Art. 26. - Obowiązkowe dostawy mleka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1953 r.
Art.  26.
1.
Traci moc dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach mleka (Dz. U. Nr 22, poz. 142 i Nr 51, poz. 335).
2.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania nowych na podstawie niniejszego dekretu, o ile nie są z nim sprzeczne.