§ 1. - Obowiązki wytwórcy i importera w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych oraz ich kontroli seryjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.3.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1967 r.
§  1.
1.
Wytwórca środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego jest obowiązany oznaczyć każdą wyprodukowaną serię numerem. Serię stanowi ilość środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego poddana procesowi wytwórczemu gwarantującemu jednorodność otrzymanego produktu, a w razie wyjaławiania - ilość poddana równoczesnemu wyjałowieniu.
2.
Numer serii stanowi liczbę wielocyfrową składającą się z:
1)
cyfr określających kolejność wyprodukowania serii,
2)
dwóch cyfr określających miesiąc wyprodukowania serii,
3)
dwóch końcowych cyfr określających rok wyprodukowania serii.
3.
Numer serii należy umieszczać na widocznym miejscu bezpośrednich opakowań środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego oraz opakowań, w których środek (artykuł) jest wprowadzany do obrotu.
4.
Cała seria środka farmaceutycznego przeznaczonego do wstrzykiwań powinna być umieszczona w opakowaniach bezpośrednich jednakowej wielkości.