Art. 28. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.35.182 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  28.
1.
Kto nie wykonywa ciążącego na nim obowiązku dostaw zbóż lub powoduje obniżenie jakości dostarczonych zbóż - podlega karze grzywny do 3.000 złotych.
2.
Orzekanie następuje w trybie postępowania karno-administracyjnego.
3.
Postępowanie, wszczęte na podstawie ust. 1, może być umorzone, jeżeli sprawca przed zapadnięciem orzeczenia przedłoży władzy orzekającej dowód wykonania obowiązkowych dostaw.
4.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli sprawca w bieżącym lub poprzednim roku gospodarczym był karany za niewykonanie obowiązkowych dostaw zbóż lub innych obowiązkowych dostaw.
5.
Kierownik państwowego gospodarstwa rolnego podległego Ministrowi Rolnictwa, który nie wykonywa obowiązku dostaw zbóż lub powoduje obniżenie ich jakości (ust. 1), podlega karze pieniężnej do 1.000 zł, a o ile czyn jego zawiera znamiona przestępstwa, określonego w art. 29 - podlega karze w tym artykule przewidzianej.
6.
Karę pieniężną (ust. 5) nakłada kierownik właściwego do spraw skupu organu prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
7.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa określi tryb postępowania przy nakładaniu kary pieniężnej (ust. 5).