[Określenie wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej] - Art. 17. - Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania... - Dz.U.2020.1903 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Określenie wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej] - Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1903 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  17.  [Określenie wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej]
1. 
W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku, nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
2. 
W przypadku niewykonania decyzji określonej w ust. 1 marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.
3. 
Termin płatności opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.