Rozdział 2 - Obowiązek dostaw. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.35.182 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

Rozdział  2.

Obowiązek dostaw.

Do dostaw zbóż obowiązany jest właściciel gospodarstwa rolnego, a gdy gospodarstwo zostało wydzierżawione lub jest faktycznie użytkowane przez inną osobę - dzierżawca lub użytkownik.

Do dostaw zbóż obowiązani są wszyscy, którzy w ciągu roku gospodarczego użytkowali dane gospodarstwo jako właściciele, dzierżawcy lub użytkownicy, z tym że wykonanie obowiązku dostawy przez jednego z zobowiązanych zwalnia pozostałych od tego obowiązku.

Z gruntów, wniesionych do spółdzielni produkcyjnej, z których nie dokonywa się zespołowych zbiorów na rzecz spółdzielni, obowiązek dostaw ciąży na członkach, którzy dokonują zbiorów indywidualnie.

1.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnego gospodarstwa rolnego ustala się w zależności od obszaru gruntów ornych, wyrażonego w hektarach przeliczeniowych.
2.
Nie uważa się za grunty orne:
1)
gruntów pod wodami otwartymi lub zamkniętymi,
2)
gruntów leśnych i pod lasami,
3)
gruntów pod naturalnymi łąkami i pastwiskami,
4)
nieużytków, do których zalicza się lotne piaski, bagna, mokradła, strome stoki i parowy, skały, szutrowiska, okopy, doły po żwirze, glinie, torfie, piasku itp.

W przypadku gdy właściciel (dzierżawca, użytkownik) gospodarstwa rolnego użytkuje dwa lub więcej gospodarstw rolnych, położonych w jednym województwie, wysokość obowiązkowych dostaw ustala się z łącznego obszaru gruntów ornych przez niego użytkowanych.

W przypadku gdy dwie lub więcej osób prowadzi na danym gospodarstwie rolnym wspólną gospodarkę, wysokość obowiązkowych dostaw ustala się z całego obszaru gruntów ornych danego gospodarstwa.

1.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż zmniejsza się gospodarstwom rolnym kontraktującym niektóre uprawy (ust. 2), w zależności od obszaru upraw zakontraktowanych przy zastosowaniu norm ustalonych dla danego gospodarstwa. Zmniejszenie stosuje się po wywiązaniu się z umów kontraktacyjnych w terminach określonych w tych umowach.
2.
Rada Ministrów ustali w drodze rozporządzenia wykaz upraw, o których mowa w ust. 1, oraz szczegółowe zasady stosowania zmniejszeń.

Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia:

1)
zasady przeliczania gruntów ornych na hektary przeliczeniowe w zależności od jakości i położenia tych gruntów,
2)
podział indywidualnych gospodarstw rolnych na grupy,
3)
zasady, właściwość władz oraz tryb ustalania i stosowania norm dostaw,
4)
właściwość władz oraz sposób i tryb postępowania w sprawach obowiązkowych dostaw zbóż,
5)
terminy wykonania dostaw zbóż.

Obowiązek dostaw zbóż wykonuje się przez dostarczenie któregokolwiek z rodzajów zbóż, określonych w art. 3.

Zasady, właściwość władz, tryb ustalania norm dostaw oraz postępowanie w sprawach obowiązkowych dostaw zbóż przez spółdzielnie produkcyjne, zespoły uprawowe i inne uspołecznione gospodarstwa rolne określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

1.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż przez państwowe gospodarstwa rolne, podległe Ministrowi Rolnictwa, określa się zgodnie z planem gospodarczym Ministerstwa Rolnictwa.
2.
Rada Ministrów określa tryb i sposób opracowania kwartalnych i miesięcznych planów dostaw oraz wykonania dostaw przez poszczególne gospodarstwa, podległe Ministrowi Rolnictwa.