Obowiązkowa składka zakładów pracy na Fundusz Pracy. - Dz.U.1990.5.29 - OpenLEX

Obowiązkowa składka zakładów pracy na Fundusz Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.5.29

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 1990 r.
w sprawie obowiązkowej składki zakładów pracy na Fundusz Pracy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 446) zarządza się, co następuje:
Ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1990 r.