Art. 24. - Obowiązkowe dostawy mleka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1953 r.
Art.  24.
1.
Kto nie wykonywa ciążącego na nim obowiązku dostaw mleka w ustalonych terminach miesięcznych lub obniża jakość dostarczonego mleka

- podlega karze grzywny do 3.000 zł.

2.
Orzekanie następuje w trybie postępowania karno-administracyjnego.
3.
Kierownik państwowego gospodarstwa rolnego, podległego Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych, dopuszczający się wykroczenia, o którym mowa w ust. 1,

- podlega karze pieniężnej do 1.000 zł, a o ile czyn jego zawiera znamiona przestępstwa określonego w art. 25

- podlega karze w tym artykule przewidzianej.

4.
Karę pieniężną (ust. 3) nakłada wojewódzki pełnomocnik Ministerstwa Skupu.
5.
Minister Skupu w porozumieniu z Ministrem Państwowych Gospodarstw Rolnych określi tryb postępowania przy nakładaniu kary pieniężnej (ust. 3).