotawski
13. pow. świebodziński
14. pow. wschowski
15. pow. zielonogórski
16. pow. żagański
17. pow. żarski
18. m. Głogów
19. m. Gorzów Wlkp.
20. m. Zielona Góra
Województwo wrocławskie
1. pow.

dzierżoniowski

1. pow. bolesławiecki1. pow. bystrzycki
2. pow. jaworski 2. pow. górowski2. pow. kamiennogórski
3. pow. legnicki 3. pow. jeleniogórski3. pow. lubiński
4. pow. oleśnicki 4. pow. kłodzki4. pow. wałbrzyski
5. pow. oławski 5. pow. lubański5. m. Wałbrzych
6. pow. strzeliński 6. pow. lwówecki
7. pow. średzki 7. pow. milicki
8. pow. świdnicki 8. pow. sycowski
9. pow. trzebnicki 9. pow. wołowski
10. pow. wrocławski10. pow. zgorzelecki
11. pow. ząbkowicki11. m. Jelenia Góra
12. pow. złotoryjski
13. m. Legnica
14. m. Świdnica
15. m. Wrocław
Województwo opolskie
1. pow. brzeski
2. pow. głubczycki
3. pow. grodkowski
4. pow. kluczborski
5. pow. kozielski
6. pow. namysłowski
7. pow. niemodliński
8. pow. nyski
9. pow. oleski
10. pow. opolski
11. pow. prudnicki
12. pow. raciborski
13. pow. strzelecki
14. m. Brzeg
15. m. Nysa
16. m. Opole
17. m. Racibórz
Województwo stalinogrodzkie
1. pow. będziński1. pow. częstochowski
2. pow. bielski2. pow. kłobucki
3. pow. cieszyński3. m. Częstochowa
4. pow. gliwicki
5. pow. lubliniecki
6. pow. pszczyński
7. pow. rybnicki
8. pow. tarnogórski
9. pow. zawierciański
10. m. Będzin
11. m. Bielsko-Biała
12. m. Bytom
13. m. Bytom Nowy
14. m. Czeladź
15. m. Cieszyn
16. m. Chorzów
17. m. Dąbrowa

Górnicza

18. m. Gliwice
19. m. Mysłowice
20. m. Ruda
21. m. Rybnik
22. m. Stalinogród
23. m. Sosnowiec
24. m. Siemianowice

Śląskie

25. m. Szopienice
26. m. Świętochłowice
27. m. Zawiercie
28. m. Zabrze
Województwo krakowskie
1. pow. bocheński
2. pow. brzeski
3. pow. chrzanowski
4. pow. dąbrowski
5. pow. krakowski
6. pow. limanowski
7. pow. miechowski
8. pow. myślenicki
9. pow. nowosądecki
10. pow. nowotarski
11. pow. olkuski
12. pow. oświęcimski
13. pow. tarnowski
14. pow. wadowicki
15. pow. żywiecki
16. m. Kraków
17. m. Nowy Sącz
18. m. Tarnów
19. m. Zakopane
Województwo rzeszowskie
1. pow. brzozowski1. pow. leski
2. pow. dębicki2. pow. lubaczowski
3. pow. gorlicki3. pow. sanocki
4. pow. jarosławski4. pow. ustrzycki
5. pow. jasielski
6. pow. kolbuszowski
7. pow. krośnieński
8. pow. łańcucki
9. pow. mielecki
10. pow. niżański
11. pow. przemyski
12. pow. przeworski
13. pow. rzeszowski
14 pow. tarnobrzeski
15. m. Przemyśl
16. m. Rzeszów
17. m. Stalowa Wola

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA GRUP INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Nr grupyPowierzchnia w ha przeliczeniowych
0 od 0 do 0,99
1 od 1 do 1,99
2 od 2 do 2,99
3 od 3 do 3,99
4 od 4 do 4,99
5 od 5 do 5,99
6 od 6 do 6,99
7 od 7 do 7,99
8 od 8 do 8,99
9 od 9 do 9,99
10 od 10 do 11,99
11 od 12 do 14,99
12 od 15 do 19,99
13 od 20 do 24,99
14 od 25 i powyżej

ZAŁĄCZNIK Nr 3 39

TABLICA UKŁADÓW WSKAŹNIKÓW PROGRESJI

Grupy gospodarstwNumer kolejny układu wskaźników progresji
Nrha przeliczeniowe1234567891011121314
1 1 - 1,990,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,7
2 2 - 2,991,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0
3 3 - 3,991,41,51,41,61,41,41,51,41,61,51,71,71,71,5
4 4 - 4,991,81,91,72,01,81,71,91,82,22,02,32,32,31,9
5 5 - 5,992,12,32,02,42,12,12,32,22,72,52,82,82,82,2
6 6 - 6,992,42,62,32,82,42,52,62,73,13,03,33,33,32,4
7 7 - 7,992,62,82,53,12,72,82,93,13,43,53,83,83,82,5
8 8 - 8,992,83,02,63,32,93,13,23,43,64,04,14,34,32,65
9 9 - 9,993,03,22,73,53,13,43,43,73,84,44,44,74,82,8
10 10 - 11,993,23,42,83,73,43,73,64,04,04,84,75,05,23,0
11 12 - 14,993,43,63,03,93,84,03,84,44,25,34,95,66,03,2
12 15 - 19,993,63,83,24,14,24,34,04,84,45,75,26,27,13,4
13 20 - 24,993,73,93,44,24,44,64,14,94,55,95,46,88,03,6
14 25 i powyżej3,84,03,54,24,54,74,25,04,56,05,57,08,43,7
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 4 40

NORMY POWIATOWE (REJONOWE) OBOWIĄZKOWYCH DOSTAW ZBÓŻ ZE SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr 5 41

WYKAZ UPRAW OBJĘTYCH UMOWAMI KONTRAKTACYJNYMI, Z KTÓRYCH WYWIĄZANIE SIĘ UZASADNIA ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI OBOWIĄZKOWYCH DOSTAW ZBÓŻ

A. Grupa nasienna:

1. Materiał szkółkarski

2. Nasiona warzyw z wyjątkiem nasion grochu, fasoli, bobu i kukurydzy

3. Marchew pastewna

4. Brukiew pastewna

5. Kapusta pastewna

6. Rzepa ścierniskowa

7. Buraki pastewne

8. Buraki cukrowe

9. Esparceta - tylko w roku wysiewu (nie plonowania)

10. Komonice - tylko w roku wysiewu (nie plonowania)

11. Lucerna siewna - tylko w roku wysiewu (nie plonowania)

12. Trawy - tylko w roku wysiewu (nie plonowania)

B. Grupa konsumpcyjno-przemysłowa:

1. Gorczyca biała i czarna

2. Buraki cukrowe

3. Cykoria

4. Rośliny oleiste

5. Rącznik

6. Zioła - z wyjątkiem: kminku, czarnuszki, majeranku i pieprzu tureckiego

7. Chmiel

8. Tytoń

9. Jagody do przetwórstwa i do konsumpcji

10. Truskawki - do konsumpcji i do przetwórstwa

11. Warzywa - do przetwórstwa

12. Warzywa do konsumpcji z wyjątkiem warzyw z upraw przyśpieszonych

13. Owoce z wyjątkiem jabłek późnych jesiennych i zimowych

14. Len na słomę i włókno

15. Konopie na słomę i włókno

16. Wiklina

ZAŁĄCZNIK Nr 6 42

WYKAZ ZAMIENNIKÓW ZAKONTRAKTOWANYCH PŁODÓW ROLNYCH I NORMY ZAMIANY

Lp.ZamiennikNormy zamiany za 100 kg zamiennika
A. Grupa nasienna
1.Krzyca 120 kg zboża
2.Kukurydza:
a) ziarno 120 kg zboża
b) w kaczanach 84 kg zboża
3.Wyka ozima 400 kg zboża
4.Wyka jara 170 kg zboża
5.Groch 140 kg zboża
6.Fasola 120 kg zboża
7.Peluszka 170 kg zboża
8.Bobik 150 kg zboża
9.Łubin pastewny 230 kg zboża
10.Esparceta 350 kg zboża
11.Komonice:
a) rożkowa 700 kg zboża
b) błotna 700 kg zboża
12.Inkarnatka 400 kg zboża
13.Koniczyna:
a) biała 700 kg zboża
b) czerwona 700 kg zboża
c) szwedzka 700 kg zboża
14.Przelot 500 kg zboża
15.Lucerna siewna 800 kg zboża
16.Lucerna chmielowa:
a) nie otarta 300 kg zboża
b) otarta 450 kg zboża
17.Seradela 220 kg zboża
18.Trawy:
a) bekmania robaczkowa 700 kg zboża
b) grzebienica pospolita 700 kg zboża
c) kostrzewa czerwona rozłogowa 400 kg zboża
d) kostrzewa łąkowa 400 kg zboża
e) kostrzewa owcza 400 kg zboża
f) kostrzewa trzcinowata 400 kg zboża
g) kupkówka późna 400 kg zboża
h) kupkówka wczesna 400 kg zboża
i) mietlica biała rozłogowa 700 kg zboża
j) mozga trzcinowata1.100 kg zboża
k) owsik złocisty1.100 kg zboża
l) rajgras angielski 400 kg zboża
ł) rajgras francuski 700 kg zboża
m) rajgras holenderski 400 kg zboża
n) rajgras włoski 400 kg zboża
o) stokłosa bezostna 700 kg zboża
p) tymotka 400 kg zboża
r) wiechlina błotna1.100 kg zboża
s) wiechlina gajowa1.100 kg zboża
t) wiechlina łąkowa1.100 kg zboża
u) wyczyniec łąkowy1.100 kg zboża
19.Len 200 kg zboża
20.Konopie 250 kg zboża
21.Warzywa:
a) groch 140 kg zboża
b) fasola 120 kg zboża
c) bób 150 kg zboża
d) kukurydza 120 kg zboża
B. Grupa konsumpcyjno-przemysłowa:
22.Jęczmień browarny 100 kg zboża
23.Gryka 100 kg zboża
24.Fasola 100 kg zboża
25.Groch 100 kg zboża

ZAŁĄCZNIK Nr 7 43

TABELA ZAMIENNIKÓW I NORMY ZAMIANY

Za 100 kg żyta, jęczmienia lub owsa - 23 kg trzody chlewnej lub
120 litrów mleka, lub
400 kg ziemniaków, lub
2,3 kg wełny owczej.
Za 100 kg pszenicy - 26 kg trzody chlewnej lub
132 litry mleka, lub
450 kg ziemniaków, lub
2,6 kg wełny owczej.
Uwaga:

Zwierzęta rzeźne przelicza się na trzodę chlewną w stosunku określonym w tabeli zamienników, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 248 i z 1954 r. Nr 53, poz. 263).

1 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
2 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
3 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
4 § 13a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
5 § 13b dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
6 § 13c dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
7 Rozdział 3 skreślony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
8 Tytuł rozdziału 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
9 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
10 § 22 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
11 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
12 § 25 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
13 § 26 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
14 § 27 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
15 § 28 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
16 § 28a dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
17 § 28b dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
18 § 28c dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
19 § 29 pkt 2 dodany przez § 1 pkt 10 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
20 § 29 pkt 3 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 10 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
21 § 29 pkt 4 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 10 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
22 § 32 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
23 § 33 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
24 § 34 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
25 § 35 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
26 § 36 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
27 § 37 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
28 § 38 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
29 § 39 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
30 § 41 ust. 3 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1956 r. (Dz.U.57.1.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 1957 r.
31 § 41a dodany przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
32 § 46a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 1955 r. (Dz.U.55.24.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 1955 r.
33 § 46a ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
34 § 46b dodany przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
35 § 48 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
36 § 49a dodany przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
37 § 55 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 1955 r. (Dz.U.55.31.187) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 1955 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.

38 § 55a dodany przez § 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
39 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.
40 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 1955 r. (Dz.U.55.24.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 1955 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.

41 Załącznik nr 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 1955 r. (Dz.U.55.24.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 1955 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.

42 Załącznik nr 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 1955 r. (Dz.U.55.24.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 1955 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1956 r. (Dz.U.56.28.129) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1956 r.

43 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 1955 r. (Dz.U.55.24.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 1955 r.