Obowiązkowe dostawy mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.22.144

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 kwietnia 1952 r.
w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie.

Na podstawie art. 5, 10 ust. 2, 15, 16 i 20 pkt 2 - 4 dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach mleka (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 142) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
Artykuły powołane bez bliższego określenia oznaczają artykuły dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach mleka (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 142).
§  2.
Paragrafy powołane bez bliższego określenia oznaczają paragrafy niniejszego rozporządzenia.

Ustalanie wysokości dostaw.

§  3.
Wysokość obowiązkowych dostaw przez poszczególne gospodarstwa rolne (art. 7 ust. 1) ustala się mnożąc ilość hektarów użytków rolnych w danym gospodarstwie przez normę obowiązującą dla danego powiatu.
§  4. 1
Wysokość obowiązkowych dostaw, przypadająca z jednego hektara użytków rolnych w poszczególnych powiatach (normy), określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.
§  5. 2
Wysokość obowiązkowych dostaw dla gospodarstw mleczarskich (art. 7 ust. 3) ustala się mnożąc ilość posiadanych krów przez normę wynoszącą 500 litrów mleka od każdej posiadanej krowy.
§  6.
Przy obliczaniu wysokości dostaw stosuje się zaokrąglenie do 1 litra. Niepełne litry zaokrągla się do 1 litra w górę.
§  7.
Wysokość obowiązkowych dostaw mleka ustalają prezydia gminnych i miejskich rad narodowych przy współudziale gminnych delegatur Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji zgodnie z przepisami §§ 3 - 6.

Obniżenie wysokości dostaw.

§  8.
Posiadacze gospodarstw rolnych o obszarze nie przekraczającym 5 ha użytków rolnych, położonych na terenie województw: warszawskiego, poznańskiego, bydgoskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, katowickiego, krakowskiego i rzeszowskiego oraz m.st. Warszawy i m. Łodzi, i posiadacze gospodarstw rolnych o obszarze nie przekraczającym 6 ha użytków rolnych, położonych na terenie województw: olsztyńskiego, gdańskiego, koszalińskiego, szczecińskiego, zielonogórskiego, wrocławskiego i opolskiego, a mający na utrzymaniu:
a) 3
3 dzieci poniżej lat 14 - mogą korzystać z obniżenia dostaw obowiązkowych o 25%,
b)
4 dzieci poniżej lat 14 - mogą korzystać z obniżenia dostaw obowiązkowych o 35%,
c)
5 dzieci lub więcej poniżej lat 14 - mogą korzystać z obniżenia dostaw obowiązkowych o 50%.
§  8a. 4
Gospodarstwom, których grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią co najmniej 30% ogólnego obszaru użytków rolnych, obniża się wysokość obowiązkowych dostaw, przypadających z tych gruntów:
a)
o 20% - o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią od 30 do 40% ogólnego obszaru użytków rolnych,
b)
o 30% - o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią 40 do 50% ogólnego obszaru użytków rolnych,
c)
o 40% - o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią powyżej 50% ogólnego obszaru użytków rolnych.
§  9.
Posiadacze gospodarstw rolnych o obszarze nie przekraczającym 2 ha użytków rolnych, położonych na terenie województw: warszawskiego, poznańskiego, bydgoskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, katowickiego, krakowskiego, rzeszowskiego oraz m. st. Warszawy i m. Łodzi, i posiadacze gospodarstw rolnych o obszarze nie przekraczającym 3 ha użytków rolnych, położonych na terenie pozostałych województw i nie posiadający krowy, mogą korzystać z całkowitego zwolnienia z obowiązkowych dostaw w 1952 r.
§  10.
1. 5
Zmniejsza się wysokość dostaw obowiązkowych przez indywidualne gospodarstwa:
a)
prowadzące wychów cieląt - o 200 litrów za każde cielę zakwalifikowane do hodowli,
b)
prowadzące wychów cieląt zakontraktowanych przez upoważnione do tego przedsiębiorstwa państwowe - o 300 litrów za każde cielę,
c)
prowadzące wychów młodzieży od krów zapisanych do ksiąg wstępnych i głównych - o 300 litrów za każdą sztukę młodzieży,
d)
posiadające buhaje ze świadectwem uznania - od 200 do 400 litrów za każdego buhaja.
2.
Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji określi w drodze zarządzenia wydanego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa oraz z Ministrem Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego tryb i warunki przyznawania obniżeń dostaw obowiązkowych dla gospodarstw rolnych, wymienionych w ust. 1.
§  10a. 6
Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji może w przypadkach gospodarczo uzasadnionych na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej zarządzić dla poszczególnych gmin, gromad lub grup gospodarstw rolnych obniżenie w granicach do 50% wysokości obowiązkowych dostaw, ustalonych zgodnie z § 3.

Wykonanie obowiązkowych dostaw.

§  11.
1.
Ustalona zgodnie z §§ 3-6 wysokość dostaw obowiązkowych mleka podlega rozłożeniu na dostawy miesięczne.
2.
Ilość mleka przypadająca na dany miesiąc powinna być dostarczona do ostatniego dnia miesiąca.
§  12.
1.
Mleko dostarczone w ramach obowiązkowych dostaw powinno być świeże, naturalne i pełnotłuste, o kwasowości nie wyższej niż 8° SH.
2.
Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego określi:
a) 7
obowiązującą na terenie poszczególnych województw dla gospodarstw objętych obowiązkiem dostaw procentową zawartość tłuszczu w mleku dostarczonym na poczet obowiązkowych dostaw, w granicach od 3,2% do 3,4%,
b)
zasady przeliczania mleka o wyższej lub niższej zawartości tłuszczu na mleko o zawartości tłuszczu ustalonej dla danego województwa,
c) 8
(skreślony),
d) 9
(skreślony).
§  13.
Nie może być przyjmowane na poczet obowiązkowych dostaw mleko o zawartości poniżej 2,6% tłuszczu lub o kwasowości powyżej 8° SH.

§ 13a. 10  

1.
Na poczet obowiązkowych dostaw mleka może być przyjmowane zamiast mleka: zboże, trzoda chlewna, owce, drób, jaja, masło osełkowe, mleko owcze, wełna owcza lub bundz owczy.
2.
Warunki przyjmowania oraz zasady zaliczania produktów, o których mowa w ust. 1, określi Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa oraz Ministrem Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego.
§  14.
Mleko z tytułu dostaw obowiązkowych przyjmują punkty skupu (zlewnie) Centralnego Zarządu Przemysłu Mleczarskiego.

Postępowanie odwoławcze.

§  15.
Od decyzji ustalającej obowiązek dostawy mleka służy odwołanie. Odwołanie wnosi się do prezydium powiatowej rady narodowej za pośrednictwem prezydium gminnej rady narodowej. Prezydium gminnej rady narodowej przekazuje odwołanie wraz z odpowiednimi wnioskami do decyzji prezydium powiatowej rady narodowej.
§  16.
Prezydium powiatowej rady narodowej rozstrzyga odwołanie w porozumieniu z powiatowym pełnomocnikiem Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji. W razie różnicy zdań pomiędzy prezydium powiatowej rady narodowej a powiatowym pełnomocnikiem Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji odwołanie rozstrzyga prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  17.
1.
Odwołanie powinno być wniesione w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obowiązku dostawy lub od dnia powstania nowych okoliczności, uniemożliwiających wykonanie obowiązku dostaw.
2.
Odwołanie może być wniesione ustnie lub na piśmie.
3.
Odwołanie jest wolne od wszelkich opłat.
4.
Odwołanie powinno być rozpatrzone i ostatecznie załatwione najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wniesienia odwołania.
5.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązku dostawy.
6.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach prezydium gminnej rady narodowej może odroczyć wykonanie obowiązku dostaw w części lub w całości do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez prezydium powiatowej rady narodowej.
§  18.
W przypadku gdy odwołanie zostało uwzględnione a zobowiązanie wykonane, przysługuje zobowiązanemu zapłata za tę część dostawy, o jaką zmniejszono mu zobowiązanie, po cenach dostaw nadobowiązkowych.
§  19.
1.
Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji może w granicach ustalonego funduszu nagród przyznać nagrody:
a)
gminom i gromadom przodującym w realizacji obowiązkowych dostaw mleka - na cele kulturalno-oświatowe tych gmin i gromad,
b)
osobom wyróżniającym się w akcji obowiązkowych dostaw mleka oraz przy organizowaniu i nadzorowaniu tej akcji.
2.
Sposób i tryb przyznawania nagród ustali regulamin zatwierdzony przez Radę Ministrów.
3.
Ogólna suma przyznanych nagród nie może przekroczyć 0,5% wartości dostarczonego w ramach obowiązkowych dostaw mleka.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  19a. 11
Gospodarstwa przydzielone osiedleńcom oraz działki przyzagrodowe osiedleńców w spółdzielniach produkcyjnych zwolnione są od obowiązku dostaw mleka w roku, w którym nastąpiło osiedlenie, oraz w roku następnym.
§  20.
1.
Posiadacze gospodarstw rolnych, nie zwolnionych od dostaw obowiązkowych (§ 9), i nie posiadający bydła mlecznego, mogą w 1952 r. wywiązać się z obowiązku dostaw mleka, dostarczając trzodę chlewną mięsno-słoninową w stosunku 20 kg wagi żywej trzody chlewnej za 100 litrów mleka.
2. 12
Posiadacze gospodarstw rolnych, którzy w 1952 r. nie mogą w całości wykonać obowiązkowych dostaw mleka, mogą za zgodą władzy ustalającej zobowiązanie (§ 7) dostarczyć zamiast mleka - trzodę chlewną mięsno-słoninową w stosunku określonym w ust. 1, owce, drób lub zboże w stosunku 120 kg zboża za 100 litrów mleka.
3. 13
Do dostaw żywca i drobiu, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1952 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 8, poz. 46 i Nr 29, poz. 195) i przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. Nr 8, poz. 47 i Nr 29, poz. 199), do dostaw zaś zboża, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż (Dz. U. Nr 32, poz. 214) i przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. Nr 32, poz. 217 i Nr 41, poz. 281).
§  21.
Mleko dostarczone od dnia 1 maja 1952 r. przez gospodarstwa objęte obowiązkiem dostaw zalicza się na poczet obowiązkowych dostaw na rok 1952.
§  22.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Rolnictwa, Ministrowi Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego oraz Prezesowi Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
§  23.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

TABELA NORM DOSTAW OBOWIĄZKOWYCH MLEKA

przez indywidualne gospodarstwa rolne na okres od 1 maja do 31 grudnia 1952 r.
Lp.Nazwa województwa, powiatu, miasta wydzielonegoNorma na 1 ha użytków rolnych w litrach
I.m. st. Warszawa140
II.Województwo warszawskie:
1.ciechanowski140
2.garwoliński160
3.gostyniński140
4.grodzisko-mazowiecki140
5.grójecki160
6.makowski 80
7.miński160
8.mławski140
9.ostrołęcki 80
10.ostrowski140
11.płocki160
12.płoński140
13.przasnyski140
14.pułtuski140
15.radzymiński140
16.sierpecki140
17.sochaczewski140
18.siedlecki140
19.sokołowski140
20.warszawski140
21.węgrowski140
m. Płock160
m. Pruszków140
m. Siedlce140
m. Żyrardów140
III.Województwo bydgoskie:
1.aleksandrowski160
2.brodnicki160
3.bydgoski160
4.chełmiński160
5.chojnicki140
6.grudziądzki160
7.inowrocławski160
8.lipnowski160
9.mogileński160
10.rypiński160
11.sępoleński160
12.szubiński160
13.świecki160
14.toruński160
15.tucholski160
16.wąbrzeski160
17.włocławski160
18.wyrzyski160
19.żniński160
m. Bydgoszcz160
m. Grudziądz160
m. Inowrocław160
m. Toruń160
m. Włocławek160
IV. Województwo poznańskie:
1.chodzieski160
2.czarnkowski160
3.gnieźnieński160
4.gostyński160
5.jarociński160
6.koniński140
7.kolski160
8.kaliski160
9.kępiński160
10.kościański160
11.krotoszyński160
12.leszczyński160
13.międzychodzki160
14.nowotomyski160
15.ostrowski160
16.obornicki160
17.pilski140
18.poznański160
19.rawicki160
20.szamotulski160
21.środzki160
22.śremski160
23.turecki140
24.wągrowiecki160
25.wolsztyński160
26.wrzesiński160
m. Gniezno160
m. Ostrów Wlkp.160
m. Piła140
m. Kalisz160
m. Leszno160
m. Poznań160
V.m. Łódź120
VI.Województwo łódzkie:
1.brzeziński120
2.kutnowski140
3.łęczycki140
4.łowicki140
5.łódzki120
6.łaski120
7.piotrkowski120
8.radomszczański120
9.rawski140
10.sieradzki140
11.skierniewicki140
12.wieluński140
m. Piotrków120
m. Pabianice120
m. Tomaszów Maz.140
m. Zgierz120
VII.Województwo kieleckie:
1.buski 80
2.iłżecki 80
3.kielecki 80
4.jędrzejowski 80
5.kozienicki120
6.konecki 80
7.opoczyński 80
8.opatowski120
9.pińczowski120
10.radomski 80
11.sandomierski120
12.włoszczowski 80
m. Kielce 80
m. Ostrowiec 80
m. Radom 80
VIII.Województwo białostockie:
1.augustowski 80
2.białostocki 80
3.bielski 80
4.ełcki120
5.gołdapski 80
6.grajewski120
7.kolneński 80
8.łomżyński 80
9.olecki 80
10.sokólski 80
11.wysoko-mazowiecki 80
12.suwalski 80
m. Białystok 80
IX.Województwo olsztyńskie:
1.bartoszycki140
2.braniewski140
3.działdowski140
4.giżycki140
5.iławecki140
6.kętrzyński140
7.morąski140
8.mrągowski140
9.lidzbarski140
10.nidzicki140
11.nowomiejski140
12.olsztyński140
13.ostródzki140
14.pasłęcki140
15.piski140
16.reszelski140
17.suski140
18.szczycieński140
19.węgorzewski140
m. Olsztyn140
X.Województwo lubelskie:
1.bielski120
2.biłgorajski 80
3.chełmski 80
4.hrubieszowski120
5.krasnystawski140
6.kraśnicki140
7.lubartowski140
8.lubelski140
9.łukowski120
10.puławski140
11.radzyński120
12.tomaszowski120
13.włodawski 80
14.zamojski140
m. Chełm 80
m. Lublin140
XI.Województwo gdańskie:
1.elbląski140
2.gdański140
3.kartuski120
4.kościerski140
5.kwidzyński140
6.lęborski120
7.malborski140
8.starogardzki140
9.sztumski140
10.tczewski140
11.wejherowski120
m. Elbląg140
m. Gdańsk140
m. Gdynia140
m. Sopot140
XII.Województwo koszalińskie:
1.białogardzki140
2.bytowski120
3.człuchowski120
4.drawski120
5.kołobrzeski140
6.koszaliński140
7.miastecki140
8.sławiński140
9.słupski140
10.szczecinecki140
11.wałecki120
12.złotowski140
m. Koszalin140
m. Słupsk140
XIII.Województwo szczecińskie:
1.chojeński140
2.choszczeński140
3.gryficki120
4.gryfiński140
5.kamieński140
6.łobeski140
7.myśliborski140
8.nowogardzki140
9.pyrzycki120
10.stargardzki140
11.szczeciński140
12.woliński120
m. Szczecin120
XIV.Województwo zielonogórskie:
1.głogowski140
2.gorzowski140
3.gubiński140
4.kożuchowski140
5.krośnieński140
6.międzyrzecki140
7.rzepiński140
8.skwierzyński140
9.strzelecki140
10.sulechowski120
11.sulęciński140
12.szprotawski140
13.świebodziński120
14.wschowski140
15.zielonogórski120
16.żagański120
17.żarski140
m. Gorzów Wlkp.140
m. Zielona Góra120
m. Głogów140
XV.Województwo wrocławskie:
1.bolesławiecki140
2.bystrzycki140
3.dzierżoniowski140
4.górowski140
5.jaworski140
6.jeleniogórski140
7.kamiennogórski120
8.kłodzki140
9.legnicki140
10.lubański140
11.lubiński140
12.lwówecki140
13.milicki140
14.oleśnicki140
15.oławski140
16.strzeliński140
17.sycowski140
18.środzki140
19.świdnicki140
20.trzebnicki140
21.wałbrzyski120
22.wołowski140
23.wrocławski120
24.ząbkowicki140
25.zgorzelecki140
26.złotoryjski140
m. Jelenia Góra140
m. Legnica140
m. Świdnica140
m. Wałbrzych120
m. Wrocław120
XVI.Województwo opolskie:
1.brzeski140
2.głubczycki140
3.grotkowski140
4.kluczborski140
5.kozielski140
6.namysłowski140
7.niemodliński140
8.nyski140
9.oleski140
10.opolski140
11.prudnicki140
12.raciborski140
13.strzelecki140
m. Brzeg140
m. Nysa140
m. Opole140
m. Racibórz140
XVII.Województwo katowickie:
1.będziński120
2.bielski120
3.cieszyński140
4.częstochowski120
5.gliwicki120
6.lubliniecki140
7.pszczyński140
8.rybnicki120
9.tarnogórski140
10.zawierciański120
m. Będzin120
m. Bielsko-Biała120
m. Bytom120
m. Bytom Nowy120
m. Czeladź120
m. Cieszyn140
m. Chorzów120
m. Częstochowa120
m. Dąbrowa Górnicza120
m. Gliwice120
m. Katowice120
m. Mysłowice120
m. Ruda120
m. Rybnik120
m. Sosnowiec120
m. Siemianowice Śl.120
m. Szopienice120
m. Świętochłowice120
m. Zawiercie120
m. Zabrze120
XVIII.Województwo krakowskie:
1.bocheński 80
2.brzeski 80
3.chrzanowski 80
4.dąbrowski 80
5.krakowski 80
6.limanowski 80
7.miechowski120
8.myślenicki 80
9.nowosądecki 80
10.nowotarski 80
11.olkuski 80
12.oświęcimski120
13.tarnowski 80
14.wadowicki120
15.żywiecki120
m. Kraków 80
m. Nowy Sącz 80
m. Tarnów 80
m. Zakopane 80
XIX.Województwo rzeszowskie:
1.brzozowski 80
2.dębicki 80
3.gorlicki 80
4.jarosławski 80
5.jasielski 80
6.kolbuszowski 80
7.krośnieński 80
8.lubaczowski 80
9.leski 80
10.łańcucki120
11.mielecki 80
12.niżański 80
13.przemyski 80
14.przeworski140
15.rzeszowski120
16.sanocki 80
17.tarnobrzeski120
18.ustrzycki 80
m. Przemyśl 80
m. Rzeszów120

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 14

Tabela norm obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne na rok 1953

Lp.Nazwa województwa, powiatu, miasta wydzielonegoNorma na 1 ha użytków rolnych w litrach
M. st. Warszawa140
Województwo warszawskie
1.ciechanowski170
2.garwoliński160
3.gostyniński160
4.grodzisko-mazowiecki160
5.grójecki170
6.makowski100
7.mławski160
8.miński160
9.nowodworski140
10.ostrołęcki120
11.ostrowski140
12.piaseczyński160
13.płocki180
14.płoński160
15.pruszkowski150
16.przasnyski150
17.pułtuski150
18.siedlecki160
19.sierpecki160
20.sochaczewski160
21.sokołowski160
22.wołomiński140
23.węgrowski150
24.m. uzdr. Otwock140
m. Płock180
m. Pruszków150
m. Siedlce160
m. Żyrardów160
Województwo bydgoskie
1.aleksandrowski170
2.brodnicki190
3.bydgoski190
4.chełmiński180
5.chojnicki140
6.grudziądzki180
7.inowrocławski190
8.lipnowski170
9.mogileński190
10.rypiński190
11.sępoleński170
12.szubiński190
13.świecki170
14.toruński190
15.tucholski160
16.wąbrzeski190
17.włocławski180
18.wyrzyski180
19.żniński190
m. Bydgoszcz190
m. Grudziądz180
m. Inowrocław190
m. Toruń190
m. Włocławek180
Województwo poznańskie
1.chodzieski180
2.czarnkowski180
3.gnieźnieński180
4.gostyński190
5.jarociński170
6.kaliski160
7.kępiński160
8.kolski160
9.koniński140
10.kościański190
11.krotoszyński190
12.leszczyński190
13.międzychodzki160
14.nowotomyski180
15.obornicki170
16.ostrowski180
17.pilski140
18.poznański170
19.rawicki190
20.szamotulski180
21.śremski170
22.średzki170
23.turecki140
24.wągrowiecki180
25.wolsztyński190
26.wrzesiński170
m. Gniezno180
m. Ostrów Wlkp.180
m. Piła140
m. Kalisz160
m. Leszno190
m. Poznań170
M. Łódź160
Województwo łódzkie
1.brzeziński150
2.kutnowski200
3.łaski140
4.łęczycki180
5.łowicki180
6.łódzki160
7.piotrkowski140
8.radomszczański120
9.rawski140
10.sieradzki150
11.skierniewicki150
12.wieluński140
m. Piotrków Tryb.140
m. Pabianice140
m. Tomaszów Maz.150
m. Zgierz160
Województwo kieleckie
1.buski120
2.iłżecki100
3.jędrzejowski110
4.kielecki90
5.konecki80
6.kozienicki100
7.opatowski130
8.opoczyński90
9.pińczowski140
10.radomski90
11.sandomierski140
12.włoszczowski110
m. Kielce90
m. Ostrowiec130
m. Radom90
m. Starachowice100
Województwo lubelskie
1.bielski120
2.biłgorajski120
3.chełmski130
4.hrubieszowski150
5.krasnystawski170
6.kraśnicki150
7.lubartowski150
8.lubelski180
9.łukowski120
10.puławski150
11.radzyński130
12.tomaszowski150
13.włodawski120
14.zamojski160
m. Chełm130
m. Lublin180
m. Zamość160
Województwo białostockie
1.augustowski90
2.białostocki100
3.bielski100
4.ełcki120
5.gołdapski100
6.grajewski100
7.kolneński90
8.łomżyński100
9.olecki100
10.sokólski90
11.suwalski90
12.siemiatycki100
13.wysokomazowiecki100
m. Białystok100
Województwo olsztyńskie
1.bartoszycki180
2.braniewski180
3.działdowski150
4.giżycki180
5.iławecki180
6.kętrzyński180
7.lidzbarski180
8.morąski180
9.mrągowski140
10.nidzicki100
11.nowomiejski180
12.olsztyński140
13.ostródzki160
14.pasłęcki170
15.piski150
16.reszelski170
17.suski160
18.szczycieński120
19.węgorzewski180
20.m. Olsztyn140
Województwo gdańskie
1.elbląski200
2.gdański180
3.kartuski120
4.kościerski140
5.kwidzyński160
6.lęborski160
7.malborski180
8.starogardzki160
9.sztumski180
10.tczewski160
11.wejherowski140
m. Elbląg200
m. Gdynia140
m. Sopot180
m. Tczew160
m. Gdańsk180
Województwo koszalińskie
1.białogardzki160
2.bytowski150
3.człuchowski130
4.drawski140
5.kołobrzeski170
6.koszaliński170
7.miastecki160
8.sławiński170
9.słupski150
10.szczeciński150
11.wałecki140
12.złotowski160
m. Koszalin170
m. Słupsk150
Województwo szczecińskie
1.chojeński160
2.choszczeński170
3.gryficki160
4.gryfiński170
5.kamieński170
6.łobeski160
7.myśliborski150
8.nowogardzki170
9.pyrzycki160
10.starogardzki160
11.szczeciński160
12.woliński160
m. Szczecin160
Województwo zielonogórskie
1.głogowski170
2.gorzowski170
3.gubiński160
4.kożuchowski160
5.krośnieński160
6.międzyrzecki160
7.rzepiński150
8.skwierzyński140
9.strzelecki180
10.sulechowski170
11.sulęciński150
12.szprotawski170
13.świebodziński150
14.wschowski160
15.zielonogórski140
16.żagański150
17.żarski150
m. Głogów170
m. Gorzów Wlkp.170
m. Zielona Góra140
Województwo wrocławskie
1.bolesławiecki150
2.bystrzycki170
3.dzierżoniowski170
4.górowski170
5.jaworski170
6.jeleniogórski170
7.kamiennogórski170
8.kłodzki160
9.legnicki170
10.lubański170
11.lubiński160
12.lwówecki170
13.milicki170
14.oleśnicki160
15.oławski160
16.strzeliński170
17.sycowski170
18.średzki160
19.świdnicki170
20.trzebnicki160
21.wałbrzyski160
22.wołowski170
23.wrocławski150
24.ząbkowicki170
25.zgorzelecki170
26.złotoryjski160
m. Jelenia Góra170
m. Legnica170
m. Świdnica170
m. Wałbrzych160
m. Wrocław150
Województwo katowickie
1.będziński140
2.bielski160
3.cieszyński190
4.częstochowski140
5.gliwicki150
6.kłobudzki140
7.lubliniecki160
8.pszczyński170
9.rybnicki150
10.tarnogórski150
11.zawierciański140
m. Będzin140
m. Bielsko-Biała160
m. Bytom140
m. Bytom Nowy140
m. Czeladź140
m. Cieszyn190
m. Chorzów140
m. Częstochowa140
m. Dąbrowa Górn.140
m. Gliwice150
m. Katowice140
m. Mysłowice140
m. Ruda140
m. Rybnik150
m. Sosnowiec140
m. Siemianowice Śl.140
m. Szopienice140
m. Świętochłowice140
m. Zawiercie140
m. Zabrze140
Województwo opolskie
1.brzeski160
2.głubczycki150
3.grodkowski160
4.kluczborski160
5.kozielski180
6.namysłowski160
7.niemodliński160
8.nyski160
9.oleski170
10.opolski170
11.prudnicki180
12.raciborski180
13.strzelecki160
m. Brzeg160
m. Nysa160
m. Opole170
m. Racibórz180
Województwo krakowskie
1.bocheński110
2.brzeski100
3.chrzanowski100
4.dąbrowski100
5.krakowski120
6.limanowski90
7.miechowski150
8.myślenicki90
9.nowosądecki100
10.nowotarski100
11.olkuski110
12.oświęcimski130
13.tarnowski100
14.wadowicki150
15.żywiecki130
m. Kraków120
m. Nowy Sącz100
m. Tarnów100
m. Zakopane100
Województwo rzeszowskie
1.brzozowski100
2.dębicki100
3.gorlicki100
4.jarosławski120
5.jasielski110
6.kolbuszowski100
7.krośnieński110
8.lubaczowski120
9.leski120
10.łańcucki130
11.mielecki110
12.niżański100
13.przemyski120
14.przeworski150
15.rzeszowski130
16.sanocki100
17.tarnobrzeski120
18.ustrzycki80
m. Przemyśl120
m. Rzeszów130
1 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.51.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
2 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.51.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
3 § 8 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.51.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
4 § 8a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.51.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
5 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.51.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
6 § 10a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.51.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
7 § 12 ust. 2 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.51.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
8 § 12 ust. 2 lit. c) skreślona przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.51.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
9 § 12 ust. 2 lit. d) skreślona przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.51.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
10 § 13a dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.51.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
11 § 19a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1952 r. (Dz.U.52.48.319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 1952 r.
12 § 20 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 listopada 1952 r. (Dz.U.52.48.319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 1952 r.
13 § 20 ust. 3 według numeracji ustalonej i zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 listopada 1952 r. (Dz.U.52.48.319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 1952 r.
14 Załącznik nr 2 dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.51.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.