Obowiązek zawierania przez jednostki gospodarki uspołecznionej umów ubezpieczenia walutowego w zakresie handlu zagranicznego, gospodarki morskiej, transportu i komunikacji międzynarodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.55.285

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 1985 r.
w sprawie obowiązku zawierania przez jednostki gospodarki uspołecznionej umów ubezpieczenia walutowego w zakresie handlu zagranicznego, gospodarki morskiej, transportu i komunikacji międzynarodowej.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) zarządza się, co następuje:
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, zwane dalej "jednostkami organizacyjnymi", są obowiązane zawierać, na zasadach i w zakresie określonych w rozporządzeniu, umowy ubezpieczenia walutowego w związku z prowadzeniem działalności w zakresie handlu zagranicznego, gospodarki morskiej, transportu i komunikacji międzynarodowej.
2.
Umowy ubezpieczenia walutowego są zawierane z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A., zwanym dalej "TUiR "Warta".
3.
Przez umowy ubezpieczenia walutowego rozumie się takie umowy ubezpieczenia, w których składki ubezpieczeniowe są ustalane w walutach obcych lub z których mogą powstać płatności odszkodowań albo świadczeń w walutach obcych.
1.
Jednostki organizacyjne zawierają umowy ubezpieczenia walutowego casco posiadanych i użytkowanych w zakresie gospodarki morskiej oraz w transporcie i komunikacji międzynarodowej:
1)
statków żeglugi morskiej i śródlądowej, rybołówstwa dalekomorskiego i ratownictwa okrętowego,
2)
statków powietrznych,
3)
kontenerów, z wyłączeniem kontenerów będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej.
2.
Jednostki organizacyjne zawierają również umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia wymienionego w ust. 1.
3.
Morskie stocznie produkcyjne i remontowe zawierają umowy ubezpieczenia walutowego statków w czasie budowy oraz odpowiedzialności cywilnej związanej z budową i remontami statków.
1.
Jednostki organizacyjne zawierają umowy ubezpieczenia walutowego mienia wymienionego w § 2 ust. 1 w zakresie ryzyka, na jakie ubezpieczone mienie może być narażone.
2.
Suma ubezpieczenia mienia podlegającego ubezpieczeniu walutowemu jest ustalana w walucie obcej, z uwzględnieniem wartości tego mienia w międzynarodowym obrocie handlowym.
3.
Sumy gwarancyjne odpowiedzialności cywilnej są ustalane w walutach obcych w zależności od wielkości i rodzaju ryzyka.
1.
Jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie handlu zagranicznego zawierają umowy ubezpieczenia walutowego:
1)
towarów importowanych - w czasie transportu,
2)
importowanych kompletnych obiektów, maszyn i urządzeń - w czasie budowy lub montażu do momentu objęcia ubezpieczeniem ustawowym środków trwałych, jak również odpowiedzialności cywilnej związanej z robotami budowlanymi i montażowymi.
2.
Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do ustalania w kontraktach eksportowych klauzul zapewniających zawarcie z TUiR "Warta" umów ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem kontraktu, chyba że kontrahent zagraniczny uzależni zawarcie kontraktu od ubezpieczenia w zagranicznym zakładzie ubezpieczeń lub ubezpieczenie w TUiR "Warta" nie jest możliwe ze względu na przepisy prawne obowiązujące w państwie kontrahenta zagranicznego.
Szczegółowy zakres ubezpieczenia i okres jego trwania oraz prawa i obowiązki stron określają umowy ubezpieczenia indywidualnego lub generalnego, jak również warunki ubezpieczenia i taryfy składek stosowane przez TUiR "Warta".
Tracą moc:
1)
zarządzenie nr 103 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1976 r. w sprawie zawierania umów ubezpieczenia przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom Komunikacji oraz Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych z "Wartą" Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna,
2)
zarządzenie nr 108 Ministra Finansów z dnia 14 lipca 1976 r. w sprawie ubezpieczenia obiektów, maszyn i urządzeń importowanych i eksportowanych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 14, poz. 25),
3)
zarządzenie nr 114 Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1976 r. w sprawie umów ubezpieczenia zawieranych przez jednostki organizacyjne handlu zagranicznego i gospodarki morskiej z "Wartą" Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (Dz. Urz. MHZiGM Nr 7, poz. 47).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.