[Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia odzysku i osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu; obowiązek... - Dz.U.2020.1903 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia odzysku i osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu; obowiązek wpłacenia opłaty produktowej] - Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1903 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  12.  [Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia odzysku i osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu; obowiązek wpłacenia opłaty produktowej]
1. 
Rozliczenie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 3, następuje na koniec roku kalendarzowego.
2. 
Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, albo organizacja, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, którzy nie wykonali obowiązku, o którym mowa w art. 3, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:
1)
odzysku;
2)
recyklingu.
2a. 
Do ponoszenia opłaty produktowej jest obowiązany również przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów w sposób określony w art. 4 ust. 1.
3. 
Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów.
3a. 
(uchylony).
4. 
Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu.
5. 
Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.