Art. 10. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.35.182 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  10.
1.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnego gospodarstwa rolnego ustala się w zależności od obszaru gruntów ornych, wyrażonego w hektarach przeliczeniowych.
2.
Nie uważa się za grunty orne:
1)
gruntów pod wodami otwartymi lub zamkniętymi,
2)
gruntów leśnych i pod lasami,
3)
gruntów pod naturalnymi łąkami i pastwiskami,
4)
nieużytków, do których zalicza się lotne piaski, bagna, mokradła, strome stoki i parowy, skały, szutrowiska, okopy, doły po żwirze, glinie, torfie, piasku itp.